Now showing items 15-34 of 62

  • Θεωρία των Copulas και χρήση τους για παραγωγή συνθετικών δεδομένων 

   Κοκκινιώτη, Θεοδώρα Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
   Τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότεροι επιστήμονες σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους ασχολούνται με τα Copulas καθώς είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα που μελετώνται παρουσιάζουν συσχέτιση. ...
  • Καμπύλες του Andrews και γενικεύσεις 

   Καπίδης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την παρουσίαση μίας σχετικά νέας τεχνικής για την αναπαράσταση πολυδιάστατων δεδομένων που παρουσίασε για πρώτη φορά ο Andrews το 1972. Η τεχνική αυτή ονομάζεται Καμπύλες Andrews ...
  • Κατανομές τυχαίων αθροισμάτων στον αναλογισμό και τη διοικητική κινδύνου 

   Σπανού, Δήμητρα Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση δύο μοντέλων πιθανοτήτων συνδεδεμένων με τε ροές επιτυχιών και συναρτήσεις σάρωσης. Η εφαρμογή των δύο αυτών μοντέλων γίνεται χρησιμοποιώντας ένα ...
  • Μαθηματικά μοντέλα περιγραφής της εξέλιξης επιδημιών 

   Παπαχατζής, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Τα μαθηματικά μοντέλα περιγραφής της εξέλιξης μιας επιδημίας έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των κέντρων αποφάσεων όπως επίσης και στη λήψη μέτρων περιορισμού της διασποράς τους. Δεδομένου του υπέρογκου ...
  • Μέθοδοι εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης για οφειλέτες υψηλής φερεγγυότητας 

   Τσούκας, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Ο όρος χαρτοφυλάκια υψηλής φερεγγυότητας χρησιμοποιείται για να περιγράψει χαρτοφυλάκια δανείων στα οποία έχει συμβεί μικρός ή ακόμα και μηδενικός αριθμός αθετήσεων. Λόγω αυτής της ιδιότητας, η εκτίμηση της πιθανότητας ...
  • Μέθοδοι εντοπισμού κοινωνιών σε δίκτυα 

   Κωνσταντινόπουλος, Ναπολέων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Ο εντοπισμός κοινωνιών σε δίκτυα είναι ένα απο τα πιο δημοφιλή θέματα της σύγχρονης επιστήμης δικτύων. Ένα απο τα πιο βασικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου, το οποίο αναπαρίσταται απο έναν γράφο, είναι η κοινοτική του δομή. ...
  • Μέθοδοι μελέτης του ρυθμού απώλειας πελατών και της αξίας συνολικού χρόνου ζωής πελάτη 

   Βαρελάς, Νικολαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-31)
   Η παρούσα διπλωματική έχει ως θέμα τη πρόβλεψη του ρυθμού απώλειας και την συνολική αξία πελάτη. Τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις έχουν στη διάθεση τους τεράστιο όγκο δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ...
  • Μη γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης και εφαρμογές 

   Χουντάλας, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)
   Η μη γραμμική παλινδρόμηση είναι αρκετά παρόμοια με τη γραμμική παλινδρόμηση, η οποία έχει μελετηθεί διεξοδικά για πολλές δεκαετίες από τους στατιστικούς. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι τόσο εύκολο να προσεγγιστεί, αφού η απώλεια ...
  • Μη παραμετρικά διαγράμματα ελέγχου και εφαρμογές 

   Κωνσταντίνου, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
   Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Κομμάτι αυτού είναι και ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών ο οποίος χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία για την παρακολούθηση ...
  • Μοντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

   Αντωνόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
   Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα μοντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Αρχικά παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και γίνεται μια ιστορική αναδρομή επί του θέματος. Γίνεται αναφορά στο κανονιστικό πλαίσιο ...
  • Μοντέλα βαθμολόγησης συμπεριφοράς στα πλαίσια της Βασιλείας 

