Now showing items 1-20 of 63

  • Skew symmetric κατανομές και εφαρμογές τους 

   Κριεκούκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Οι λοξές κατανομές εμφανίζουν σε σχέση με τις αντίστοιχες συμμετρικές ενισχυμένο το χαρακτηριστικό της ευελιξίας, ένεκα της ύπαρξης του επιπρόσθετου γνωρίσματος της λοξότητας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ...
  • Transition matrices in credit risk 

   Καπόλος, Σαράντης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07-17)
  • Ανάλυση αναλογιστικών δεδομένων με χρήση Copulas 

   Λιλιτάκη, Βασιλική Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
   Η βιβλιογραφία σχετικά με τις ιδιότητες και τις εφαρμογές των Copulas, σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην αναλογιστική επιστήμη και στη διοικητική κινδύνου, τα Copulas ...
  • Ανίχνευση ασυνήθιστης συμπεριφοράς στην εξόρυξη δεδομένων 

   Χασάνης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-01)
   Ο όρος ανίχνευση ασυνήθιστης συμπεριφοράς ή ανωμαλιών χρησιμοποιείται για να περιγράψει τεχνικές με τις οποίες εντοπίζονται αντικείμενα, γεγονότα ή παρατηρήσεις οι οποίες δεν ακολουθούν τους γενικούς κανόνες των δεδομένων ...
  • Δείκτες κινητικότητας και σύγκριση πινάκων μετάβασης πιστοληπτικής διαβάθμισης 

   Δωρή, Νικολέττα Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Η μελέτη του πίνακα μετάβασης πιστοληπτικής διαβάθμισης μιας οικονομικής οντότητας (επιχείρησης, πιστωτικού ιδρύματος, χρηματοοικονομικού προϊόντος) μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την φερεγγυότητα της υπό μελέτη ...
  • Εκτίμηση της πιθανότητας χρεοκοπίας με βάση δεδομένα της αγοράς και χρηματοοικονομική επιτήρηση 

   Χατζηαναγνώστου, Ευστράτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία, μοντέλα και διαδικασίες που αφορούν την αξιολόγηση και μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, αφού το ενδιαφέρον των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την ορθολογική διαχείρισή ...
  • Εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων στον αναλογισμό 

   Λάμα, Αικατερίνη Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-08)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση βασικών εννοιών της Θεωρίας Παιγνίων και την εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στον τομέα του αναλογισμού και κυρίως της ασφάλισης. Κάθε πρόβλημα παρουσιάζεται ...
  • Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων πολυμεταβλητής ανάλυσης σε φορολογικά δεδομένα επιχειρήσεων 

   Λόκκα, Ευδοκία Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-05)
   Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας εφαρμόζονται μέθοδοι Πολυμεταβλητής Ανάλυσης σε οικονομικά δεδομένα Ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Τα οικονομικά αυτά δεδομένα προέρχονται από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ...
  • Εφαρμογή τεχνικών ελάττωσης διάστασης πολυδιάστατων δεδομένων στη δημογραφία 

   Ζούλια, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει με γραφικό τρόπο τις συσχετίσεις που ενδέχεται να υπάρχουν σε ένα πλήθος κατηγορικών μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε στη διάθεσή μας δημογραφικά χαρακτηριστικά ...
  • Εφαρμογή τεχνικών πολυμεταβλητής ανάλυσης σε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας 

   Νίκου, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας εφαρμόζονται μέθοδοι Πολυμεταβλητής Ανάλυσης σε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν από πελάτες καταστήματος εταιρίας κινητής τηλεφωνίας το καλοκαίρι του ...
  • Εφαρμογή τεχνικών πολυμεταβλητής ανάλυσης σε ιατρικά και κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα 

