Now showing items 138-157 of 773

  • Βαθμολόγηση - κατάταξη ασφαλιστικών εταιρειών με βάση την οδηγία Solvency II 

   Βερτζάγια, Ευαγγελία Α. (2014-11-04)
   Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά από το κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε από τη κοινοτική οδηγία Solvency II στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για την κεφαλαιακή επάρκεια, τα μοντέλα βαθμονόμησης της πιστοληπτικής ...
  • Βαθμολόγηση - κατάταξη τραπεζών 

   Κονοβέση, Ευαγγελία Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-01)
   Το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ έχει ως στόχο την πληρέστερη απεικόνιση των αναλαμβανόμενων κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τη σύνδεση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους κινδύνους αυτούς. Στην παρούσα διπλωματική, ύστερα ...
  • Βαθμονόμηση και κατάταξη των ασφαλιστικών εταιρειών με βάση την κοινοτική οδηγία : Solvency II 

   Βερτζάγια, Ευαγγελία Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-01)
   Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά από το κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε από τη κοινοτική οδηγία Solvency II στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για την κεφαλαιακή επάρκεια, τα μοντέλα βαθμονόμησης της πιστοληπτικής ...
  • Βέλτιστες κατανομές κεφαλαίων μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών 

   Κασαπίδης, Γεώργιος (2014-08-20)
   Το ύψος του κεφαλαίου που απαιτείται να κρατήσει μια ασφαλιστική εταιρία είναι αναγκαίο να καθοριστεί, έτσι ώστε με μία μεγάλη πιθανότητα η εταιρία να είναι ικανή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Έτσι ο καθορισμός του ...
  • Βέλτιστες πολιτικές οικονομικής αντασφάλισης. Πώς οι εταιρίες αντισταθμίζουν τους κινδύνους τους? 

   Μωραΐτη, Αικατερίνη Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
   Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τρόπους αντιστάθμισης κινδύνων από μεγάλες εταιρίες και επιχειρήσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντισταθμίζουν τους κινδύνους αυτούς. Αν και τα τελευταία χρόνια οι μελέτες διαφόρων ...
  • Βέλτιστη αντασφάλιση και θεωρία χρεοκοπίας 

   Παπαδοπούλου, Μαρία Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-05)
   Η θεωρία των κινδύνων μελετά όλες τις πτυχές ενός χαρτοφυλακίου ασφάλισης ζημιών. Σε αυτή την ευρεία περιοχή, η θεωρία της χρεοκοπίας επικεντρώνεται στη μακροχρόνια χρεοκοπία μιας ασφαλιστικής εταιρείας με τέτοιου είδους ...
  • Βέλτιστη στρατηγική επανεπένδυσης και υπολογισμός εταιρικής ανάπτυξης 

   Πανουργιάς, Μιχάλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)
   Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και εταιρείες μπορούν να εφαρμόσουν μια βέλτιστη στρατηγική επένδυσης, αλλά και επανεπένδυσης, των περιουσιακών τους στοιχείων με ...
  • Βέλτιστοι σχεδιασμοί συστημάτων αξιοπιστίας 

   Πεβερέτος, Χρήστος Π. (2012-01-23)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την εύρεση της βέλτιστης τοποθέτησης των μονάδων ενός συστήματος, έτσι ώστε η αξιοπιστία του να λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή. Συγκεκριμένα ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα αν ...
  • Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου μέσω ευρετικών τεχνικών προσομοίωσης 

   Πεσκώστας, Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Στην εργασία αυτή αναλύονται τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την σύσταση ενός χαρτοφυλακίου. Επισημαίνεται ο σκοπός της σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου καθώς και η αξία της διαφοροποίησης. Εξετάζονται αναλυτικές μέθοδοι και ...
  • Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης για δεδομένα ασφαλιστικών αποζημιώσεων 

   Χριστοδουλάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09)
   Σε πολλές στατιστικές εφαρμογές, συναντάμε το πρόβλημα της μελέτης της σχέσης δύο ή περισσότερων τυχαίων μεταβλητών. Η σχέση αυτή μπορεί να μελετηθεί με κατάλληλα μοντέλα παλινδρόμησης, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως ...
  • Γραφικές μέθοδοι παρουσίασης πολυδιάστατων δεδομένων 

