Now showing items 1-20 of 163

  • ABC μέθοδο logistics στην εταιρία του ΟΤΕ 

   Χαΐτογλου, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τα logistics στην επιχείρηση ΟΤΕ μέσω της ανάλυσης της μεθόδου ABC. Αρχικά η εργασία παρουσιάζει τη διαχείριση των logistics. Συγκεκριμένα αποσαφηνίζει εννοιολογικά τον όρο logistic, ...
  • Blockchain στην εφοδιαστική αλυσίδα 

   Βολίκα, Νίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-03)
   Η έννοια της τεχνολογίας blockchain έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια λόγω της αποκεντρωμένης φύσης, της διαφάνειας και της ασφάλειας. Η εφαρμογή του σε διάφορους τομείς έχει δείξει πολλά υποσχόμενα ...
  • City logistics 

   Ζιάκκας, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Με τον όρο City Logistics στην διεθνή βιβλιογραφία νοείται ο ανεφοδιασμός των αστικών κέντρων με εμπορεύματα και αγαθά. Μέσω του συγκεκριμένου συγγράμματος γίνεται μια προσπάθεια ενημέρωσης για τον τρόπο λειτουργίας του ...
  • City logistics : ευρωπαϊκά μοντέλα και εφαρμογές στην Ελλάδα 

   Σπηλιοπούλου, Ασημίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Oι αστικές εμπορευματικές μεταφορές είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα των logistics. Η πλειοψηφία των μεταφορών που λαμβάνουν χώρα ανεξαρτήτως του μέσου που χρησιμοποιείται και της διανυόμενης απόστασης, στο ...
  • Consequences of war on supply chain and relative disruptions 

   Γαλάνη, Ελευθερία; Galani, Eleftheria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Για τον ουκρανικό λαό, ο πόλεμος είναι μια ανθρωπιστική τραγωδία, αλλά έχει επίσης σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στον κόσμο. Οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις είναι το κύριο θέμα αυτού ...
  • Cross docking 

   Καρανάσου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά και αναλύει την έννοια του Cross-Docking. Το Cross-Docking είναι ένα σύστημα διανομής στο οποίο τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από την αποθήκη ή το κέντρο διανομής για να μεταφερθούν και να ...
  • Fashion logistics: η χρήση των τεχνολογιών barcode & RFID στον τομέα της γρήγορης ένδυσης 

   Μπαλάσκας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται οι τάσεις του κλάδου της λιανικής στον χώρο της ένδυσης. Αναλύεται η έννοια της γρήγορης μόδας και ο τρόπος που πρέπει να λειτουργήσει η εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να ανταποκριθεί ...
  • H επίδραση της εφαρμoγής τoυ συστήματoς περιβαλλoντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) στηv αvάπτυξη μιας βιώσιμης εφoδιαστικής αλυσίδας 

   Τσιτούρας, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-08)
   H παρoύσα μεταπτυχιακή διατριβή αvαφέρεται στη μελέτη της επίδρασης τoυ συστήματoς περιβαλλoντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 στηv εφoδιαστική αλυσίδα μιας κατασκευαστικής εταιρείας. Για τo σκoπό αυτό έγιvε εκτεvής αvαφoρά ...
  • H συσκευασία στον χώρο των logistics. Μελέτη περίπτωσης : συσκευασία ζάχαρης 

   Μιχαήλ, Ανθή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Στην παρούσα εργασία μελετάται ο ρόλος της συσκευασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εξαιτίας της αύξησης των επιχειρήσεων και του μεγάλου ανταγωνισμού, λίγες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν μετά το πέρας των είκοσι ...
  • Humanitarian logistics : οργάνωση υποδομών logistics στη δημιουργία προσφυγικού καταυλισμού 

   Κονδύλης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο « Humanitarian Logistics: οργανωση υποδομών logistics στη δημιουργία προσφυγικού καταυλισμού » που προσφέρεται από την κατεύθυνση Διοίκηση Logistics του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης ...
  • Incoterms : μελέτη περίπτωσης στην αλυσίδα εφοδιασμού της Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ. 

