Recent Submissions

 • On the relative behavior of cryptocurrencies' values 

  Παπαφώτης, Αθανάσιος; Papafotis, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
  Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συμπεριφοράς των τιμών πέντε κρυπτονομισμάτων BTC, LTC, ETH, XMR και XRP, των διακυμάνσεων, των πιθανών μέγιστων τιμών, των ελάχιστων τιμών και εάν υπάρχει σύνδεση, συνεργασία ...
 • On the efficient portfolio of cryptocurrencies' values 

  Κατσάμπουλα, Χριστιάνα; Katsampoula, Christiana (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03-22)
  Σε αυτή τη διατριβή, εξετάζουμε τα πιθανά οφέλη της διαφοροποίησης και την κατανομή βαρών (σταθμών) για την βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου κρυπτονομισμάτων. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν δύο χαρτοφυλάκια. Το πρώτο αποτελείται, ...
 • Η προβλεπτική ικανότητα των προβλέψεων για ζημίες απομειώσεως - Κίνητρα και πραγματικότητα 

  Ηλιοπούλου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην εξέταση της ύπαρξης προβλεπτικού περιεχομένου στις προβλέψεις για ζημίες απομειώσεως (forward looking Loan Loss Provisions - LLPs). Πιο συγκεκριμένα, θέτει ως ανεξάρτητες μεταβλητές τις ...
 • Θεσμική ποιότητα και κατανομή εισοδήματος ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία 

  Χαρτουλάρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σημασία της θεσμικής ποιότητας στην κατανομή ης εργασίας ως ποσοστού του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι κύριοι λόγοι μείωσης του εισοδήματος των εργαζομένων ως ...
 • Auctions using blockchain technology 

  Minasian, Artour (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
 • Επενδυτικές στρατηγικές με βάση την ηλικία 

  Παραβατός, Λουκάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει την σημασία της ηλικίας στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων, και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές βελτιστοποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους. Αρχικά περιγράφεται η σημασία ...
 • Trends in the ratios of banks after the introduction of Basel II & after the global financial crisis. Is there any evidence of convergence? 

  Κοκκίνη, Αντωνία; Kokkini, Antonia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Σε αυτή την μελέτη συζητήσαμε λεπτομερώς τη σημασία και την ανάπτυξη της Βασιλείας, εστιάζοντας στη Βασιλεία II. Κάθε αλλαγή ήταν σε απάντηση σε νέα επενδυτικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, ή γεγονότα ...
 • Δημοκρατία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

  Καραγιάννης, Ευστράτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και αναλύει το ρόλο της Δημοκρατίας σε αυτό. Το θέμα επιλέχθηκε μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα καθηγητή του τμήματος, κύριο Στεφανάδη ...
 • Επίτευξη στόχων κερδοφορίας και εταιρική διακυβέρνηση 

  Παππά, Γαρυφαλλιά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03-19)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά για ένα δείγμα εταιρειών της Ευρωζώνης, για τα έτη 2004-2019, τον τρόπο με τον οποίο η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι μηχανισμοί της επιδρούν στην τάση των επιχειρήσεων ...
 • Συλλογική ανάληψη κινδύνων από τις τράπεζες της ΟΝΕ πριν από την κρίση 

  Καλαμαρά, Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 έφερε στο προσκήνιο πλήθος προβλημάτων στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι κίνδυνοι που είχαν αναλάβει οι τράπεζες σε συλλογικό επίπεδο λειτούργησαν ως αποσταθεροποιητικός ...
 • Συντηρητικότητα στη λογιστική απεικόνιση και Environmental, Social and Governance (ESG) απόδοση των εταιριών 

  Καπελλάκης, Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  Η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση της λογιστικής συντηρητικότητας στην ESG απόδοση των εταιριών της Ευρωζώνης κατά την περίοδο 2004-2019. Ο λόγος για τον οποίο εξετάζεται αυτή η σχέση έχει να κάνει με την επιρροή των ...
 • Χειραγώγηση των κερδών και διευθυντική μυωπία. μια θεωρητική προσέγγιση 

  Τριανταφύλλου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  Tα θέματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία είναι το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών μέσα σε μια επιχείρηση και ο τρόπος με τον οποίο ο όρος της διευθυντικής μυωπίας μπορεί να συνδεθεί με τέτοιες μεθόδους. Στο ...
 • Λόγοι κεφαλαίου E / A και E / RWA της Βασιλείας III: Ποιος είναι πιο δεσμευτικός; Έχει κάποια διαφορά ποιος είναι πιο κοντά στο όριο; 

  Ιορδανόπουλος, Σάββας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Στην σημερινή εποχή αλλά και ανέκαθεν, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και πιο συγκεκριμένα οι τράπεζες έχουν εξέχουσας σημασίας ρόλο για την διεξαγωγή της καθημερινότητας. Το πλείστο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ...
 • Χρηματιστηριακοί δείκτες εύρωστοι σε κρίσεις 

  Ντίνη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμπεριφορά των κλαδικών δεικτών S&P500 κατά την διάρκεια των πιο πρόσφατων παγκόσμιων οικονομικών κρίσεων. Χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα των δεικτών S&P500 εξετάζουμε τόσο τις ...
 • Παράγοντες που καθορίζουν την διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και πώλησης 

  Πρατάρης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
  Το κύριο μέλημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποσύνθεση της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης (αναφερόμενο spread) ενός περιουσιακού στοιχείου. Στην προκειμένη περίπτωση θα εστιάσουμε ...
 • Ποιότητα χαρτοφυλακίου εμπορικών σημάτων και αγοραία υπεραξία της εταιρείας 

  Φραγκούλης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02-01)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να μελετήσει πως η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των εμπορικών σημάτων (trademarks) μπορεί να επηρεάσει την αγοραία υπεραξία των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι διεθνείς ...
 • Εταιρικές καινοτόμες δραστηριότητες και η μελλοντική κερδοφορία τους και η προβλεψιμότητα των αποδόσεων στο cross section 

  Παπαδάκης Τσακτσίρας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  Η εργασία εξετάζει τον αντίκτυπο της επένδυσης της καινοτομίας, στις μελλοντικές επιδόσεις και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η κερδοφορία μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας οικονομικούς δείκτες όπως οι ROE και ROA και ...
 • Ανταγωνισμός από ξένες τράπεζες και κερδοφορία τραπεζών 

  Μάστορη, Νίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  Βασικός στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της εισόδου των ξένων τραπεζών στην κερδοφορία του τραπεζικού τομέα. Επιπρόσθετα, αναλύονται και εξετάζονται οι καθοριστικοί παράγοντες της τραπέζης, ...
 • Στρατηγικές αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου 

  Γρίβας, Γαβριήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
  Στην παρούσα εργασία δοκιμάζουμε αν ο αντισταθμιστικός κίνδυνος του νομίσματος βελτιώνει την απόδοση των διεθνών χαρτοφυλακίων μετοχών και ομολόγων. Δείχνουμε μέσω δύο διαφορετικών μοντέλων παλινδρόμησης και μέσω της μεθόδου ...
 • Η δανειακή δυνατότητα μιας επιχείρησης.Cross-pledging και redeployability 

  Κουτσούμπας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια προσπάθεια να αναφερθούν και να αξιολογηθούν οι τρόποι με τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει δανειοδότηση για την επίτευξη έργων επενδυτικού χαρακτήρα. Στόχος της ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»