Recent Submissions

 • Κανόνες διακοπής κλινικών δοκιμών φάσης ΙΙΙ: ανασκόπηση και σύγκριση 

  Ανδριακοπούλου, Χαριτίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει μεθόδους για τον πρόωρο τερματισμό κλινικών δοκιμών φάσης ΙΙΙ και άλλων δοκιμών μεγάλου μεγέθους. Έμφαση δίνεται σε σχεδιασμούς στους οποίους οι ασθενείς εισέρχονται στη μελέτη σε ...
 • Βέλτιστη στρατηγική επανεπένδυσης και υπολογισμός εταιρικής ανάπτυξης 

  Πανουργιάς, Μιχάλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)
  Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και εταιρείες μπορούν να εφαρμόσουν μια βέλτιστη στρατηγική επένδυσης, αλλά και επανεπένδυσης, των περιουσιακών τους στοιχείων με ...
 • Ναυτασφάλεια 

  Πουλουπάτης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  Η έννοια της Ναυτασφάλειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη και ανάπτυξη των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών. Η πολυπλοκότητα αυτής της κατηγορίας ασφαλίσεων οφείλεται στην ιδιαιτερότητα, η οποία χαρακτηρίζει ...
 • Η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης των γονέων στην γονιμότητα του πληθυσμού βάσει ληξιαρχικών και απογραφικών δεδομένων του 2011 

  Παναγιωτοπούλου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-08)
  Τα ζητήματα της αναπαραγωγής του πληθυσμού και ειδικότερα της γονιμότητας βρίσκονται τις τελευταίες δεκαετίες στο επίκεντρο των συζητήσεων καθώς λόγω της συνεχής φθίνουσας πορείας των δεικτών γονιμότητας – γεννητικότητας ...
 • Εξόρυξη δεδομένων σε πολυδιάστατες χρονοσειρές 

  Δαγκλής, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Στην εποχή που ζούμε, καθημερινά αναπαράγονται, ενημερώνονται και αποθηκεύονται δεδομένα χρονοσειρών σε διάφορες βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα χρονοσειρών που συλλέγονται, πέρα από το γεγονός ότι αυξάνονται μέρα με τη μέρα, ...
 • Στοχαστικές μέθοδοι πολυμεταβλητής μοντελοποίησης αποθεμάτων ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων ζημιών 

  Καρυτινού, Ζαφειρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην ανάδειξη των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την εύρεση των αποθεμάτων ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων και συγκεκριμένα για χαρτοφυλάκια γενικών ασφαλίσεων. Ο στόχος της εργασίας είναι η ...
 • Ιδιότητες και προσεγγίσεις για μείξεις και συνελίξεις γάμμα κατανομών 

  Τριαντοπούλου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
  Ο αναλογισμός αποτελεί μια επιστήμη και έναν κλάδο των εφαρμοσμένων και χρηματοοικονομικών μαθηματικών ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί ραγδαία στον τομέα της ασφάλισης. Συγκεκριμένα η θεωρία χρεοκοπίας, ως ένας ...
 • Υποδείγματα αποτίμησης επιτοκιακών παραγώγων 

  Κυριακίδου, Νίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση και παρουσίαση των υποδειγμάτων αποτίμησης Vasicek, Cox Ingersoll & Ross και Ho-Lee, τα οποία είναι από τα κυριότερα στοχαστικά μοντέλα για τη μελέτη της ...
 • Εκτίμηση κινδύνου μακροζωίας και θνησιμότητας με βάση τη Φερεγγυότητα ΙΙ 

  Κατσαντούρα, Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
  Το πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ θέτεται σε εφαρμογή από το 2016, τόσο για τις ασφαλιστικές όσο και για τις αντασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης. Η ΕΙΟΡΑ εισήγαγε το νέο πλαίσιο Φερεγγυότητας, το οποίο βασίζεται στο προφίλ ...
 • Πολυκεντρική μελέτη για τη χρήση της μπριβαρασετάμης σε ασθενείς με επιληψία 

  Καπετάνου Βασιλειάδου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
  Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε τεχνικές και μεθόδους της Βιοστατιστικής για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ενός σχετικά νέου αντιεπιληπτικού φαρμάκου, της Μπριβαρασετάμης, σε ασθενείς πάσχοντες ...
 • Λοξές κατανομές στα χρηματοοικονομικά και στην αναλογιστική επιστήμη 

