Recent Submissions

 • Ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τιμή του πετρελαίου 

  Πετρόπουλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Το αργό πετρέλαιο αποτελεί ίσως το πρωτογενές υλικό με τον σπουδαιότερο ρόλο στην παραγωγή εμπορευμάτων παγκοσμίως και η διακύμανση των τιμών του επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια αγορά. Στην παρούσα διατριβή ερευνήσαμε αν και ...
 • Μέτρηση της απόδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

  Δούκας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι καινούργιος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ιστορικοί αναζητούν τα ίχνη και τις ρίζες τους ακόμη και στην Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα ταμεία της Αθηναϊκής συμμαχίας στην Δήλο. ...
 • Η επίδραση της ποσοτικής χαλάρωσης στον τραπεζικό κίνδυνο: η περίπτωση στις τράπεζες της Ευρωζώνης 

  Μπαλτά, Ισμήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-15)
  Στην παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζεται η επίδραση της ποσοτικής χαλάρωσης στον τραπεζικό κίνδυνο. Αρχικά γίνεται μία αναφορά στην έννοια της ποσοτικής χαλάρωσης, σκοπός της οποίας είναι η οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ...
 • Χρηματοπιστωτικά δίκτυα 

  Θεοδωροπούλου, Κυριακή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Τα κύρια θέματα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι η ύπαρξη ή η συνεργασία μεταξύ των πρακτόρων και η δημιουργία δικτύων και συγκεκριμένα τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα. Ένα δίκτυο είναι ένα σύστημα επικοινωνίας ...
 • Καθοριστικοί παράγοντες της σχέσης αποπληρωμής των μερισμάτων: απόδειξη σε διάφορους τομείς 

  Ιωαννίδου, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-17)
  Η παρούσα εμπειρική ανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό απόδοσης μερίσματος. Γι’ αυτόν το σκοπό επιλέχθηκε ένα δείγμα από τις κορυφαίες επιχειρήσεις 6 χωρών, της Γαλλίας (CAC 40), ...
 • Αβεβαιότητα οικονομικής πολιτικής και τιμές μετοχών 

  Τσέπερης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Η παρούσα Διατριβή εξετάζει την ενδεχόμενη επίδραση των αποδόσεων των εγχωρίων χρηματαγορών επί της αβεβαιότητας οικονομικής πολιτικής στις αντίστοιχες χώρες. Η εν λόγω αβεβαιότητα εκφράζεται ποσοτικά με τον δείκτη EPU ...
 • Άυλα πάγια και η συμβολή τους στην αξία της επιχείρησης 

  Χριστόπουλος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη των Άυλων περιουσιακών στοιχείων και η επίδραση τους στην Αξία των επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας ένα δείγμα επιχειρήσεων του δείκτη S&P 500 για το χρονικό διάστημα 2004 – 2013, θα ...
 • Γιατί διαφέρει η ποιότητα διακυβέρνησης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες 

  Σπηλιοπούλου, Πηνελόπη - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Στην συγκεκριμένη διατριβή ερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα των κυβερνήσεων, πως αξιολογούνται οι κυβερνητικές επιδόσεις, που χρησιμοποιούνται αυτές για να ληφθούν μέτρα ...
 • Επενδύσεις στρατηγικών αξίας στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά 

  Μακρής, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων που έχουν σχηματιστεί σύμφωνα με τις επενδυτικές στρατηγικές αξίας (investment value strategies) στο Ελληνικό Χρηματιστήριο για τη χρονική περίοδο ...
 • Αποτελεσματικότητα χαρτοφυλακίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Σαρινούδης, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η σύνθεση χαρτοφυλακίων και έπειτα η εξέταση της αποτελεσματικότητάς τους, στην Χρηματιστηριακή Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας ως δείγμα τρεις χώρες-μέλη, την ...
 • Κάθετες αγορές και κρατική πολιτική 

