Now showing items 316-335 of 1516

  • Web application security (HTTP security) 

   Βαλλάτος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εφαρμογών του Διαδικτύου είναι ένα θέμα που ακούμε όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Η παραπάνω συζήτηση φαντάζει όλο και πιο λογική άμα αναλογιστούμε ότι το ...
  • Web services στο Moodle 

   Αράπογλου, Ιωάννης (2010-02-09)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση και σχεδίαση ενός μηχανισμού που βασίζεται σε Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Ο μηχανισμός αυτός θα ...
  • Wi-Fi evolution: the IEEE 802.11ax standard for dense wireless local area networks 

   Γότσης, Θεόδωρος; Gotsis, Theodoros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • WIFI evolution “beyond WIFI 6” 

   Μπαλκώνης, Μιχαήλ; Balkonis, Michail (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
   Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η εξέλιξη του προτύπου WLAN 802.11 γνωστό και ως WIFI. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την αναφορά και ανάλυση του προτύπου 802.11be καθώς και των χαρακτηριστικών ...
  • WiFi integration in future wireless networks 

   Σπυριδάκης, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   To Σύστημα Long Term Evolution (LTE) του Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) γνωστό και ως Evolved Packet System (EPS) είναι μια καινοτόμα κίνηση στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών. Μια τέτοια επαναστατική ...
  • WiMAX network architecture and ASN gateway design 

   Βασιλίεβα, Ευγενία (2009-07-22)
   Το WiMAX που είναι γνωστό ως Worldwide Interoperability for Micro Wave Access είναι ένα πρότυπο σχεδιασμένο από την IEEE ( Institute of Electrical and Electronic Engineers) το οποίο καθορίζεται από το πρωτόκολλο IEEE ...
  • Windows Active Directory security audit 

   Παπαδόπουλος, Σωτήριος; Papadopoulos, Sotirios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  • Windows Phone 8.1 File Fuzzer 

   Τσιαμούρης, Σωτήρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  • Αδόμητα (ad hoc) δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών 

   Κασιμοπούλου, Αντωνία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Τα δίκτυα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες, συνδέονται μεταξύ τους με τη βοήθεια του κατάλληλου υλικού (hardware). Ανάλογα με το μέσο σύνδεσης που επιλέγουμε χαρακτηρίζουμε τη σύνδεση ενσύρματη (σύνδεση ...
  • Αδυναμίες ασφάλειας και επιθέσεις σε Manet δίκτυα 

   Μητρόπουλος, Γρηγόριος (2011-07-04)
   Τα Ad hoc δίκτυα μπορούν να διαμορφώνονται, να συγχωνεύονται ή να διαχωρίζονται σε διαφορετικά δίκτυα ακαριαία χωρίς κατ’ ανάγκη να στηρίζονται σε μια σταθερή υποδομή για τη διαχείριση της ενέργειας. Οι κόμβοι των ΑdΗoc ...
  • Αλγόριθμοι πρόσδεσης κινητών τερματικών σε συνεργατικά δίκτυα αναμετάδοσης 

   Σιβίλογλου, Ολυμπία Χ. (2014-07-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μελέτη αλγορίθμων πρόσδεσης των κινητών τερματικών στους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών με κόμβους αναμετάδοσης. Το σύστημα που μελετάται αφορά μία κυψέλη ...
  • Αλγόριθμος επεξεργασίας χωροχρονικών δεδομένων 

   Κελλάρης, Γεώργιος Κ. (2008-10-09)
   Τα δεδομένα τροχιών κινούμενων οχημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σωρεία εφαρμογών. Πηγή των δεδομένων αυτών είναι συνήθως τα GPS συστήματα που είναι εγκατεστημένα στα οχήματα. Το μεγάλο μέγεθος των δεδομένων και ...
  • Ανάδειξη Hot Spot κυκλοφοριακής συμφόρησης σε δεδομένα τροχιάς οχημάτων 

   Κέζιου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η ανάλυση hotspot αποτελεί ένα πρόβλημα αναγνώρισης στατιστικά σημαντικών συστάδων. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη οδικών τμήματων με στατιστικά σημαντικές τιμές κυκλοφοριακής συμφόρησης ...
  • Ανάκτηση εικόνας από τον παγκόσμιο ιστό 

   Φράγκος, Γεώργιος (2007-05-23)
   Κύριος σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την ανάγκή ανάπτυξης ενός συστήματος ανάκτησης εικόνων με βάση το περιεχόμενό τους (Content – Based Image Retrieval System). Οι εικόνες θα προέρχονται από τη μεγαλύτερη πηγή ...
  • Ανάκτηση πηγών βίντεο με βάση τη σχηματική πληροφορία 

   Κουρουνιώτης, Μιχαήλ Α. (2008-07-16)
   Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, η ανάλυση, η παρουσίαση και τέλος η αξιοποίηση τεχνικών ανάκτησης εικόνων και ακολουθιών εικόνων (βίντεο) με βάση τη σχηματική πληροφορία. Στα πρώτα κεφάλαια της ...
  • Ανάλυση - αξιολόγηση λογισμικού antivirus και τεχνικές αποφυγής του 

   Τσακνάκης, Δημήτρης Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-18)
   Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί μια πραγματικότητα, με τη συγκεκριμένη ανάπτυξη να είναι κάθε άλλο παρά στατική, αφού εξελίσσεται καθημερινά υπό νέα δεδομένα και παραμέτρους. Η ...
  • Ανάλυση αγοράς τηλεπικοινωνιών, τεχνολογιών LTE και WiMAX και τεχνοοικονομική ανάλυση WiMAX δικτύων 

   Δόγανος, Λεωνίδας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Σε αυτή τη διπλωματική εργασία ορίζεται ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών κάνοντας μία ιστορική αναδρομή αλλά και θέτοντας κατηγορίες στην αγορά τους. Η σταδιακή απελευθέρωση αλλά και η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση τηλεπικοινωνιακών ...
  • Ανάλυση αξιοποίησης των PaaS και SaaS του Google Cloud 

   Δουλγκέρης, Αλέξανδρος Γ. (2012-09-27)
   Η παρακάτω εργασία αποτελεί μια παρουσίαση του Google App Engine και του Google Web Toolkit. Σκοπός πέρα από την θεωρητική κάλυψη των παραπάνω τεχνολογιών είναι και η παροχή μικρών παραδειγμάτων που υποδεικνύουν την χρήση ...
  • Ανάλυση απαιτήσεων για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων: μεθοδολογίες ανάλυσης απαιτήσεων στο πλαίσιο εναλλακτικών κύκλων ζωής έργων πληροφοριακών συστημάτων ενέργεια σχετικής μελέτης περίπτωσης 

   Τριάντης, Κωνσταντίνος (2014-07-02)
   Η παρούσα διπλωματικιή εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των μεθοδολογιών της Μηχανικής των Απαιτήσεων σε έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Σκοπός της εργασίας είναι τόσο η παρουσίαση των διαδικασιών της Μηχανικής ...
  • Ανάλυση απαιτήσεων στη διοίκηση έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων 

   Ζήσης, Δημήτριος Ν. (2013-12-19)
   Η Ανάλυση Απαιτήσεων είναι το πρώτο στάδιο στην ανάπτυξη ενός έργου πληροφορικής και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του . Σύμφωνα με τον Laplante η Ανάλυση Απαιτήσεων «είναι ένας κλάδος της μηχανικής λογισμικού ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»