Now showing items 847-866 of 1357

 • Θεμελιώδη κριτήρια και αποδόσεις μετοχών 

  Τσορμπατζόγλου, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-06)
  Η εμπειρική διερεύνηση των στρατηγικών και των θεμελιωδών μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στις στρατηγικές αυτές είναι μια θεματική περιοχή της χρηματοοικονομικής με πλούσιο ερευνητικό ενδιαφέρον, σημαντική βιβλιογραφία ...
 • Θεμελιώδη κριτήρια και αποδόσεις μετοχών 

  Τσορμπατζόγλου, Ιωάννης (2002-12-01)
  Στην εργασία αυτή γίνεται έρευνα για την ερμηνευτική ικανότητα των πιο σημαντικών ερμηνευτικών μεταβλητών για το σύνολο των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών της Αθήνας και εξετάζεται αν πραγματικά μπορούν να αποτελέσουν ...
 • Θεμελιώδη κριτήρια και αποτελεσματικές αγορές 

  Αναστασίου, Ιωάννης Λ. (2006-12-20)
  Ο αντικειμενικός σκοπός της θεωρίας χαρτοφυλακίου είναι να προσφέρει τα μέσα που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να δημιουργήσουν, αναλύσουν, και προσδιορίσουν χαρτοφυλάκια αξιογράφων που εκπληρώνουν ένα στόχο. Κάθε αξιόγραφο ...
 • Θεμελιώδη μεγέθη & χρηματιστηριακές αποδόσεις: εμπειρική διερεύνηση στο Χ.Α.Α. 

  Γιαννακόπουλος, Χρήστος Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
  Εξετάζεται η ικανότητα των στρατηγικών αξίας να οδηγούν σε υπεραποδόσεις έναντι των χαρτο¬φυλακίων αίγλης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την περίοδο 1985-2000. Διαμορφώνοντας 14 χαρτοφυλάκια με 9 διαφορετικά κριτήρια ...
 • Θεμελιώδης ανάλυση και αποδόσεις μετοχών στην Ελλάδα 

  Μανώλης, Βασίλειος (2007-07-13)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η ανάλυση με το Υπόδειγμα Τιμολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model -CAPM) και την Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market ...
 • Θεραπείες στο πρόβλημα των εξωτερικοτήτων. Pigou εναντίον Coase 

  Παναγιωτάκη, Άρτεμις (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Στην παρούσα μελέτη διερευνείται ένα πεδίο των οικονομικών που σχετίζεται με την εξωτερικότητα και πιο συγκεκριμένα με τις θεωρίες των Pigou και Coase. H ανάλυση του θέματος πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ...
 • Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρηματικότητα πριν και μετά την κρίση 

  Βουτσά, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την εμπειρική επίδραση που ασκεί το θεσμικό πλαίσιο στην επιχειρηματικότητα και πως αυτή επηρεάστηκε από την κρίση του 2007. Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας αποτελεί το αν οι ...
 • Θεσμός venture capital στην Ελλάδα : θεσμικό περιβάλλον και προοπτικές 

  Ζαρκάδα, Κυριακή (2008-06-13)
  Η εργασία ασχολείται με το θεσμικό περιβάλλον και τις προοπτικές του θεσμού του Venture Capital στον ελληνικό χώρο. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο θεσμό, παρουσιάζονται οι διαφορές του με τον παραδοσιακό τρόπο δανεισμού, ...
 • Θεσμοί και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα 

  Σακκέτος, Ιωάννης (2011-03-23)
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει μέσω μια ευρείας βιβλιογραφικής επισκόπησης τον ρόλο των θεσμών στην οικονομική ανάπτυξη εν γένει και ειδικώς στην ελληνική οικονομία. Οι θεσμοί, ως δέσμη ...
 • Θεωρητική και επειρική μελέτη των βασικών μοντέλων του τυχαίου περιπάτου, των martingales και της αποτελεσματικότητας της αγοράς 

  Πουλόπουλος, Γιάννης (2003-12-01)
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει κάτω από ποιες συνθήκες εμφανίστηκαν οι έννοιες των μοντέλων του τυχαίου περιπάτου (κίνηση Brown) και των martingales μοντέλων και πώς αυτά σχετίζονται και αλληλεπιδρούν με την ...
 • Θεωρία αποτελεσματικών αγορών έναντι συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής : μια εμπειρική προσέγγιση στο ΧΑΑ 