   Ράτσης, Κωνσταντίνος Ρ. (2011-01-25)
   Στην εποχή μας έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για αξιοποίηση και μελέτη ολοένα και μεγαλύτερου όγκου δεδομένων με πολύπλοκη δομή και πολλαπλά χαρακτηριστικά. Με την εξέλιξη των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις μεγάλες ...
  • Δείκτες επίδοσης διεργασίας και ποιότητα "6 Σίγμα" 

   Ξηντάρη, Στεφανία-Στυλιανή Δ. (2008-10-03)
   Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον επιβάλλει σε κάθε επιχείρηση να υιοθετήσει προγράμματα και να εφαρμόσει ειδικές μεθοδολογίες με σκοπό τη συνεχόμενη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την υψηλή ποιότητα των ...
  • Δείκτες ικανότητας μιας διεργασίας 

   Μπράμη, Δήμητρα Ν. (2004-12-01)
   Οι δείκτες ικανότητας μιας διεργασίας θεωρούνται ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του Στατιστικού Ποιοτικού Ελέγχου. Οι δείκτες ικανότητας μιας διεργασίας αποτελούν μέτρα που περιγράφουν την ικανότητα μιας διεργασίας να ...
  • Δείκτες μακροβιότητας και θνησιμότητας 

   Νούλης, Δημήτριος Γ. (2014-11-25)
   Οι δείκτες μακροζωίας και θνησιμότητας είναι συνυφασμένοι με την μακροβιότητα και την θνησιμότητα αντίστοιχα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται διάφορα εργαλεία μέτρησης της θνησιμότητας και μακροζωίας όπως είναι η ...
  • Δειγματοληψία χρονοσημασμένων, ακολουθιακών, σύνθετων τύπων δεδομένων 

   Κουφοπούλου, Ευθυμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-18)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η προσαρμογή των διαφόρων τεχνικών δειγματοληψίας σε σύνθετους τύπους δεδομένων, των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για χρονοσημασμένα, ...
  • Δημιουργία δομημένων προϊόντων με βάση τα equity derivatives : αγορά, είδη και εφαρμογές 

   Κάλλης, Βασίλειος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε η κατασκευή δομημένων προϊόντων, δηλαδή η σύνθεση ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος και ενός χρηματοοικονομικού παραγώγου. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη το θεωρητικό, στο ...
  • Δημογραφία της υγείας: βασικές αρχές και ποσοτικές προσεγγίσεις 

   Μαργώνη, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Δημογραφία είναι η επιστήμη, που ασχολείται με τη στατιστική μελέτη των πληθυσμών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει διάφορων συνθηκών, ενώ η επιδημιολογία είναι η μελέτη των μεταβολών και της εξέλιξης διάφορων ...
  • Δημογραφικά και νοσολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών του Αιγινητείου Νοσοκομείου κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα 

   Πυργάκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το αρχείο ασθενών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου από τον Οκτώβριο του 1904 μέχρι τον Ιανουάριο του 1948, με σκοπό τη μελέτη δημογραφικών και νοσολογικών χαρακτηριστικών και τη μεταξύ ...
  • Δημοσιονομικό χρέος και συναλλαγματική ισοτιμία 

   Ψαχούλιας, Γεώργιος Α. (2015-03-17)
   Το δημόσιο χρέος είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά τις οικονομίες. Πολλές χώρες αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση του - τόσο παλαιότερα, όσο και στην σημερινή εποχή. Γι αυτό, πολλοί μελετητές, ...
  • Διαγενεακή γονιμότητα στην Ελλάδα και διερεύνηση παραγόντων που την επηρ[ρ]εάζουν βάση απογραφικών στοιχείων 

   Τραβασάρου, Μαρία Ε. (2012-02-29)
   Τα ζητήματα της αναπαραγωγής του πληθυσμού και ειδικότερα της γονιμότητας βρίσκονται τις τελευταίες δεκαετίες στο επίκεντρο των συζητήσεων που άπτονται των δημογραφικών φαινομένων στην Ελλάδα λόγω της φθίνουσας πορείας των ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»