Now showing items 310-329 of 1516

  • VOIP (Voice Over IP) - transportation and signalling of voice communications over ip networks - implementation using Asterisk 

   Παπουτσή, Μάνθα Μ. (2012-09-17)
   Το Voice over IP, γνωστό και ως VoIP, Τηλεφωνία IP και Τηλεφωνία μέσω διαδικτύου, είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή τη δρομολόγηση φωνητικών συνδιαλέξεων μέσω του διαδικτύου. Ουσιαστικά, η τεχνολογία VOIP μετατρέπει ...
  • VPN - MOBIKE 

   Μιχαιρίνας, Σωτήριος (2010-02-01)
   Ένα virtual private network (VPN) είναι ένα δίκτυο υπολογιστών στο οποίο οι συνδέσεις μεταξύ των κόμβων είναι από ανοικτές συνδέσεις ή εικονικά κυκλώματα, σε μεγαλύτερα δίκτυα (όπως το Διαδίκτυο), σε αντιδιαστολή με το ...
  • VPNs : σενάρια χρήσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPNs) που βασίζονται στο πρωτόκολλο SSL 

   Πλέσσας, Παναγιώτης (2011-06-29)
   Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η εξέλιξη της τεχνολογίας ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα έχουν ως κύριο μέλημα την γεωγραφική τους επέκταση και σε ...
  • Vulnerabilities of the Modbus Protocol 

   Ευαγγελίου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  • Vulnerability assessment των servers unipi.gr and dtps.unipi.gr 

   Φιτσιάλης, Χρήστος (2011-09-30)
   Στη παρούσα εργασία παρατίθενται τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε για να ανακαλυφθεί η πληροφοριακή υποδομή του πανεπιστημίου Πειραιώς,, ώστε να ανακαλυφθούν τυχόν αδυναμίες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ...
  • Vulnerability tester: an Android app which finds and exploits application layer vulnerabilities of other apps 

   Μάντος, Πέτρος Λάζαρος Κάρολος; Mantos, Petros Lazaros Karolos; Μπουκικάς, Ευστάθιος; Boukikas, Efstathios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • Web application security (HTTP security) 

   Βαλλάτος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εφαρμογών του Διαδικτύου είναι ένα θέμα που ακούμε όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Η παραπάνω συζήτηση φαντάζει όλο και πιο λογική άμα αναλογιστούμε ότι το ...
  • Web services στο Moodle 

   Αράπογλου, Ιωάννης (2010-02-09)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση και σχεδίαση ενός μηχανισμού που βασίζεται σε Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Ο μηχανισμός αυτός θα ...
  • Wi-Fi evolution: the IEEE 802.11ax standard for dense wireless local area networks 

   Γότσης, Θεόδωρος; Gotsis, Theodoros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • WIFI evolution “beyond WIFI 6” 

   Μπαλκώνης, Μιχαήλ; Balkonis, Michail (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
   Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η εξέλιξη του προτύπου WLAN 802.11 γνωστό και ως WIFI. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την αναφορά και ανάλυση του προτύπου 802.11be καθώς και των χαρακτηριστικών ...
  • WiFi integration in future wireless networks 

   Σπυριδάκης, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   To Σύστημα Long Term Evolution (LTE) του Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) γνωστό και ως Evolved Packet System (EPS) είναι μια καινοτόμα κίνηση στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών. Μια τέτοια επαναστατική ...
  • WiMAX network architecture and ASN gateway design 

   Βασιλίεβα, Ευγενία (2009-07-22)
   Το WiMAX που είναι γνωστό ως Worldwide Interoperability for Micro Wave Access είναι ένα πρότυπο σχεδιασμένο από την IEEE ( Institute of Electrical and Electronic Engineers) το οποίο καθορίζεται από το πρωτόκολλο IEEE ...
  • Windows Active Directory security audit 

   Παπαδόπουλος, Σωτήριος; Papadopoulos, Sotirios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  • Windows Phone 8.1 File Fuzzer 

   Τσιαμούρης, Σωτήρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  • Αδόμητα (ad hoc) δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών 

   Κασιμοπούλου, Αντωνία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Τα δίκτυα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες, συνδέονται μεταξύ τους με τη βοήθεια του κατάλληλου υλικού (hardware). Ανάλογα με το μέσο σύνδεσης που επιλέγουμε χαρακτηρίζουμε τη σύνδεση ενσύρματη (σύνδεση ...
  • Αδυναμίες ασφάλειας και επιθέσεις σε Manet δίκτυα 

   Μητρόπουλος, Γρηγόριος (2011-07-04)
   Τα Ad hoc δίκτυα μπορούν να διαμορφώνονται, να συγχωνεύονται ή να διαχωρίζονται σε διαφορετικά δίκτυα ακαριαία χωρίς κατ’ ανάγκη να στηρίζονται σε μια σταθερή υποδομή για τη διαχείριση της ενέργειας. Οι κόμβοι των ΑdΗoc ...
  • Αλγόριθμοι πρόσδεσης κινητών τερματικών σε συνεργατικά δίκτυα αναμετάδοσης 

   Σιβίλογλου, Ολυμπία Χ. (2014-07-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μελέτη αλγορίθμων πρόσδεσης των κινητών τερματικών στους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών με κόμβους αναμετάδοσης. Το σύστημα που μελετάται αφορά μία κυψέλη ...
  • Αλγόριθμος επεξεργασίας χωροχρονικών δεδομένων 

   Κελλάρης, Γεώργιος Κ. (2008-10-09)
   Τα δεδομένα τροχιών κινούμενων οχημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σωρεία εφαρμογών. Πηγή των δεδομένων αυτών είναι συνήθως τα GPS συστήματα που είναι εγκατεστημένα στα οχήματα. Το μεγάλο μέγεθος των δεδομένων και ...
  • Ανάδειξη Hot Spot κυκλοφοριακής συμφόρησης σε δεδομένα τροχιάς οχημάτων 

   Κέζιου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η ανάλυση hotspot αποτελεί ένα πρόβλημα αναγνώρισης στατιστικά σημαντικών συστάδων. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη οδικών τμήματων με στατιστικά σημαντικές τιμές κυκλοφοριακής συμφόρησης ...
  • Ανάκτηση εικόνας από τον παγκόσμιο ιστό 

   Φράγκος, Γεώργιος (2007-05-23)
   Κύριος σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την ανάγκή ανάπτυξης ενός συστήματος ανάκτησης εικόνων με βάση το περιεχόμενό τους (Content – Based Image Retrieval System). Οι εικόνες θα προέρχονται από τη μεγαλύτερη πηγή ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»