   Σκύφα, Βασιλική - Αμαρυλλίς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Η Πολυμεταβλητή Ανάλυση είναι ο τομέας της Στατιστικής ο οποίος ασχολείται με την ανάπτυξη μεθόδων που στόχο έχουν τη συλλογή, μελέτη και ανάλυση δεδομένων που αποτελούνται από μετρήσεις πολλών μεταβλητών σε ένα σύνολο ...
  • Εφαρμογή τεχνικών στατιστικού ελέγχου ποιότητας σε μια παραγωγική διαδικασία 

   Ζωρόθεος, Σωκράτης Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει την περιγραφή και ανάλυση διάφορων τεχνικών Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας καθώς και την εφαρμογή τους σε μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία με πραγματικά δεδομένα. Αυτό θα ...
  • Η γενικευμένη κατανομή ακραίων τιμών και εφαρμογές της στον αναλογισμό 

   Τατσή, Μαριάννα Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της Θεωρίας Ακραίων Τιμών και της χρησιμότητας της στις ασφαλίσεις έναντι ακραίων γεγονότων. Παρουσιάζουμε μια εκτενή αναφορά στις μεθόδους εκτίμησης παραμέτρων των ...
  • Η λογιστική κατανομή, γενικεύσεις και εφαρμογές = Logistic distribution, generalizations and its applications 

   Μασούρας, Γεώργιος Ι. (2015-05-20)
   Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας εισάγεται το μοντέλο της λογιστικής εξίσωσης κάνοντας μια ιστορική αναδρομή για τη θέση που κατείχε στη βιβλιογραφία. Παρουσιάζονται οι διάφορες εκφράσεις που έχουν ...
  • Θεωρία των Copulas και χρήση τους για παραγωγή συνθετικών δεδομένων 

   Κοκκινιώτη, Θεοδώρα Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
   Τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότεροι επιστήμονες σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους ασχολούνται με τα Copulas καθώς είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα που μελετώνται παρουσιάζουν συσχέτιση. ...
  • Καμπύλες του Andrews και γενικεύσεις 

   Καπίδης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την παρουσίαση μίας σχετικά νέας τεχνικής για την αναπαράσταση πολυδιάστατων δεδομένων που παρουσίασε για πρώτη φορά ο Andrews το 1972. Η τεχνική αυτή ονομάζεται Καμπύλες Andrews ...
  • Κατανομές τυχαίων αθροισμάτων στον αναλογισμό και τη διοικητική κινδύνου 

   Σπανού, Δήμητρα Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση δύο μοντέλων πιθανοτήτων συνδεδεμένων με τε ροές επιτυχιών και συναρτήσεις σάρωσης. Η εφαρμογή των δύο αυτών μοντέλων γίνεται χρησιμοποιώντας ένα ...
  • Μαθηματικά μοντέλα περιγραφής της εξέλιξης επιδημιών 

   Παπαχατζής, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Τα μαθηματικά μοντέλα περιγραφής της εξέλιξης μιας επιδημίας έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των κέντρων αποφάσεων όπως επίσης και στη λήψη μέτρων περιορισμού της διασποράς τους. Δεδομένου του υπέρογκου ...
  • Μέθοδοι εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης για οφειλέτες υψηλής φερεγγυότητας 

   Τσούκας, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Ο όρος χαρτοφυλάκια υψηλής φερεγγυότητας χρησιμοποιείται για να περιγράψει χαρτοφυλάκια δανείων στα οποία έχει συμβεί μικρός ή ακόμα και μηδενικός αριθμός αθετήσεων. Λόγω αυτής της ιδιότητας, η εκτίμηση της πιθανότητας ...
  • Μέθοδοι εντοπισμού κοινωνιών σε δίκτυα 

   Κωνσταντινόπουλος, Ναπολέων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Ο εντοπισμός κοινωνιών σε δίκτυα είναι ένα απο τα πιο δημοφιλή θέματα της σύγχρονης επιστήμης δικτύων. Ένα απο τα πιο βασικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου, το οποίο αναπαρίσταται απο έναν γράφο, είναι η κοινοτική του δομή. ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»