Now showing items 1-20 of 1503

  • A study on the information content of dividends in the unique greek regime 

   Σπάθης, Ορέστης Θ. (2014-06-17)
  • About the predictability of stock returns and the speed of price adjustment 

   Μαυρομμάτη, Μαργαρίτα (2006-08-07)
   Η συγκεκριμένη εργασία μελετά, το κατά πόσο είναι δυνατή η πρόβλεψη της μεταβολής των τιμών που θα οδηγήσει σε χρηματιστηριακά κέρδη. Η μελέτη έχει δύο κύριους στόχους: Πρώτων, να περιγράψει τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ...
  • Accrual accounting and valuation: pricing book values 

   Μεχάλλα, Εντρίτα; Mehalla, Endrita (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την προστιθέμενη αξία της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στην αποτύπωση και παρουσίαση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας και την χρησιμότητα του μοντέλου ...
  • Acquirer's ESG performance, Value and M&A abnormal returns 

   Μαντζάνας, Χρήστος; Mantzanas, Christos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
   Σε αυτή τη μελέτη, εξετάζω τη σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβερνητικής (ESG) απόδοσης των εξαγοράζουσων εταιριών και της αξίας της εταιρείας. Επίσης, εξετάζω την επίδραση της ESG απόδοσης των ...
  • Adaptive Mesh Model (AMM) structures 

   Δημητρακόπουλος, Χαράλαμπος Γ. (2014-05-08)
   Η αποτίμηση των παραγώγων προϊόντων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας είτε θεωρητικά μοντέλα αποτίμησης είτε τεχνικές αριθμητικής προσέγγισης. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναλύεται η τεχνική με τίτλο «Adaptive Mesh ...
  • Additional tests to the pecking order 

   Καραφυλλίδης, Νικόλαος (2010-02-09)
   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση των ελληνικών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων και να ελέγξει αν εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις και σε ποιο βαθμό η θεωρία ...
  • An analysis of structured products 

   Ζήβας, Ανδρέας (2007-12-07)
   Πρόσφατα, οι Ελληνικές τράπεζες εισήγαγαν νέα καταθετικά προϊόντα τα οποία έχουν διττά χαρακτηριστικά, προσφέρουν τόσο μια επένδυση σε κάποιο χρηματιστηριακό δείκτη ή κάποιο άλλο τίτλο, όσο και εγγύηση ή και ακόμη κάποια ...
  • An Arrow Debreu implementation of the recovery theorem 

   Τσόγκα, Παναγιώτα; Tsogka, Panagiota (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
  • An empirical analysis of interest rate Parity conditions in the European Union 

   Χάψας, Αναστάσιος Γ. (2006-10-19)
   Having in mind the various effects of an Economic Union with a common currency such as the EMU, we examine the existence of Real Interest Rate Parity conditions, as these are defined by the general theory of Purchasing ...
  • An implied volatility index from stock options : construction and properties 

   Σκούρας, Βασίλειος (2007-05-29)
   A widely studied and quite useful measure of volatility is the implied volatility index. Although, there is a growing literature on the construction and the properties of implied volatility indices (Fleming et al., 1995, ...
  • Analysis of structural problems in the U.S. economy : why long term unemployment remains significantly elevated? 

   Καμπούρογλου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
   Μετά την τελευταία ύφεση ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε περισσότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου υψηλού όλων των εποχών και παρέμεινε ιδιαίτερα αυξημένος ακόμα και καθώς η οικονομία αναπτυσσόταν. ...
  • Analysts' forecast dispersion and market uncertainty 

   Κραβαρής, Κωνσταντίνος (2008-11-21)
   Στην παρούσα έρευνα το ενδιαφέρον στρέφεται στους αναλυτές οι οποίοι μέσω των προβλέψεων τους ενημερώνουν τους επενδυτές (δανειστές) για την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων (δανειζόμενοι) στους τίτλους των οποίων ...
  • Apt methods for passive and active portfolio management. 

   Μπίρμπος, Δημήτριος (2002-12-01)
   The purpose of this analysis is not to test the validity of an APT model in the Greek stock market but to construct a multi-index model, under the assumption that only economic variables affect stock returns, for empirical ...
  • Assesing the performance of greek mutual funds 

   Μέλη, Χριστίνα (2013-05-13)
   Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει γνωρίσει τεράστια άνθηση τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, μικρού και μεσαίου εισοδήματος. Στην Ελλάδα ...
  • Assessing the performance of greek mutual funds over the crisis period 

   Σανιδάς, Γεώργιος (2012-03-08)
  • Asset allocation with different covariance/correlation estimators 

   Μανταφούνη, Σοφία (2007-11-20)
   The subject of the study is to test whether the use of different covariance – correlation estimators than the historical covariance matrix that is widely used, would help in portfolio optimization through the mean-variance ...
  • Asset princing and systematic liquidity risk : empirical evidence from the Greek Stock Market 

   Βερροίου, Ιωάννα-Αγαθή (2007-07-13)
   The main purpose of this paper is to examine the significance and magnitude of systematic liquidity risk pricing in the Greek stock market. The motivation for this study was provided by the growing interest in liquidity ...
  • Asymptotic expansions of econometric estimators in time series models 

   Κυριακοπούλου, Δήμητρα (2012-05-23)
   Techniques for approximating probability distributions like the Edgeworth expansion have a long history in time series models. The purpose of this thesis is to give a detailed study of the asymptotic properties of the ...
  • Auctions using blockchain technology 

   Minasian, Artour (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  • Bank financial ratios and credit ratings : an ordered logit analysis 

   Αναγνωστοπούλου, Ειρήνη (2010-10-07)
   Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει και να εξάγει συμπεράσματα για την σχέση μεταξύ των αριθμοδεικτών των ισολογισμών τραπεζών (financial ratios) και των βαθμών πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν δοθεί στις ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»