Now showing items 1-20 of 49

  • Calendar market anomalies 

   Φασίλης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-10)
   Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών αποτελεί την βασική θεωρία η οποία διέπει την λειτουργία και την απόδοση μιας σύγχρονης και καλά δομημένης χρηματοοικονομικής αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν, οι τιμές αναπροσαρμόζονται άμεσα ...
  • Calendar market anomalies 

   Τζανετοπούλου, Κατερίνα (2002-12-01)
   Οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές πράξεις και που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Τα τελευταία είκοσι χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ...
  • Calendar market anomalies : Ημερολογιακές Ανωμαλίες Αγοράς 

   Σκυφτά, Αννα (2004-01-01)
   Η διπλωματική αυτή εργασία μελετά τις Ημερολογιακές Ανωμαλίες της Αγοράς (Calendar Market Anomalies). Πιο συγκεκριμένα οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές αγορές και επηρεάζει ...
  • Convertible bonds: the case of hellenic finance convertible 

   Παναγιώτου, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-06)
   Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ερευνήσει το κατά πόσον η θεωρητική τιμή μιας Μετατρέψιμης Ομολογίας και ειδικότερα της έκδοσης του Ελληνικού Δημόσιου με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, συμβαδίζει με την ...
  • Αισιοδοξία επενδυτών και αποδόσεις μετοχών 

   Κωνσταντόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07)
   Στη παρούσα Εργασία εξετάζεται κατά πόσο επηρεάζουν τη πορεία του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500 μακροοικονομικές μεταβλητές όπως η ανεργία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή και το συναίσθημα των επενδυτών. Γίνεται μια ανάλυση ...
  • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων επιχειρήσεων πληροφορικής την περίοδο 2004-2008 

   Βελιανίτης, Δημήτριος Χ. (2012-02-17)
   Ο σκοπός αυτής εργασίας είναι να εξετάσει την χρηματοοικονομική κατάσταση των εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα για την χρονική περίοδο 2004-2008. Καταρχήν επιχειρείται η διερεύνηση του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος ...
  • Αξιολόγηση εισηγμένων γερμανικών και ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών 

   Τσιάρας, Κωνσταντίνος Ν. (2014-09-03)
   Σε αυτή τη μελέτη θα εξετασθεί το θέμα των επιστροφών των κατασκευαστικών εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο και η σύγκριση αυτών με τις αντίστοιχες γερμανικές κατασκευαστικές εταιρίες. Αρχικά θα γίνει ...
  • Αξιολόγηση ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων από το 2008 μέχρι το 2016 

   Βλάχος, Αλέξιος Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της επίδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού για το χρονικό διάστημα 31/01/2008 έως 31/08/2016 καθώς και της ικανότητας των διαχειριστών στο πως αντέδρασαν στην ...
  • Αποδόσεις μετοχών, βήτα, χρηματιστηριακή αξία και δείκτης χρηματιστηριακή αξία - προς - λογιστική αξία : υπάρχει σχέση; 

   Αναστασόπουλος, Αυγερινός (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
   Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες στο κομμάτι της τιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων, ο πολυσυζητημένος συντελεστής βήτα του CAPM φαίνεται να μην είναι επαρκής στο να εξηγήσει τις αποδόσεις των μετοχών και ότι υπάρχουν ...
  • Αποτελεσματικότητα αμοιβαίων κεφαλαίων 

   Δεσύπρης, Φοίβος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • Αποτίμηση επιχειρήσεων : μελέτη ΟΠΑΠ Α.Ε. 

   Δημητρίου, Ανδρέας Φ. (2011-11-09)
   Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την έννοια της αποτίμησης των επιχειρήσεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, όπου ο προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό ...
  • Αρχικές δημόσιες εγγραφές στο Χ.Α.Α. και μέθοδοι διαμόρφωσης της τιμής διάθεσης: επηρεάζει η μέθοδος τις αρχικές αποδόσεις; 

   Κουρουπάκης, Μιχάλης (2002-12-01)
   Η μελέτη αποτελείται από έξι (6) κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις διαδικασίες αναφορικά με τις Δημόσιες Εγγραφές στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ...
  • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

   Νίκου, Αμαλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2008 έως 2011 στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και τις επιδράσεις αυτών στην εικόνα των μετοχών. ...
  • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά 

   Καλογήρου, Δημήτριος (2004-12-01)
   Η εργασία πραγματεύεται την επίδραση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στην τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. Γίνεται προσπάθεια διερεύνησης για το αν το συγκεκριμένο γεγονός ...
  • Δείκτες μέτρησης κινδύνου των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης 

   Ατματσιάδη, Πολίνα Θ. (2011-12-06)
   Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την παρουσίαση και την πρακτική εφαρμογή των γνωστών έως τώρα δεικτών μέτρησης κινδύνου σε επενδυτικό επίπεδο και την εφαρμογή αυτών σε όλες τις μετοχές που αποτελούν το δείκτη μεγάλης ...
  • Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αγορών αξιών και παραγώγων - Η περίπτωση των ανεπτυγμένων αγορών 

   Ατσαβέ, Σταματική - Μαρία Γ. (2014-10-14)
   Με στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των αγορών αξιών και παραγώγων, αναλύθηκαν δεδομένα από τις αντίστοιχες αγορές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Εφαρμόζοντας κατά βάση τη μεθοδολογία Granger στα δεδομένα των δεικτών τιμών ...
  • Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αγορών αξιών και παραγωγών 

   Χουλιάρας, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-04)
   Η εργασία αυτή διερευνά την αλληλεπίδραση των Αγορών Αξιών με τις Αγορές Παραγώγων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες οικονομετρικές μεθόδους ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Συγκεκριμένα, κάνοντας χρήση των αυτοπαλίνδρομων διανυσματικών ...
  • Έλεγχος οικονομικής σύγκλισης 

   Αποστολόπουλος, Ιωάννης (2012-04-30)
   Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 20 χωρών της Ε.Ε. εκτιμάμε την σύγκλιση τύπου β- και σ- του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών αυτών κατά την περίοδο 1990-2007. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο θα μελετηθεί η ...
  • Επενδυτικές στρατηγικές και οικονομικό περιβάλλον 

   Παρτσαλάκης, Εμμανουήλ (2010-10-25)
   Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιαστούν και να εξεταστούν οι βασικές κατηγορίες φιλοσοφιών και τύποι στρατηγικών και ο τρόπος που αυτές επηρεάζονται και αλληλεπιδρούν σε μία χρηματιστηριακή αγορά και ...
  • Επίδραση στις τιμές των μετοχών από την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προκύπτουν από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 

   Πολίτης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-07)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι η διερεύνηση και καταγραφή της επίδρασης που παρατηρείται στις τιμές των μετοχών όταν εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές που προέρχονται από αύξηση Μετοχικού ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»