Now showing items 1-20 of 38

  • K - waves και η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα : το παράδειγμα του BReferendum (BRexit) 

   Παληγιάννης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική», υπό την καθοδήγηση και συνεισφορά του καθηγητή κ. Ευάγγελου Φούντα. Αφετηρία για την επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας ...
  • SQL injection σε εκπαιδευτική εφαρμογή DVWA και μηχανισμοί προστασίας βάσεων δεδομένων 

   Γιαννακάκη, Ιωάννα Ε. (2015-02-18)
   Ο SQL injection είναι ένας τρόπος επίθεσης στον οποίο εισάγεται ή επισυνάπτεται SQL κώδικας σε παραμέτρους εισόδου της εφαρμογής του χρήστη ο οποίος στη συνέχεια περνάει στον SQL server για ανάλυση και εκτέλεση. Οποιαδήποτε ...
  • Unified modeling language και θεωρία παιγνιών 

   Σκορδάς, Θωμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-14)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης των διαγραμμάτων της Unified Modeling Language στη θεωρία παιγνίων. H Unified Modeling Language (UML) είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης γενικού σκοπού στον τομέα του ...
  • Ακέραιος προγραμματισμός 

   Δήλια, Κωνσταντίνα Ι. (2012-06-13)
   Ο ακέραιος προγραμματισμός (integer programming), ο οποίος εξετάζεται, όπως και ο γραμμικός, αποτελεί κλάδο του μαθηματικού προγραμματισμού (mathematical programming). Ο ακέραιος προγραμματισμός χρησιμοποιείται σε διάφορες ...
  • Αλγόριθμοι για εύρεση της μέγιστης ροής σε ένα δίκτυο ροής 

   Κορομηλάς, Γεώργιος Ν. (2012-06-08)
   Το πρόβλημα μέγιστης ροής είναι να βρεθεί μία εφικτή ροή μέσω ενός δικτύου ροής μονής-πηγής, μονού-βυθού που να είναι μέγιστη. Η απλούστερη μορφή που η δήλωση μπορεί να πάρει θα ήταν κατά μήκος των γραμμών του: «Δίνεται ...
  • Αλγοριθμικά παίγνια και στρατηγικές με έμφαση στις διαπραγματεύσεις 

   Ζαχαράκης, Ευάγγελος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η διατριβή «Αλγοριθμικά παίγνια και στρατηγικές με έμφαση στις διαπραγματεύσεις», πραγματεύεται την εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων στις διαπραγματεύσεις και στην επίλυση συγκρούσεων. Αφού κάνουμε μια συνολική επισκόπηση ...
  • Ανάλυση στρατηγικών αποφάσεων ειρήνης και πολέμου με βάση τη θεωρία παιγνίων 

   Τσαμπανάκης, Μηνάς Ι. (2015-03-19)
   Η μελέτη αυτή αφορά τη θεωρία παιγνίων. Μια θεωρία που βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς στη ζωή μας. Τα παίγνια αφορούν τον τρόπο που παίρνονται στρατηγικές αποφάσεις. Επίσης τα παίγνια είναι μια μέθοδος ανάλυσης προβλημάτων ...
  • Ανάπτυξη προηγμένων μετρητικών συστημάτων και τεχνικών για ηλεκτροφυσιολογικά φαινόμενα 

   Καλοβρέκτης, Κωνσταντίνος Ιπποκράτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011)
   Στην παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνεται η ανάπτυξη ενός προηγμένου μετρητικού συστήματος για τη διερεύνηση ηλεκτροφυσιολογικών φαινομένων σε φυτικούς οργανισμούς. Κάθε ζωντανός οργανισμός παράγει διάφορους τύπους ...
  • Ανταγωνισμός και συνεργασία ως παράγοντες στρατηγικής αλληλεπίδρασης στη συμπεριφορική θεωρία παιγνίων 

   Καμπισιούλης, Παναγιώτης Κ.; Kampisioulis, Panagiotis K. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η θεωρία παιγνίων είναι μια λογική ανάλυση των καταστάσεων σύγκρουσης και συνεργασίας σε ένα οικονομικό σύστημα. Οι οντότητες, μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα, αλληλοεπιδρούν έχοντας διαφορετικά και ενδεχομένως συγκρουόμενα ...
  • Αποτίμηση τεχνολογιών μεθόδων και αλγορίθμων ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

