Recent Submissions

 • Συστημικώς σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: μετρήσιμα χαρακτηριστικά 

  Θεοδοσίου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τα Συστημικώς Σημαντικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (SIFIs) και προσπαθεί να εντοπίσει μετρήσιμους παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ίδρυμα ως σημαντικό για την λειτουργία που παγκόσμιου συστήματος. ...
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη & βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας 

  Τραυλός, Αριστοφάνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-28)
  Στο περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η οποία χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη πληροφόρηση οι επιχειρήσεις, έχει αποδειχθεί, ότι κατέχουν κυρίαρχο ρόλο ως αναφορά την επιρροή που ασκούν στην κοινωνία και στην ...
 • Μακροπροληπτική πολιτική και αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών 

  Κοντού, Ζωή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
  Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε έντονα τη σημασία της μακροπροληπτικής εποπτεία και των εργαλείων της. Η μακροπροληπτική πολιτική επιδιώκει να διορθώσει τις ανισορροπίες που επικρατούν στον οικονομικό κλάδο με ...
 • Ανταγωνισμός και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο τραπεζών 

  Μπαμπανέλος, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-27)
  Βασικός δείκτης κερδοφορίας των τραπεζών είναι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (net interest margin). Η διαμόρφωσή του επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες. Στην παρούσα διπλωματική δίνεται έμφαση στην επίδραση του ανταγωνισμού ...
 • Η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών στην εποχή του ευρώ 

  Κλεισαρχάκη, Αθηνά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Το τραπεζικό σύστημα στην ευρωζώνη ειδικά μετά την κρίση του 2008 βρέθηκε στο επίκεντρο των κανονιστικών αρχών καθώς οι εξελίξεις σε αυτό αρχικά έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία αλλά παράλληλα λόγω της ...
 • Οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης και στρατηγική συμπεριφορά 

  Αναγνωστάκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Διαμορφώνουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας χώρας. Η παρούσα ...
 • Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης με ένα ευέλικτο διωνυμικό μοντέλο 

  Πασχάκη, Ευθυμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-13)
  Η παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο την Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Με Ένα Ευέλικτο Διωνυμικό Μοντέλο. Προκειμένου να γίνει η αποτίμηση των συμβολαίων, αλλά και για σκοπούς σύγκρισης γίνεται χρήση του Διωνυμικού ...
 • Ευσταθής αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αυτόματης ανάκλησης με τη χρήση αλγορίθμου Monte Carlo 

  Πιερρουτσάκος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση μιας ιδιαίτερης κατηγορίας δικαιωμάτων προαίρεσης, αυτής των λεγόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης αυτόματης ανάκλησης, τα οποία ενδέχεται να τερματιστούν πριν την ...
 • Ποιότητα λογιστικής πληροφόρησης και εταιρική διακυβέρνηση 

  Τσαγκάρης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να εξετάσει την επίπτωση της εταιρικής διακυβέρνησης στη χειραγώγηση κερδών που πιθανώς γίνεται από τις εταιρείες. Σύμφωνα με την επιστημονική έρευνα οι μηχανισμοί χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης ...
 • Η κεφαλαιακή δομή των τραπεζών: μία θεωρητική προσέγγιση 

  Tσουμάνης, Φώτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Η παρούσα διατριβή αναφέρεται σε ένα επίκαιρο ζήτημα, αυτό της κεφαλαιακής δομής των τραπεζών. Αρχικά γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση και καλύπτονται διάφορα βασικά ζητήματα, όπως οι λόγοι ύπαρξης των χρηματοπιστωτικών ...
 • Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος στον τραπεζικό κλάδο 

  Μπίθα, Δανάη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-03)
  Στην παρούσα μελέτη, εξετάζεται η σχέση μεταξύ των προβλέψεων για ζημιές από δάνεια και της χειραγώγησης των κερδών των τραπεζών. Ακόμη, εξετάζονται η χειραγώγηση κεφαλαίου, καθώς και η επίδραση του μεγέθους των τραπεζών, ...
 • Αποτίμηση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης υπό στοχαστικά επιτόκια 

  Ροβυθάκη, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Η διπλωματική πραγματεύεται την αποτίμηση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης σε τρέχουσες συνθήκες της αγοράς υπό αρνητικά και σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Αρχικά, παρατίθεται η απαραίτητη ιστορική αναδρομή και οι ορισμοί των ...
 • Μια προσέγγιση πλέγματος για την αποτίμηση δικαιωμάτων με δύο μεταβλητές κατάστασης 

  Οικονόμου, Βιολέτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν ως υποκείμενο τίτλο δύο μεταβλητές κατάστασης με χρήση ενός πλέγματος. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η περίπτωση στην οποία η απόδοση ...
 • Ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τιμή του πετρελαίου 

  Πετρόπουλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Το αργό πετρέλαιο αποτελεί ίσως το πρωτογενές υλικό με τον σπουδαιότερο ρόλο στην παραγωγή εμπορευμάτων παγκοσμίως και η διακύμανση των τιμών του επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια αγορά. Στην παρούσα διατριβή ερευνήσαμε αν και ...
 • Μέτρηση της απόδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

  Δούκας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι καινούργιος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ιστορικοί αναζητούν τα ίχνη και τις ρίζες τους ακόμη και στην Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα ταμεία της Αθηναϊκής συμμαχίας στην Δήλο. ...
 • Η επίδραση της ποσοτικής χαλάρωσης στον τραπεζικό κίνδυνο: η περίπτωση στις τράπεζες της Ευρωζώνης 

  Μπαλτά, Ισμήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-15)
  Στην παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζεται η επίδραση της ποσοτικής χαλάρωσης στον τραπεζικό κίνδυνο. Αρχικά γίνεται μία αναφορά στην έννοια της ποσοτικής χαλάρωσης, σκοπός της οποίας είναι η οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ...
 • Χρηματοπιστωτικά δίκτυα 

  Θεοδωροπούλου, Κυριακή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Τα κύρια θέματα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι η ύπαρξη ή η συνεργασία μεταξύ των πρακτόρων και η δημιουργία δικτύων και συγκεκριμένα τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα. Ένα δίκτυο είναι ένα σύστημα επικοινωνίας ...
 • Καθοριστικοί παράγοντες της σχέσης αποπληρωμής των μερισμάτων: απόδειξη σε διάφορους τομείς 

  Ιωαννίδου, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-17)
  Η παρούσα εμπειρική ανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό απόδοσης μερίσματος. Γι’ αυτόν το σκοπό επιλέχθηκε ένα δείγμα από τις κορυφαίες επιχειρήσεις 6 χωρών, της Γαλλίας (CAC 40), ...
 • Αβεβαιότητα οικονομικής πολιτικής και τιμές μετοχών 

  Τσέπερης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Η παρούσα Διατριβή εξετάζει την ενδεχόμενη επίδραση των αποδόσεων των εγχωρίων χρηματαγορών επί της αβεβαιότητας οικονομικής πολιτικής στις αντίστοιχες χώρες. Η εν λόγω αβεβαιότητα εκφράζεται ποσοτικά με τον δείκτη EPU ...
 • Άυλα πάγια και η συμβολή τους στην αξία της επιχείρησης 

  Χριστόπουλος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη των Άυλων περιουσιακών στοιχείων και η επίδραση τους στην Αξία των επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας ένα δείγμα επιχειρήσεων του δείκτη S&P 500 για το χρονικό διάστημα 2004 – 2013, θα ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»