  Τσιούρης, Σπυρίδων Ι. (2005-01-01)
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση της Θεωρίας των Αποτελεσματικών Αγορών και της συνεπακόλουθης αντίκρουσης που έρχεται να προκαλέσει η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική προσπαθώντας να κλονίσει την ισχύ της ...
 • Θεωρία διάταξης χαρτοφυλακίων 

  Λάζιος, Δημήτριος Ι. (2015-03-02)
  Η διατριβή με τίτλο « Θεωρία Διάταξης Χαρτοφυλακίων » πρωτίστως παραθέτει, μέσα από την αλγεβρική σκοπιά, την μεθοδολογία εκείνη που εδραιώνει την ύπαρξη της διάταξης κυριαρχίας σε μη μηδενικά χαρτοφυλάκια που εμπεριέχουν ...
 • Θεωρίες πάνω στον τραπεζικό ανταγωνισμό και την ανάληψη κινδύνου 

  Κοσμάς, Μιχάλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Ο βαθμός ανταγωνιστικότητας ενός τραπεζικού κλάδου και η επίδραση που επιφέρει στη συμπεριφορά των τραπεζών απέναντι στον κίνδυνο, έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των Αρχών και αρκετών ακαδημαϊκών, ειδικά μετά ...
 • Θεωρίες τιμολόγησης με ασυμμετρία πληροφόρησης 

  Γρηγοράκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03)
  Σε μια οικονομία, η τελική τιμή ενός αξιογράφου, καθώς και τα αναμενόμενα κέρδη των συναλλασσόμενων, αλλάζουν ανάλογα με την συμπεριφορά και τις γνώσεις τους. Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί είτε να λαμβάνει ιδιωτική πληροφόρηση ...
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς και μερισματική πολιτική ελληνικών επιχειρήσεων 

  Κουδούμας, Μάριος Γ. (2008-11-03)
  Η παρούσα έρευνα διαμορφώνεται ως εξής: στο 2ο μέρος αρχικά παρατίθεται μια θεωρητική βάση της μερισματικής πολιτικής και του ρόλου αυτής. Θα αναφερθούν 6 υποθέσεις-θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν την μερισματική ...
 • Ικανότητα πρόβλεψης χρήσει μοντέλων ARCH και GARCH: κατά πόσο μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις προβλέψεις μας; 

  Μήτραινας, Χαράλαμπος (2003-12-01)
  Η δομή της παρούσας εργασίας αρχικά παρουσιάζεται συνοπτικά η φύση και οι προϋποθέσεις ύπαρξης χαοτικών συστημάτων καθώς και κάποια χαοτικά μοντέλα που είτε έχουν προταθεί για οικονομικές χρονοσειρές είτε προκύπτουν από ...
 • Ισλαμική τραπεζική και ένας κόσμος με (σχεδόν) μηδενικά επιτόκια 

  Θανόπουλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει το αντίκτυπο που έχει ο Ισλαμικός παράγοντας καθώς επίσης και ένα πλήθος άλλων παραγόντων, ενδοτραπεζικών και μακροοικονομικών, στην τραπεζική κερδοφορία. Η μελέτη περιλαμβάνει ένα δείγμα Ισλαμικών ...
 • Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης διαφέρουν οι μεγάλες τράπεζες; 

  Κρίκου, Νίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-08)
  Η εν λόγω μελέτη εξετάζει εάν διαφέρουν οι μεγάλες τράπεζες από τις μικρότερες, με οδηγό τα αποτελέσματα χρήσης και τον ισολογισμό. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι τράπεζες έχουν μεγάλο περιθώριο χειραγώγησης των λογιστικών ...
 • Ιστορικό ασφάλιστρο κινδύνου του ελληνικού χρηματιστηρίου 

  Λάμπρου, Ελένη (2010-01-14)
  Στην Ελλάδα τα χρηματιστήρια δεν έχουν τόσο μακρόχρονη ιστορία. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ιδρύθηκε μόλις τον 19ο αιώνα. Μαζικά γνωστό και αγαπητό έγινε την δεκαετία του 1990, καθώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα άρχισε να ...
 • Κάθετες αγορές και κρατική πολιτική 

  Παπαδάκη, Ευθυμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση των κάθετων σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται για τη ρύθμιση των σχέσεων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση των ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»