Now showing items 191-210 of 1357

 • Pairs trading in commodity markets 

  Δράκος, Δημήτριος (2012-02-06)
  Το pairs trading είναι μία στατιστική στρατηγική “arbitrage” που σχεδιάστηκε για να εκμεταλλεύεται μικρής χρονικής διάρκειας αποκλείσεις μιας μακροχρόνιας τιμολογιακής ισορροπίας μεταξύ δύο μετοχών. Παραδοσιακές μέθοδοι ...
 • Parameter instability in exchange rate models 

  Ανυφαντάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-06)
 • Pension fund management 

  Ντάλλα, Ευγενία Γ. (2008-09-29)
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή των κυριότερων εννοιών και τάσεων που σχετίζονται με την παροχή συνταξιοδοτικής κάλυψης κυρίως στις χώρες του ΟΟΣΑ, ποια συστήματα έχουν υιοθετηθεί και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ...
 • Pension funds 

  Χωματά, Φιλίππα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Τα Pension Funds αν και δεν είναι πρόσφατη οικονομική ανακάλυψη παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες με τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα και ψάχνουν απεγνωσμένα ...
 • Pension funds and capital markets 

  Μπόμπα, Βικτωρία (2000-12-01)
  The importance of whether pension funds have beneficiary effects on capital markets or not, is highlighted as the answer will decide whether they should be implemented or expanded to developing European and former communist ...
 • Performance evaluation of hedging strategies 

  Δρακούλης, Σάββας Ν. (2014-06-17)
  Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει την αποδοτικότητα (αποτελεσματικότητα) των ευρύτατα διαδεδομένων μεθόδων αντιστάθμισης κινδύνου (του διωνυμικού μοντέλου και του υποδείγματος Black-Scholes-Merton) πάνω ...
 • Performance of mutual funds in european countries 

  Γκογκάκη, Ελεωνόρα (2012-04-26)
 • Performance of value and growth portfolios 

  Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Σ. (2003-12-01)
  The choice of a portfolio style is considered an important step in the investment decision-making process. The most prominent equity investment styles are the "value" investment style and the "growth" investment style. ...
 • Pervasive influences on the US stock market returns. An empirical assessment using panel data analysis 

  Ταϊπλιάδης, Συμεών; Taipliadis, Symeon (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
 • Petroleum products, petroleum futures and Value at Risk 

  Πλιάκουρας, Χρήστος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006-06)
 • Polarized MIMO over satellite 

  Πετροπούλου, Παρασκευή Α. (2014-05-09)
 • Political contributions firm performance and M&A activity in the US 

  Μπαμπανάσιος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-27)
  Με τη γενική πεποίθηση ότι οι πολιτικές δωρεές και οι πολιτικές διασυνδέσεις που δημιουργούνται μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας συγχωνεύσεων και εξαγορών, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει στοιχεία αυτής της ...
 • Politics and economics of foreign exchange interventions 

  Τακούδης, Θεοφάνης (2007-11-22)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει τις αιτίες παρέμβασης των Κεντρικών Τραπεζών στις αγορές συναλλάγματος, τα μέσα που χρησιμοποιούν προκειμένου να παρέμβουν καθώς και τους στόχους που θέτουν. Σε ότι αφορά ...
 • Portfolio choice with background risk : techniques and applications 

  Ρούσσου, Ελένη Μ. (2010-09-16)
  Το περίφημο Υπόδειγμα του Harry Markowitz αποτελεί τη βάση κάθε κλασσικής προσέγγισης της επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες τη μεγιστοποίησης της απόδοσης του επενδυτή ...
 • Portfolio resampling : techniques and applications 

  Τσικούρας, Ευτύχιος Κ. (2010-11-23)
  Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι ορισμένα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της επιλογής χαρτοφυλακίου. Εξετάζονται ζητήματα που προκύπτουν προοδευτικά στην ερευνητική αναζήτηση της επιλογής και διαχείρισης ...
 • Predictabiblity in hedge fund returns 

  Κασκαντάνης, Χαράλαμπος (2006-11-10)
  Η διεθνής οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα όπως, αυτή διαμορφώνεται την τελευταία δεκαπενταετία, έχει δυσχεράνει και καταστήσει μη αποδοτικές τις ιδιωτικές επενδυτικές επιλογές. Στο μέσο αυτής της συγκυρίας, οι ...
 • Predictability of common stock return 

  Καρατζάς, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
  Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση που έχουν στην απόδοση των κοινών μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ο λόγος Κέρδη ανά Μετοχή προς Τιμή Μετοχής (αντίστροφο του Ρ/Ε), η Κεφαλαιοποίηση (MV) και η Μερισματική ...
 • Predictable elements in stock returns 

  Πλουμπής, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει εάν (και κατά πόσο) υπάρχουν ‘Predictable Elements’ στις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών. Ένα τέτοιο εύρημα θα ήταν χρήσιμο, όχι μόνο στην καλύτερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων ...
 • Predictable patterns after large stock price changes 

  Νούλα, Γεωργία (2007-11-15)
  Momentum and contrarian trading strategies present challenges to the concept of efficient market theory. This paper investigates the profitability short-term trading strategies in Athens exchange stocks..Using a sample ...
 • Predictable patterns after large stock price changes 

  Μουσταφέρης, Βασίλης (2009-01-12)
  Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλο ενδιαφέρον που αφορά στις διορθωτικές κινήσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Η επικρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι οι χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτελεσματικές, και έτσι όλες ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»