   Τούρτα, Χρυσάνθη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Ο πιστωτικός κίνδυνος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σχετίζεται με την πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στο ίδρυμα οικονομική ζημία λόγω αθέτησης των οικονομικών του υποχρεώσεων. Η ακριβής αξιολόγηση ...
  • Μοντέλα παλινδρόμησης στον αναλογισμό και τη διοικητική κινδύνου 

   Ολίδη - Όλεφ, Στεφανία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την μελέτη των μοντέλων παλινδρόμησης στη διοικητική κινδύνου και τον αναλογισμό. Αποτελεί μία βιβλιογραφική εργασία, όπου συγκεντρώθηκαν, αρχικά, οι πιο βασικές έννοιες που ...
  • Μοντέλα πιθανοτήτων για περιγραφή δεδομένων κίνδυνων 

   Καλαμίδα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά από τις κλασικές κατανομές όπως για παράδειγμα η κανονική ή η εκθετική. Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν οι ...
  • Μοντέλα πιθανοτήτων για περιγραφή δεδομένων μεγάλου όγκου 

   Tzogani, Anastasia; Τζογάνη, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Tα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές επικεντρώθηκαν στην στοχαστική μοντελοποίηση σε φυσικών και κοινωνικών φαινομένων και έφτασαν στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν την Κατανομή Νόμου Δύναμης (Power Law ...
  • Μοντέλα πιθανοτήτων για περιγραφή μη κανονικών κινδύνων 

   Καπογιαννάτου, Ηλέκτρα Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Στους κλάδους της οικονομικής, ασφαλιστικής επιστήμης καθώς και της διαχείρισης κινδύνου συχνά εμφανίζονται δεδομένα που κατά τη μοντελοποίηση τους δεν μπορούν να περιγραφούν από τις κλασικές κατανομές. Τέτοια δεδομένα ...
  • Μοντέλα πιθανοτήτων για την περιγραφή λειτουργικών κινδύνων 

   Πάχου, Ειρήνη Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο (πιθανότητα) να υποστεί ζημία ένας οργανισμός (τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία κτλ) εξαιτίας μη επαρκών ή αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπινων ενεργειών και ...
  • Μοντέλα πρόβλεψης χρεοκοπίας με χρήση οικονομικών δεικτών 

   Δασκαλόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά την έννοια των μοντέλων πρόβλεψης χρεοκοπίας των επιχειρήσεων μέσα από την βοήθεια οικονομικών δεικτών. Η έρευνα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα στατιστικό μέρος. Στα πλαίσια της θεωρίας, η ...
  • Μοντέλα ταξινόμησης και εφαρμογές 

   Δοντάς, Γιώργος Ι. (2012-10-08)
   Η μηχανική μάθηση έχει ως σκοπό τη δημιουργία αλγορίθμων ικανών να βελτιώνουν την απόδοσή τους, αξιοποιώντας προγενέστερη γνώση και εμπειρία, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την περιγραφή φαινομένων, μέσω ...
  • Μοντελοποίηση ασφαλιστικών απαιτήσεων : κατασκευή κατανομών με βαριές ουρές μέσω μετασχηματισμού της κατανομής Weibull 

   Λογοθέτης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)
   Είναι γνωστό ότι τα ύψη των ασφαλιστικών ζημιών ακολουθούν κατανομές με βαριές ουρές, ιδιότητα την οποία δεν κατέχουν οι κλασικές κατανομές (κανονική, εκθετική κτλ). Για το λόγο αυτό, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ...
  • Ο μετασχηματισμός υπερβάλλοντος πλούτου και εφαρμογές 

   Βερυκοκίδης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιασθεί η έννοια του υπερβάλλοντος πλούτου. Αρχικά αφού γίνει μια εισαγωγή στην έννοια, όπως αυτή είναι γνωστή στον απλό κόσμο, θα παρουσιασθεί η σημασία της στην περιοχή των ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»