  Παπαδάκη, Ευθυμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση των κάθετων σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται για τη ρύθμιση των σχέσεων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση των ...
 • Η σχέση μεταξύ απόδοσης αμοιβαίων κεφαλαίων και ανάληψης κινδύνου 

  Μπαγλατζής, Αντώνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την σχέση μεταξύ της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και του κινδύνου που αυτά αναλαμβάνουν. Όταν χρησιμοποιούμε την τυπική απόκλιση των ...
 • Η θεωρία της μικροχρηματοδότησης 

  Νικολακόπουλος, Ανάργυρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-01)
  Στη παρούσα εργασία προσπαθούμε να μελετήσουμε το φαινόμενο της Μικροχρηματοδότησης. Στα πρώτα κεφάλαια βλέπουμε πως ξεκίνησε αυτή η θεωρία με ποιους όρους και πως μεταδόθηκε. Στη συνέχεια βλέπουμε διάφορα παραδείγματα ...
 • Η εγχώρια νομισματική πολιτική και η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

  Μητρακούλης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  Επηρεασμένος από το ενδιαφέρον μου για την νομισματική πολιτική και σαν συνέχεια της επαφής μου με τους κανόνες Taylor type χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο αυτό για την αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής σε ένα μεγάλο χρονικό ...
 • Η σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και βήτα όταν δεν υπάρχει ανοιχτή πώληση μετοχών 

  Πετριτάκης, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-10)
  Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι σε πρώτη φάση να αποδείξει την έλλειψη αποτελεσματικότητας του δείκτη FTSE 100. Έπειτα να βρει την σχέση αναμενόμενης απόδοσης και βήτα όταν δεν υπάρχει ανοιχτή πώληση μετοχών, ...
 • CoCos και βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών 

  Καπότης, Γεράσιμος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται μια νέα μορφή υβριδικών εργαλείων χρηματοδότησης των κεφαλαίων των τραπεζών και συγκεκριμένα τα μετατρέψιμα ομολόγα (Convertible Contingent Bonds-CoCos). Κατ’ επέκταση μελετάται ...
 • Η διαχρονική σταθερότητα του συντελεστή βήτα και της διακύμανσης των αποδόσεων μετοχών και χαρτοφυλακίων μετοχών 

  Μαμακή, Μερόπη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Η παρούσα εργασία αφορά την εξέταση της διαχρονικής σταθερότητας των συντελεστών βήτα και της διακύμανσης των αποδόσεων μεμονωμένων μετοχών και χαρτοφυλακίων για τις αγορές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας. Η ...
 • Ο ρόλος της τραπεζικής ρευστότητας στην οικονομική ανάπτυξη 

  Δευτεραίος, Σπύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Στην συγκεκριμένη εργασία θα αναλύσουμε την σχέση της τραπεζικής ρευστότητας με την οικονομική ανάπτυξη σε ανεπτυγμένες οικονομίες, και συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι τέσσερις παρακάτω χώρες: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία ...
 • Δείκτες μέτρησης κινδύνου 

  Παπακώστα, Εμμανουέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05-28)
  Στην παρούσα εργασία δίνουμε τους αξιωματικούς ορισμούς για τους δείκτες μέτρησης κινδύνου των Arrow-Pratt, Aumann-Serrano, Foster-Hart και M.Li. Οι δείκτες αποστροφής κινδύνου των Arrow και Pratt έχουν κυριαρχήσει στην ...
 • Κρίνοντας την αξιοπιστία των stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών. Διερεύνηση με χρήση των τιμών των τραπεζικών μετοχών. 

  Λαντούρη, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Ερευνήθηκε η επίδραση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των stress tests που διεξήχθησαν το 2016 στην ευρωπαϊκή ένωση, στη διαμόρφωση της τιμής των μετοχών. Εξετάστηκαν οι τράπεζες που συμμετείχαν στην εν λόγω άσκηση ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»