  Γκιόκας, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
  Στην διπλωματική εργασία που θα ακολουθήσει, εξετάζουμε τις λοξές κατανομές, κατανομές των οποίων η μια ουρά είναι πιο φαρδιά από την άλλη κάτι που συνηθίζεται να παρατηρείται στις μελέτες χαρτοφυλακίων. Έχοντας ως βάση ...
 • Σύγκριση μέτρων κινδύνου επενδυτικών χαρτοφυλακίων 

  Νικολόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)
  Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους της αγοράς έχουν αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες πληθώρα μεθόδων και τεχνικών μοντελοποίησης του κινδύνου ώστε να μπορέσουν να τον ...
 • Ανάλυση του πλεονάσματος για ανανεωτικές στοχαστικές διαδικασίες ασφαλιστικών κινδύνων 

  Καρακίτσος, Χαρίλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Βασικό αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του πλεονάσματος για ανανεωτικές στοχαστικές διαδικασίες ασφαλιστικών κινδύνων. Πραγματοποιείται ενδελεχής ανάλυση σημαντικών μεγεθών όπως η πιθανότητα ...
 • Αποδοτικοί σχεδιασμοί κρησαρίσματος τριών επιπέδων για τη μελέτη ποσοτικών παραγόντων 

  Τηγανίτας, Σωτήριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Σε πολλές πειραματικές καταστάσεις στην Στατιστική αυτό που μελετάμε είναι να δούμε αν ένας ή περισσότεροι παράγοντες επιδρούν πάνω σε ένα αντικείμενο που εξετάζουμε. Η πειραματική διαδικασία έχει ουσιώδη ρόλο στην Στατιστική. ...
 • Το μοντέλο του Altman και οι γενικεύσεις του 

  Αλεξόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η έκταση που έχει πάρει το θέμα του πιστωτικού κινδύνου τα τελευταία χρόνια καθώς και οι απαιτήσεις των θεσμών (Βασιλεία) οδηγεί στην διαρκή προσπάθεια για την δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ...
 • Ιεραρχικά μοντέλα αξιοπιστίας εκτίμησης ασφαλίστρων 

  Βλάμη, Σοφία - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας λαμβάνει χώρα μία ανασκόπηση των ιεραρχικών μοντέλων αξιοπιστίας χαρτοφυλακίου κάνοντας χρήση μεθόδων Μπεϋζιανής και εμπειρικής Μπεϋζιανής. Παράλληλα, η έρευνα έχει επεκταθεί και σε ...
 • Διαφοροποιήσεις στη θνησιμότητα κατά αιτία θανάτου στα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας 

  Παπαδούλης, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής γίνεται αναφορά στους κυριότερους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη θνησιμότητα του πληθυσμού. Μια εκ των σημαντικότερων παραμέτρων στη μελέτη είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των Ευρωπαϊκών ...
 • Μοντέλα βαθμολόγησης συμπεριφοράς στα πλαίσια της Βασιλείας 

  Τούρτα, Χρυσάνθη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Ο πιστωτικός κίνδυνος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σχετίζεται με την πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στο ίδρυμα οικονομική ζημία λόγω αθέτησης των οικονομικών του υποχρεώσεων. Η ακριβής αξιολόγηση ...
 • Μέθοδοι εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης για οφειλέτες υψηλής φερεγγυότητας 

  Τσούκας, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
  Ο όρος χαρτοφυλάκια υψηλής φερεγγυότητας χρησιμοποιείται για να περιγράψει χαρτοφυλάκια δανείων στα οποία έχει συμβεί μικρός ή ακόμα και μηδενικός αριθμός αθετήσεων. Λόγω αυτής της ιδιότητας, η εκτίμηση της πιθανότητας ...
 • Εκτίμηση ασφαλίστρων εργατικών ατυχημάτων 

  Μιχελή, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση μεθόδων εκτίμησης εργατικών ατυχημάτων και μοντέλων τιμολόγησης ασφαλίστρων. Παρουσιάζουμε τις βασικές έννοιες των εργατικών ατυχημάτων και γίνεται αναφορά στους διάφορους επαγγελματικούς ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»