Το τμήμα αυτό αποτελεί μετονομασία του παλαιότερου τμήματος "Τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής"

Recent Submissions

 • Η ανάπτυξη των συστημάτων ERP και η συμβολή τους στις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες 

  Σούλιος - Πατάπης, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
  Οι αλλαγές στη διοίκηση των επιχειρήσεων σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ψηφιοποιημένο περιβάλλον απαιτούν την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων. Αυτές οι λύσεις επιτρέπουν μια πιο αποτελεσματική διαχείριση και, συνεπώς, εξασφαλίζουν ...
 • Βιώσιμα logistics 

  Πώχου, Φανή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-03)
  Η παρούσα διατριβή διερευνά τον καθοριστικό ρόλο της βιωσιμότητας στο πλαίσιο της εφοδιαστικής του τελευταίου χιλιομέτρου, εξετάζοντας τη σημασία, τις προκλήσεις και τις επιπτώσεις της για τον κλάδο. Ξεκινά με τη συζήτηση ...
 • Διαχείριση γνώσης και στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας : η επίτευξη πολύπλοκων στρατηγικών στόχων 

  Πούλος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
  Η παρούσα παρουσίαση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση της γνώσης συνδέεται με τη στρατηγική ανάπτυξης καινοτομίας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μέσω μιας λεπτομερούς μελέτης περίπτωσης του ...
 • Μεταφορές στην εφοδιαστική αλυσίδα 

  Μάρκος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
  Η παρούσα έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις δραστηριότητες logistics έως τα συστήματα μεταφορών, και καταβάλλει προσπάθεια να προσδιορίσει το ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές στα συστήματα logistics, ...
 • Χωροταξική οργάνωση αποθηκών 

  Φαφούτης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
  Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των Logistics έχει προσελκύσει αυξανόμενο ενδιαφέρον από άτομα που δραστηριοποιούνται στην επιχειρηματική κοινότητα. Αναφερόμαστε κυρίως σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά τα συστήματα logistics ...
 • Κοστολόγηση εξαρτημάτων και διαδικασιών και σχεδιασμός έργου βιομηχανικής συναρμολόγησης 

  Μαργαρώνης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
  Ο στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να καταδείξει ότι με την σωστή κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων και τον σωστό προγραμματισμό στην παραγωγή σε μια βιομηχανία μπορείς να προβλέψεις, να προετοιμάσεις ...
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργου νέας βιομηχανικής μονάδας βαφείου 

  Πατσιουλάς, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης ενός έργου εγκατάστασης μιας βιομηχανικής μονάδας βαφείου σε μια εταιρεία φωτισμού. Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση της ανάγκης της εταιρείας να εγκαταστήσει ...
 • Διαχείριση ποιότητας σε τεχνική εταιρεία συντήρησης καταστημάτων 

  Πατεράκης, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-04)
  Το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) χρησιμοποιείται σε πολλούς οργανισμούς ως ένα μέσο για τον έλεγχο και την διασφάλιση της ποιότητας. Το ίδιο ισχύει και για τις τεχνικές εταιρείες, όπου η εξασφάλιση της ποιότητας σε ...
 • Παραγωγή, κύκλος ζωής και βελτιστοποίηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλουμινίου 

  Τάρος, Μάριος Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την ανάλυση του κύκλου ζωής και της γραμμής παραγωγής του αλουμινίου, με παράλληλη έμφαση στις παραγωγικές και εξαγωγικές ικανότητες της Ελλάδας, και τις δυνατότητες που ...
 • Blockchain στην εφοδιαστική αλυσίδα 

  Βολίκα, Νίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-03)
  Η έννοια της τεχνολογίας blockchain έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια λόγω της αποκεντρωμένης φύσης, της διαφάνειας και της ασφάλειας. Η εφαρμογή του σε διάφορους τομείς έχει δείξει πολλά υποσχόμενα ...
 • Αλυσίδα εφοδιασμού στη βιομηχανία της μπύρας 

  Γραψόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  Στην παρούσα μελέτη, εξερευνήθηκαν διάφορες πτυχές του κλάδου της μπύρας και της διαχείρισής του. Αρχικά έγινε μια επισκόπηση του τι είναιLogistics της μπύρας και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αναλύθηκε η σημασία των ...
 • Μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας φαρμακευτικής εταιρείας με επέκταση στην αποθήκη φαρμάκων 

  Λέκκα, Μαίρη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-03)
  Η αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων περιλαμβάνει την κατασκευή, τη διανομή και την αποστολή προϊόντων στους τελικούς χρήστες. Πρόκειται για ένα περίπλοκο και αυστηρά ρυθμιζόμενο δίκτυο. Η αλυσίδα εφοδιασμού ...
 • Σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και προκλήσεις στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων 

  Βουργίδη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-01)
  Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εκτιμήσει κατά πόσο οι υπάρχουσες τάσεις στον κλάδο της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (E/K) συντελούν στη βελτίωση της λειτουργίας των υπαρχόντων συστημάτων και διαδικασιών ...
 • Ανάθεση δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς φορείς 

  Γκιρκίζας, Θωμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-01)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας/έρευνας, είναι η προσέγγιση και παρουσίαση της έννοιας της «ανάθεσης δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς φορείς (outsourcing)», των σχετιζόμενων με αυτή στοιχείων (μορφές/ στάδια/ πλεονεκτήματα/ ...
 • Η εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων αγροδιατροφής και η 4η βιομηχανική επανάσταση 

  Αλεξάκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-01-21)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι αποτέλεσμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης ελληνικών και αγγλικών πηγών, με αντικείμενο τη χαρτογράφηση και ανάλυση των τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης οι οποίες ...
 • Διαχείριση και λειτουργία αποθήκης με την χρήση συστήματος ERP 

  Γεωργακόπουλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
  Στη σύγχρονη εποχή των επιχειρήσεων, η σύγκλιση της τεχνολογίας και των logistics έχει γίνει μια απαραίτητη δύναμη, αναδιαμορφώνοντας το τοπίο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παρούσα εργασία ξεκινά μια ...
 • Διαχείριση και λειτουργία παραγωγής με την χρήση συστήματος ERP 

  Maragkos, Christos; Μαραγκός, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
  Η ταχεία εξέλιξη των βιομηχανικών τοπίων έχει ωθήσει τους οργανισμούς σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συστήματα Enterprise Resource Planning (ERP) έχουν ...
 • Εφοδιαστική αλυσίδα και δίκτυο διανομής στην αγορά της Ελλάδας και της Ολλανδίας 

  Φασούλας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-03-04)
  Η παρούσα διατριβή εμβαθύνει στο δυναμικά μεταβαλλόμενο πεδίο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, διερευνώντας βασικά θέματα της εξέλιξης, της βιωσιμότητας, των τεχνολογικών μεταρρυθμίσεων, της συνεργασίας, της ...
 • Βιωσιμότητα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα καφέ 

  Θεοχάρης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-01)
  Η παγκόσμια αγορά καφέ, ετήσιας αξίας δισεκατομμυρίων, είναι θεμελιώδης για τα χρηματοοικονομικά συστήματα πολλών χωρών - παραγωγών. Η παρούσα έρευνα διερευνά τη λεπτομερή δομή της παγκόσμιας βιομηχανίας του καφέ, αναλύοντας ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»