Now showing items 713-732 of 1282

 • Καταστροφικές δαπάνες υγείας 

  Γιαννοπούλου, Αικατερίνη - Καλή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Το ελληνικό σύστημα υγείας παρουσιάζει διαχρονικά ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά άμεσων πληρωμών για την υγεία από τα νοικοκυριά, ενώ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, υπήρξε και μεγάλη μείωση των δημοσίων δαπανών για την ...
 • Κέντρα αδυνατίσματος & δυνητικοί πελάτες: σύμμαχοι ή εχθροί; 

  Λουκάκης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-09)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του πώς και κατά πόσο τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα παχυσαρκίας μπορούν να ικανοποιηθούν από τις προσφερόμενες στην αγορά υπηρεσίες αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. ...
 • Κέντρα υγείας αστικού τύπου: μελέτη περίπτωσης «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού ΑΕΜΥ». 

  Κιαχοπούλου, Μαρία (2015-02-19)
  Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί το πρώτο και το πιο καίριο σημείο επαφής του ατόμου με το σύστημα υγείας της χώρας μας. Η σημερινή όμως εικόνα της, αδυνατεί να ανταποκριθεί στους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού ...
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση και εφαρμογή στις ελληνικές επιχειρήσεις 

  Φουστέρη, Αφροδίτη (2014-04-11)
  Οι βασικοί τρόποι χρηματοδότησης που έχει να επιλέξει μια επιχείρηση είναι ανάμεσα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στο δανεισμό. Ωστόσο, η έκδοση μετοχών συνήθως αποτελεί ένδειξη αδυναμίας για τους επενδυτές, με ...
 • Κλινικές έρευνες και κόστος νέων φαρμάκων 

  Αρμαδώρου, Άννα - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη των κλινικών ερευνών που πραγματοποιούνται κυρίως στην φαρμακευτική αγορά. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αφορούν την εγχώρια αγορά καθώς και την παγκόσμια. Είναι ...
 • Κλινικές μελέτες και οικονομικές προεκτάσεις στην Ελλάδα. 

  Σολδάτου, Ανδρονίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-29)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την περιγραφή της δραστηριότητας της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα καθώς και των οικονομικών εκβάσεων που αυτή συνεπάγεται. Το πρώτο μέρος ξεκινά με μια σύντομη αναδρομή στην ...
 • Κλινικές μελέτες: νομικό πλαίσιο - οικονομικές διαστάσεις της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα 

  Κοσμίδη, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Έρευνα είναι οποιαδήποτε συστηματική και δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την επαύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης γύρω από τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και την κοινωνία»1. H ιατρική ...
 • Κλινικός έλεγχος και κλινική διακυβέρνηση στις υπηρεσίες υγείας 

  Πανουσάκης, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο παρουσιάζει αντίρροπες τάσεις. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, ακόμη και με τις πλέον ισχυρές χώρες να αναζητούν τρόπους ανάταξης των οικονομιών ...
 • Κόστος μισθοδοσίας 

  Χοβχαννισιάν, Ιρίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάλυση που προσφέρει η οικονομική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, η οποία εμπλουτίζεται και τεκμηριώνεται μέσα από μελέτες περιπτώσεων και πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζουν στελέχη της ...
 • Κόστος του αυτισμού: μία βιβλιογραφική ανασκόπηση 

  Παρασκευάς, Μόδεστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-08-29)
  Η παρούσα εργασία διερεύνησε τον οικονομικό αντίκτυπο που επιφέρει η φροντίδα των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (εφεξής ΔΑΦ) μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης των υπαρχόντων ερευνών. Ο οικονομικός αντίκτυπος ...
 • Κοινωνικές επιπτώσεις του καρκίνου από τη χρήση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων η περίπτωση της εξαγγείωσης. 

  Καρκαλά, Μαρία (2014-11-20)
  Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου, την κυριότερη μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις τόσο για τις χώρες της Ευρώπης όσο και για τις ΉΠΑ, με 3,2 εκατομμύρια περιπτώσεων να διαγιγνώσκονται στην πρώτη και να ...
 • Κοινωνική ασφάλιση και αδήλωτη εργασία. 

  Προκοπίδου, Ελένη (2014-12-08)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το φαινόμενο της αδήλωτης απασχόλησης. Αρχικά γίνεται αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης από την πρώιμη μορφή της ως αλληλοβοηθητικά ταμεία έως σήμερα με ...
 • Κοινωνική ασφάλιση και μετανάστες 

  Χλούπη, Ελισσάβετ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ανασκοπική μορφή. Η εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη, την κοινωνική ασφάλιση και τους μετανάστες. Έχει σαν κύριο στόχο τη συνοπτική μελέτη αλλά και τις συνέπειες του φαινομένου της ...
 • Κοινωνική και οικονομική προσέγγιση υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε νοσοκομειακές μονάδες 

  Κωνσταντινίδου, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Ο κλάδος της Υγείας απασχολεί μεγάλο μέρος ανθρώπινου δυναμικού, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Η ιδιόμορφη φύση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με τη πολυσύνθετη και ...
 • Κοινωνική οικονομία: διαμόρφωση πρότασης πολιτικής για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων για ένταξη στην απασχόληση 

  Μιχαλόπουλος, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006)
  Η εφαρμογή μιας νέας ενεργητικής πολιτικής για την καταπολέμηση του επαγγελματικού και κοινωνικού αποκλεισμού των νέων είναι αναγκαία και γίνεται περισσότερο επιτακτική λόγω της ανάγκης για τη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής ...
 • Κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη στην παράκτια ζώνη της Αττικής: μελέτη περίπτωσης της Αθηναϊκής Ριβιέρας 

  Σολωμού, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12-01)
  Στην παρούσα εργασία μελετάμε την παράκτια ζώνη της Αττικής και πιο συγκεκριμένα το κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας (από Πειραιά μέχρι Σούνιο). Η μελέτη εστιάζει στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη ...
 • Κοστολόγηση και αποτίμηση διαγνωστικών εξετάσεων 

  Καλλιάδη, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών στην Ελλάδα έχουν επηρεάσει μεταξύ άλλων κάθε λειτουργία και οργάνωση του κράτους. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος της υγείας και της ασφάλισης έχει επιβαρυνθεί σε σημαντικότατο ...
 • Κοστολόγηση κοινωνικού φαρμακείου 

  Γαρουφαλή, Μαρία - Μαρκέλλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τον εθελοντισμό στην Ελλάδα, να μελετήσει τις οργανώσεις και τους φορείς που υπάρχουν, τον ρόλο των Κοινωνικών Φαρμακείων στο πλαίσιο της μεγάλης κρίσης που αντιμετωπίζει ...
 • Κοστολόγηση της εθελοντικής εργασίας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις 

  Μπούρχα, Κυριακή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-01)
  Η αξία του εθελοντισμού είναι ευρέως αναγνωρισμένη αλλά η οικονομική του αξία σπάνια μελετάται. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο την εξερεύνηση του φαινομένου του Τριτογενή Τομέα και την αποτίμηση της οικονομικής αξίας ...
 • Κράτος Πρόνοιας, Δαπάνες Υγείας και Ανθρώπινο Κεφάλαιο. = Welfare State, Health Expenditures and Human Capital. 

  Τρουπής, Παναγιώτης (2015-05-22)
  Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι από τη λειτουργία του κράτους πρόνοιας, καθώς και από την κρίση που αυτό περνάει τα τελευταία χρόνια, οι δαπάνες Υγείας έχουν αυξηθεί παγκοσμίως. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση των δαπανών ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»