Now showing items 4-23 of 778

  • Collective risk model:the multivariate case 

   Καλούμενος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Στα σύγχρονα πλαίσια της θεωρίας κινδύνου και της θεωρίας χρεοκοπίας, η ανάλυση και περιγραφή της κατανομής πιθανότητας, που ακολουθεί ο αριθμός των αποζημιώσεων μέχρι τη στιγμή που θα συμβεί η χρεοκοπία ή μέχρι κάποια ...
  • Copulas και οι εφαρμογές τους στη διαχείριση κινδύνου και στα χρηματοοικονομικά 

   Κόκκινος, Ιωάννης Π. (2009-09-23)
   Τις τελευταίες δεκαετίες, οι συζεύξεις (copulas) έχουν αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό εργαλείο στα Χρηματοοικονομικά. H έννοια των copulas εισήχθη πρώτη φορά το 1959 από τον Α.Sklar. Μία σύζευξη (copula) είναι μια συνάρτηση ...
  • Examination of the time stationarity of systematic risk : the case of the Athens stock exchange 

   Τσοβόλα, Βασιλική Κ. (2012-01-20)
   Ο σωστός υπολογισμός, η αποτελεσματική διαχείριση (management) και η μείωση του επενδυτικού κινδύνου αποτελούν ισχυρή επιθυμία όλων των επενδυτών χωρίς καμία εξαίρεση. Δεδομένου αυτού, τις τελευταίες δεκαετίες, η πλειοψηφία ...
  • H λογιστική παλινδρόμηση για γεγονότα με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης 

   Μπαγατέλας, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Στην εργασία αυτή εξετάζεται το στατιστικό πρόβλημα της εκτίμησης των σπάνιων γεγονότων με την κλασσική λογιστική παλινδρόμηση. Σπάνια γεγονότα θεωρούνται αυτά που έχουν συχνότητα εμφάνισης μικρότερη του 5%. Αρχικά, έγινε ...
  • H χωρική διάσταση της σχέσης εγκληματικότητας και φτώχειας 

   Μιμίκου, Ζαφειρώ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
   Η εγκληματικότητα είναι ένα από τα μείζονα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. Η συσχέτισή της με τη φτώχεια, αποτέλεσε και αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση αυτής της σχέσης, ...
  • Health care expenditures and income 

   Αντωνιάδης, Χρήστος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009-06)
   Τα τελευταία χρόνια, η σχέση μεταξύ των πραγματικών κατά κεφαλήν δαπανών υγείας και του πραγματικού κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήματος αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στη βιβλιογραφία που σχετίζεται με τα ...
  • Investigating the possibility of configuration strategies for the constitution of portfolios based on accounting parameters 

   Ζαφειράκης, Νεκτάριος Γ. (2012-01-23)
   Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σύνδεση συγκεκριμένων λογιστικών παραμέτρων με την απόδοση και τον συστηματικό κίνδυνο των μετοχών. Η ενδεχόμενη αυτή σύνδεση μπορεί μετέπειτα να χρησιμοποιηθεί από τους επενδυτές για τη ...
  • Martingale ισοδύναμα μέτρα πιθανότητας και το πρόβλημα της αποτίμησης ασφαλιστικών παραγώγων CAT 

   Κακοταρίτης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-05)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το πρόβλημα της αποτίμησης των ασφαλιστικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για καταστροφικά γεγονότα (ΣΜΕ CAT για συντομία), τα οποία βασίζονται στον Δείκτη Ζημιών (Loss Index) ...
  • Martingales στη θεωρία κινδύνου με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά 

   Λυμπερόπουλος, Δημήτρης Π. (2007-05-21)
   Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση της Θεωρίας των Martingales στη Θεωρία Κινδύνου και δίνονται κάποιες εφαρμογές των παραπάνω στα χρηματοοικονομικά. Συγκεκριμένα, παρατίθεται ένας martingale – χαρακτηρισμός της ...
  • On the density of the time of ruin with exponential claims 

   Μητροδήμα, Ευαγγελία Ν. (2011-06-02)
  • R και S διαγράμματα ελέγχου με όρια πιθανότητας 

   Κοϊμτζόγλου, Αλέξιος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Τα διαγράμματα ελέγχου Shewhart είναι ένα σημαντικό και ισχυρό εργαλείο σε μια προσπάθεια προς μια σταθερότερη παραγωγική διεργασία. Μέσω αυτών των διαγραμμάτων, μπορούν να ελεγχθούν πιθανές αποκλίσεις σε διάφορες παραμέτρους ...
  • Skew symmetric κατανομές και εφαρμογές τους 

   Κριεκούκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Οι λοξές κατανομές εμφανίζουν σε σχέση με τις αντίστοιχες συμμετρικές ενισχυμένο το χαρακτηριστικό της ευελιξίας, ένεκα της ύπαρξης του επιπρόσθετου γνωρίσματος της λοξότητας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ...
  • Solvency II και εφαρμογή σε εταιρεία γενικών ασφαλίσεων 

   Κυρίτση, Δοξιάνα Λ. (2011-05-25)
   Στην διπλωματική αυτή εργασία γίνεται μια επισκόπηση της κρατικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριμένα του υπάρχοντος νομοθετικού καθεστώτος φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών, ...
  • Stress testing σε ταμείο συντάξεων 

   Καραπέτης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Στην εργασία αυτή, γίνεται μία προσπάθεια να συνταχθεί μία αναλογιστική μελέτη για ένα επικουρικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. Χρησιμοποιείται ο όρος “γίνεται μία προσπάθεια” καθώς δεν θα μπορούσε να καταστεί επιτυχώς η ...
  • Techniques for monitoring city air quality 

   Χαλανούλη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
   Ο κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τυχόν υπερβάσεις στις τιμές (συγκεντρώσεις) των ρύπων στον Αττικό ουρανό χρησιμοποιώντας μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών όπως για παράδειγμα ARIMA μοντέλα ...
  • The use of credit scoring systems in measuring credibility : the case of greek companies 

   Μουρίκη, Δωροθέα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-04)
  • Transition matrices in credit risk 

   Καπόλος, Σαράντης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07-17)
  • Value-at-risk : ανασκόπηση 

   Λυσιμάχου, Περσεφόνη Τ. (2010-11-03)
   Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι είναι συνυφασμένοι με τη μεταβλητότητα της αγοράς, μια περίπλοκη κίνηση διάφορων οικονομικών μεταβλητών, και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή κέρδος. Η πιθανότητα απώλειας οδήγησε στην ...
  • Αγορές contango(premium) και backwardation(discount) σε Σ.Μ.Ε. σε δείκτες του Χ.Α.Α. 

   Κονδύλης, Αντώνιος Κ. (2004-01-01)
   Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, είναι να παρατηρήσουμε κατά πόσον οι αποκλίσεις από την δίκαιη, θεωρητική τιμή που πρέπει να επικρατεί κατά την διάρκεια διαπραγμάτευσης των Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.), ...
  • Αιτιότητα κατά Granger και συνολοκλήρωση μεταξύ συναλλαγματικής ισοτιμίας και δεικτών χρηματιστηρίων 

   Παλτόγλου, Ευδοξία Γ. (2006-05-29)
   Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της αποδοτικότητας, από κοινωνικοοικονομική σκοπιά, μεγάλων επενδυτικών σχεδίων μέσω της μεθόδου Ανάλυσης Κοινωνικών Ωφελειών – Κόστους. Το επενδυτικό σχέδιο που ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»