Now showing items 204-223 of 1326

 • Portfolio resampling : techniques and applications 

  Τσικούρας, Ευτύχιος Κ. (2010-11-23)
  Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι ορισμένα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της επιλογής χαρτοφυλακίου. Εξετάζονται ζητήματα που προκύπτουν προοδευτικά στην ερευνητική αναζήτηση της επιλογής και διαχείρισης ...
 • Predictabiblity in hedge fund returns 

  Κασκαντάνης, Χαράλαμπος (2006-11-10)
  Η διεθνής οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα όπως, αυτή διαμορφώνεται την τελευταία δεκαπενταετία, έχει δυσχεράνει και καταστήσει μη αποδοτικές τις ιδιωτικές επενδυτικές επιλογές. Στο μέσο αυτής της συγκυρίας, οι ...
 • Predictability of common stock return 

  Καρατζάς, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
  Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση που έχουν στην απόδοση των κοινών μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ο λόγος Κέρδη ανά Μετοχή προς Τιμή Μετοχής (αντίστροφο του Ρ/Ε), η Κεφαλαιοποίηση (MV) και η Μερισματική ...
 • Predictable elements in stock returns 

  Πλουμπής, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει εάν (και κατά πόσο) υπάρχουν ‘Predictable Elements’ στις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών. Ένα τέτοιο εύρημα θα ήταν χρήσιμο, όχι μόνο στην καλύτερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων ...
 • Predictable patterns after large stock price changes 

  Νούλα, Γεωργία (2007-11-15)
  Momentum and contrarian trading strategies present challenges to the concept of efficient market theory. This paper investigates the profitability short-term trading strategies in Athens exchange stocks..Using a sample ...
 • Predictable patterns after large stock price changes 

  Μουσταφέρης, Βασίλης (2009-01-12)
  Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλο ενδιαφέρον που αφορά στις διορθωτικές κινήσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Η επικρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι οι χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτελεσματικές, και έτσι όλες ...
 • Predicting currency and banking crises the real record 

  Ρόμπολας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-01)
  Η παρούσα μελέτη αναλύει τους προσδιοριστικούς παράγοντες του περιθωρίου απόδοσης μεταξύ του επιτοκίου με το οποίο δανείζεται μία χώρα και του LIBOR (London Bank Offered rate). Αν η διεθνής οικονομική κοινότητα διακρίνει ...
 • Predicting energy futures prices 

  Ναυπλιώτη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η πρόβλεψη των τιμών ενέργειας αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας. Χρησιμοποιώντας μηνιαίες τιμές διακανονισμού για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) μικρής ...
 • Predicting recessions : a horse race of economic and market indicators 

  Χιώτη, Παναγιώτα (2010-02-18)
  Η σχέση μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών μεταβλητών και μελλοντικής οικονομικής δραστηριότητας έχει κατά καιρούς απασχολήσει τους ερευνητές και πολλές φορές έχει αποδειχθεί χρήσιμη για τη χάραξη της πολιτικής και ...
 • Price and Volume Reaction to Public Information Releases : An Experimental Design 

  Βούλτεψης, Διονύσης (2007-10-19)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των επιπτώσεων που έχουν οι δημόσιες ανακοινώσεις στις προσδοκίες που διαμορφώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την τιμή των μακροχρόνιων χρηματοοικονομικών προϊόντων και ...
 • Pricing of commodities futures: an empirical study 

  Τάσσης, Δημήτριος Κ. (2014-05-09)
 • Pricing weather derivatives 

  Κορδή, Κωνσταντίνα Ι. (2013-02-27)
 • Professional exchange rate forecasts and currency investments 

  Χαμακιώτης, Ανδρέας Π. (2006-09-21)
  The foreign exchange market establishes the price of each (domestic) currency in terms of other (foreign) currencies. The Exchange rate is the price of one unit of foreign currency in units of domestic currency, in other ...
 • Project finance : χαρακτηριστικά, σύμβουλοι, αποτίμηση, χρηματοδότηση 

  Ροδίτης, Ρήγας (2010-01-21)
  Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την περίπτωση του project finance (Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα) ως ενός μοντέλου χρηματοδότησης έργων υποδομής και παροχής υπηρεσιών. Τι είναι όμως το project finance; Ως project financing ...
 • Project financing 

  Μονοβάσιος, Γεώργιος Ε. (2003-12-01)
  Στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας δίνεται ο ορισμός του project financing, τα ιστορικά στοιχεία και οι τάσεις αγοράς του. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται γιατί οι εταιρείες προτιμούν την χρηματοδότηση με project financing. ...
 • Properties of financial ratios 

  Καριοφύλλας, Σπυρίδων Γ. (2008-09-26)
  Η παρούσα μελέτη εξετάζει το βαθμό στον οποίο, ευρέως διαδεδομένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial ratios), προσεγγίζουν την κανονική κατανομή, εξεταζόμενοι σε ικανοποιητική χρονική διάρκεια και για μεγάλο δείγμα ...
 • Properties of the BDS test under GARCH(1,1) filtering. 

  Νταντάμης, Χρήστος (2002-12-01)
  This study examines the size of the BDS test in the flexible framework that the GARCH(1,1) process provides us in terms of moment, memory and heterogeneity
 • Purchasing power parity a different approach 

  Σακελλής, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
 • Quality of institutions, credit ratings and the cost of government debt 

  Καραγιαννάκης, Γεώργιος (2009-09-23)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά και το εξωτερικό χρέος που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την άνθηση της οικονομίας. Επικεντρώνεται στη θεωρία διαμεσολάβησης ...
 • Quantitative easing : success or failure? Differences between the United States and Euro Area 

  Βάλβης, Εμμανουήλ; Valvis, Emmanouil (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»