   Γασπαράκης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  • Logistics - Επιχειρήσεις - Περιβάλλον : μελέτη περίπτωσης στην εταιρεία COCO- MAT 

   Δημητρίου, Μαργαρίτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
   Η εργασία στοχεύει μέσα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση με παρουσίαση υποδείγματος, να προβάλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων εκείνων των διαδικασιών που εμπεριέχονται στην σύγχρονη φιλοσοφία της εφοδιαστικής ...
  • Logistics : στον δρόμο της αυτοματοποίησης & της τεχνητής νοημοσύνης 

   Γατιρδάκη, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Το επιλεγμένο θέμα της διπλωματικής εργασίας, από τη συγγραφέα Γατιρδάκη Σταυρούλα, είναι εμπνευσμένο από ένα πάνελ ομιλίας που έλαβε μέρος κατά την περίοδο της πανδημίας, τον Νοέμβριο του 2021. Σημαντικό είναι να αναφερθεί, ...
  • Logistics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια ανάλυση των δεικτών απόδοσης : μελέτη περίπτωσης επίπλων IKEA 

   Μπύρος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Οι αρχές λιτής παραγωγής έχουν μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο κορυφαίες εταιρείες μεταφέρουν τα προϊόντα τους στους πελάτες τους και διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τους προμηθευτές τους παγκοσμίως. Καθώς ο ...
  • Logistics της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής - (AgriLogistics) 

   Γαλανόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
   Η παρούσα Διπλωματική Εργασία, έχει στόχο να αναδείξει μια πλευρά της επιστήμης των Logistics που στη χώρα μας ξεκινά δειλά να εμφανίζεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον που χρειάζεται, ώστε μαζί με τη γενικότερη ανάπτυξη ...
  • Mega transshipment hubs : η θέση τους μέσα στις αλυσίδες logistics : η περίπτωση της Μεσογείου 

   Φιοράκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-12)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αρχικά μία προσπάθεια περιγραφής της δραστηριότητας του transshipment, ενώ παράλληλα εξετάζεται ο τρόπος ανάπτυξης και λειτουργίας των σύγχρονων mega transshipment hubs, καθώς και ...
  • QFD and FMEA: an industrial case study 

   Δουλάκας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση της νέας πρόκλησης για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας, μέσω της διαχείρισης του κινδύνου. Η ποιότητα και ο κίνδυνος αποτελούν δύο βασικές έννοιες, που θα πρέπει ...
  • Refugee logistics 

   Τουμλελή, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
   Η μετακίνηση πληθυσμών από την μία περιοχή στην άλλη είναι ένα φαινόμενο που είναι βαθειά ριζωμένο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η μετακίνηση πληθυσμών από την μία χώρα στην άλλη αποτελεί τον βασικό άξονα της μετανάστευσης. ...
  • Retail logistics : ανάλυση της αλυσίδας εφοδιασμού στο ελληνικό λιανεμπόριο (μελέτη περίπτωσης τεσσάρων κατηγοριών προϊόντων στα ελληνικά super markets) 

   Καρατζάς, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν κύριο στόχο την καταγραφή, ανάδειξη και παρουσίαση των συστημάτων της αλυσίδας εφοδιασμού τεσσάρων κύριων κατηγοριών προϊόντων που συναντάμε στα ράφια των Ελληνικών Super Markets. ...
  • RFID τεχνολογία και η εφαρμογή της στην εφοδιαστική αλυσίδα της μόδας 

   Καλτσή, Αριάδνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Η RFID είναι μια νέα αναπτυσσόμενη τεχνολογία που έχει λάβει μεγάλη προσοχή από ακαδημαϊκούς ως προς τη θεωρητική της προσέγγιση αλλά και από επαγγελματίες προκειμένου να βελτιώσουν τις εργασίες τους, λόγω του μεγάλου ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»