Now showing items 1-20 of 80

  • A comparative study of insulin's pricing policy in the USA and the UK 

   Γκρίνια, Μένη Μαρία Ελβίρα; Gkrinia, Meni Maria Elvira (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Η παρούσα εργασία αναλύει την πολιτική κοστολόγησης της ινσουλίνης στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν. Κρίθηκε μεταξύ άλλων σκόπιμο να αναλυθεί και το επιδημιολογικό προφίλ ...
  • Alternative modes of financing: hedge fund activism and crowdfunding 

   Karpouzis, Efstathios; Καρπούζης, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05-31)
   Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είθισται να καθοδηγούνται από τη διαθέσιμη πληροφορία που κατέχουν οι επενδυτές. Εάν οι αγορές ήταν απολύτως αποτελεσματικές, οι επενδυτές δεν θα είχαν κίνητρο να ξοδεύουν χρήματα ή χρόνο για ...
  • Crowdfunding και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης 

   Γεωργούση, Μελίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση και αξιολόγηση του σχετικά νέου και συνεχώς αναδυόμενου φαινομένου crowdfunding, που αποτελεί μία μέθοδο χρηματοδότησης, βασιζόμενη στο διαδίκτυο και στη δύναμη του κοινού, ...
  • Essays in banking and finance 

   Παπαφίλης, Μιχαήλ - Παναγιώτης; Papafilis, Michail - Panayiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ ως κρίση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου το 2007 και γρήγορα εξαπλώθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πυροδότησε μια κρατική και τραπεζική κρίση ...
  • Stress test πιστοληπτική ικανότητα τραπεζών 

   Σταθάκη, Βασιλεία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά περιγράφει το τραπεζικό σύστημα. Περιλαμβάνει μια αναφορά στην διεθνή κρίση και στο πως εν κατακλείδι έφτασε και επηρέασε την Ελληνική οικονομία καθώς και το τραπεζικό σύστημα. Στη ...
  • The evolution of financial technology and its impact on credit lending 

   Αυγέρη, Ευαγγελία; Avgeri, Evangelia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Η άνοδος του peer-to-peer (P2P) δανεισμού αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα παγκοσμίως, προσφέροντας ένα εναλλακτικό κανάλι για πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. H παρούσα διατριβή ...
  • Ανάλυση και διαχείριση τραπεζικών κινδύνων: εμπειρική εφαρμογή στο μοντέλο VaR 

   Παναγιώτου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται οι κίνδυνοι με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπα τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. Στη συνέχεια αναλύεται η διαχείριση των κινδύνων μέσα από τις μεθοδολογίες για το κάθε είδος ...
  • Αποτίμηση και προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ στον χώρο της βιοοικονομίας 

   Λεοντάρη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Απώτερος σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου και της εν γένει μεθοδολογίας και των ακολουθούμενων σταδίων των εταιρειών που ενεργοποιείται πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της βιοοικονομίας. Προτού ...
  • Αποτίμηση του Ιατρικού Αθηνών 

   Πάρχας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως σκοπό την περιγραφή και ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην αποτίμησης μιας επιχείρησης στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα το Ιατρικό Αθηνών. Αρχικά γίνεται αναφορά σε ορισμένα θεωρητικά ...
  • Δημόσιος προϋπολογισμός και η εξέλιξη του δημόσιου χρέους σε σύγκριση με τις νότιες χώρες της Ευρώπης 

   Χατζή, Όλγα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στα είδη του Κρατικού Προϋπολογισμού και αλλά και στον Προϋπολογισμό Επιδόσεων, ο οποίος εφαρμόζεται για πρώτη φορά πιλοτικά το 2021 στην Ελλάδα, δίνει έμφαση στην αξιολόγηση της ...
  • Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου 

   Φιλιπποπούλου, Δανάη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Στην μελέτη αυτή αναπτύχθηκε η έννοια του λειτουργικού κίνδυνου που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο κίνδυνος αυτός απαιτεί τον σχεδιασμό διαδικασιών και κανόνων ποσοτικοποίησης του από τις εποπτικές αρχές. ...
  • Διαχρονική πορεία της Alpha Bank - μελέτη περίπτωσης της συγχώνευσης με τη Eurobank 

   Τζατζάνη, Άννα - Μαρία Α. (2013-01-18)
   Οι τράπεζες αποτελούν τον πυρήνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν την προσφορά χρήματος μιας χώρας, και να επιδρούν στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών της. Η πορεία του τραπεζικού ...
  • Διείσδυση γενοσήμων στην αγορά φαρμάκου, οφέλη και εξοικονομήσεις για το σύστημα υγείας. Εμπειρική μελέτη σκευασμάτων εσομεπραζόλης σε 5 ευρωπαϊκές αγορές 

   Παπαϊωάννου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Οι σημερινές προκλήσεις στο παγκόσμιο στερέωμα από την εκτεταμένη οικονομική κρίση και την συνδεόμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ χωρών της Ευρωζώνης, απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Σε απάντηση του παραπάνω ...
  • Έλεγχοι κεφαλαίων και επιπτώσεις στην οικονομία 

   Σολωμού, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-12)
   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες ως εργαλείο για τη σταθεροποίηση των ροών. Αρχικά, ορίζεται η έννοια των κεφαλαιακών ελέγχων και οι διαφορές ...
  • Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

   Μπαλίου, Ίλντα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Επιχειρείται μια αναζήτηση και σύντομη παρουσίαση των διάφορων εναλλακτικών μορφών ...
  • Ενιαία συνταγογράφηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Δεμιρτζόγλου, Ιορδάνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10-22)
   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ερευνηθεί ο βαθμός των νομικών πλαισίων όσον αφορά τη διασυνοριακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν πρέπει να αναπτυχθούν με σκοπό την άρση των φραγμών της ...
  • Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα & άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση. 

   Τζαφέρης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-31)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία καταβλήθηκε πολύτιμη προσπάθεια, εντός του περιορισμένου χρόνου εκπόνησης της, να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν πληθώρες πληροφορίες από την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που εστίαζαν ...
  • Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον τραπεζικό τομέα 

   Μαυρακάνα, Χριστίνα; Mavrakana, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06-24)
   Η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά την αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης και του κανονιστικού πλαισίου των τραπεζών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες έχουν ...
  • Ευρήματα διαχείρισης κρίσεων από το υγειονομικό προσωπικό - Η περίπτωση του COVID-19 

   Χατζούλα, Βαΐα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η πανδημία COVID-19 αποτελεί αναμφίβολα μια από τις επαχθέστερες υγειονομικές κρίσεις, που κλήθηκε ποτέ να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Η υψηλή μεταδοτικότητα του νέου κορωνοϊού και οι αυξημένες μετακινήσεις των πληθυσμών ...
  • Η αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας της Ελλάδας την περίοδο του COVID-19 

   Καρελλά, Κυριακή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Έχοντας κατά νου τι είναι ένα σύστημα γενικά, μπορούμε να ορίσουμε ένα "σύστημα υγείας" ως τη συλλογή μονάδων υγείας που εμπλέκονται σε συνεχή λειτουργική αλληλεξάρτηση και συνεργασία με στόχο τη διατήρηση και την προαγωγή ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»