   Δρόσος, Χρήστος Κ. (2012-06-13)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται μια μελέτη των τεχνολογιών των μεθόδων και των αλγορίθμων ελέγχου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών με έμφαση στα αυτόνομα αεροσκάφη στα οποία το σχέδιο πτήσης προγραμματίζεται πριν από την πτήση ...
  • Ασφάλεια σε VoIP συστήματα 

   Καμπύλη, Ελευθερία Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-06)
   Αυτή η πτυχιακή εργασία παρουσιάζει και μελετά τα συστήματα VoIP και τη σχέση τους με την ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, στα δύο πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται γενικότερα τα VoIP συστήματα, οι εφαρμογές που έχουν καθώς επίσης ...
  • Γραμμικός προγραμματισμός 

   Μακρή, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  • Ειδικά θέματα βελτιστοποίησης 

   Κορδολαίμης, Σπυρίδων Α. (2012-06-06)
   Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζεται το πρόβλημα της βελτιστοποίησης όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με τους περιορισμούς υπό μορφή ισοτήτων. Ο βασικός τρόπος για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων είναι το θεώρημα Lagrange, ...
  • Θέματα ασφάλειας στις σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές 

   Τσάιμος, Ελευθέριος Π. (2012-10-04)
   Στη παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή παρουσιάζεται μια ιδιάζουσα ερευνητική περιοχή, τα Θέματα Ασφάλειας στις Σύγχρονες Διαδικτυακές Εφαρμογές, τα οποία προκύπτουν από ευπάθειες της ίδιας της εφαρμογής. Με τον όρο «Διαδικτυακές ...
  • Θεωρία παιγνίων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

   Τριανταφύλλου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-10)
  • Θεωρία παιγνίων και βιομηχανική οργάνωση 

   Παπασπύρου, Ζήσης - Παναγιώτης Α. (2013-04-11)
   Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μία αναλυτική προσέγγιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε προβλήματα βιομηχανικής οργάνωσης, με στόχο την κατάρτιση και επιλογή στρατηγικών, με βάση ...
  • Θεωρία παιγνίων και ειδικές εφαρμογές στην καθημερινότητα 

   Ιωάννου, Κωνσταντίνος Α. (2014-01-28)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της Θεωρίας Παιγνίων. Επικεντρώνεται η προσοχή στα παίγνια n ατόμων και αρχικά μελετώνται τα ισορροπημένα παίγνια τα οποία έχουν μη κενό πυρήνα (κεφάλαιο 2). Στη συνέχεια, η προσοχή ...
  • Θεωρία παιγνίων και κοινωνικές εφαρμογές 

   Παπαχριστοδούλου, Σπυρίδων Χ. (2015-02-18)
   Η παρούσα εργασία προσπαθεί να συγκεντρώσει τις βασικές έννοιες της θεωρίας παιγνίων και τους σύγχρονους τομείς εφαρμογών της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Η θεωρία Παιγνίων συνδέεται με όλους τους επιστημονικούς χώρους σε ...
  • Θεωρία παιγνίων πολιτικών αποφάσεων: οικονομική κρίση στην ελληνική οικονομία 

   Κουρσάρη, Αγγελική Γ. (2014-09-16)
   Η θεωρία παιγνίων αποτελεί ένα σχετικά νέο ακαδημαϊκό αντικείμενο που όμως παρουσιάζει ιδιαίτερο πεδίο μελέτης σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής και σε συνδυασμό με διάφορες επιστήμες. Η θεωρία παιγνίων, ή αλλιώς η ...
  • Ισορροπία αποφυγής συγκρούσεων: μια θεμελιώδης διάσταση της θεωρίας παιγνίων 

   Καμπισιούλης, Παναγιώτης Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-07)
   Εάν η θεωρία παιχνιδιών ήταν επιχείρηση, το εταιρικό σύνθημα δεν θα ήταν «κανένα άτομο δεν είναι μόνο του». Αυτό συμβαίνει επειδή η εστίαση της θεωρίας παιχνιδιών είναι στην αλληλεξάρτηση που υπάρχει, όπως για παράδειγμα ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»