Now showing items 1-19 of 19

  • Γιατί διαφέρει η ποιότητα διακυβέρνησης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες 

   Σπηλιοπούλου, Πηνελόπη - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
   Στην συγκεκριμένη διατριβή ερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα των κυβερνήσεων, πως αξιολογούνται οι κυβερνητικές επιδόσεις, που χρησιμοποιούνται αυτές για να ληφθούν μέτρα ...
  • Δημοκρατία και διαφθορά 

   Μητρονάτσιος, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η παρούσα εργασία εξετάζει το θέμα της διαφθοράς στη σύγχρονη κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα. Επίσης, εκτός από τον ορισμό του φαινομένου, καταγράφονται οι αιτίες της διαφθοράς καθώς και μορφές ...
  • Διαφθορά και οικονομική μεγέθυνση 

   Βασιλική, Φωτεινή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02)
   Η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο της Διαφθοράς και κατά πόσο αυτό επιδρά στην οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας δηλαδή στο ρυθμό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται με μια θεωρητική ...
  • Διεθνές εμπόριο και διαφθορά 

   Φρέσκος, Δημήτριος Γ. (2014-03-18)
   Σε αυτήν την εργασία επιχειρείται να βρεθεί η σύνδεση του Διεθνούς Εμπορίου με τη διαφθορά. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία για το Διεθνές Εμπόριο και τη σύνδεση του, με διάφορες μακροοικονομικές μεταβλητές, αλλά ...
  • Έκταση του οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και οι συνέπειές τους στην οικονομία 

   Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03-08)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτενής παρουσίαση όλου του εύρους του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, στόχος είναι το να δειχτούν οι βλαβερές συνέπειες των φαινομένων αυτών στην ...
  • Η διαφθορά και η επίδραση της στο κρατικό χρέος 

   Πούλος, Κωνσταντίνος Μ. (2014-02-26)
   Η διπλωματική διατριβή που ακολουθεί, εκπονήθηκε με σκοπό να πραγματευθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, το πως η Διαφθορά των Κρατών επηρεάζει τον μελλοντικό δείκτη Κρατικού Χρέους. Ξεκινώντας, γίνεται εκτενής αναφορά ...
  • Η επίδραση της διαφθοράς στο επίπεδο της χώρας στην κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης 

   Παπαδόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση της εταιρείας να προβεί σε κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Το βασικό ερώτημα στο οποίο απαντάμε είναι αν το επίπεδο ...
  • Η επίδραση του Ευρώ στους οικονομικούς θεσμούς 

   Αναστοπούλου, Γεωργία - Λήδα Χ. (2014-05-06)
   Ένα από τα θέματα που έχουν απασχολήσει οικονομολόγους, αλλά και πολιτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες γενικότερα, είναι γιατί μερικές χώρες αναπτύσσονται και μερικές άλλες παραμένουν υπανάπτυκτες. Οι εξηγήσεις που έχουν ...
  • Η σχέση ανάμεσα στους οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς 

   Καββαδάς, Γεώργιος Α. (2014-03-17)
   Η παραδοσιακή οικονομική θεωρία για να εξηγήσει της διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των χωρών εστιάζει στους συντελεστές παραγωγής, στην τεχνολογική πρόοδο και στην αποτελεσματική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. ...
  • Θεωρία παιγνίων και δημόσια διαφθορά 

   Ευθυμίου, Σταύρος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Η θεωρία παιγνίων είναι διαδεδομένη στην οικονομία. Έχοντας, εδώ και πολύ καιρό εισβάλει στις βιομηχανικές οργανώσεις, το μοντέλο της θεωρίας παιγνίων είναι πλέον ένας κοινός τόπος σε διεθνή, μακροοικονομικά και δημόσια ...
  • Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη δημόσια διοίκηση : οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 

   Μαυρίδου, Ελισάβετ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • Κρατικό χρέος και διαφθορά 

   Μπάκας, Γιώργος (2012-05-11)
   Η διατριβή αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να πραγματευθεί τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο πως το κρατικό χρέος και το έλλειμμα επηρεάζουν τον μελλοντικό δείκτη της διαφθοράς. Ξεκινώντας καλύπτονται θέματα ...
  • ΜΜΕ και υγεία: ανασκόπηση ημερήσιου έντυπου 2008-2010 και τομέας υγείας στην Ελλάδα. 

   Μακρή, Ελισάβετ (2014-11-27)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να εξετάσει τον τρόπο που αποτυπώνονται τα θέματα που αφορούν το χώρο της Υγείας μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ειδικότερα μέσα από τα δημοσιεύματα του έντυπου Τύπου. Είναι ...
  • Ο ρόλος του πολιτικού κινδύνου στις άμεσες ξένες επενδύσεις 

   Δουλδούρας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-06-11)
   Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη των κρατών, επιτρέποντας την είσοδο κεφαλαίου, τεχνολογίας και διαχειριστικής εμπειρογνωμοσύνης. ...
  • Οι άτυπες πληρωμές στο χώρο τη υγείας 

   Καραπανάγος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Τα τελευταία χρόνια επικρατεί έντονος προβληματισμός στους επιστημονικούς κύκλους αναφορικά με το αν η ισχύς της θεμελιώδους αρχής περί ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας επηρεάζεται από την καταβολή πληρωμών εκ ...
  • Οικονομικές κρίσεις & διαφθορά 

   Ευαγγελίδου, Γεωργία Π. (2014-03-18)
   Η παρούσα εργασία εξετάζει αν μια οικονομική κρίση αυξάνει ή μειώνει τη διαφθορά καθώς και την προβλεπτική της δύναμη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά ...
  • Ρόλος και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και της απονομής της δικαιοσύνης στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου 

   Βιλδιρίδης, Αρσένιος A. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η εργασία αυτή σκοπό έχει να περιγράψει και να καταδείξει τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και της απονομής της δικαιοσύνης στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Περιγράφεται ο ρόλος της διοικητικής ...
  • Σύγκριση συστάδων ευρωπαϊκών χωρών μέσω ανάλυσης χρονοσειρών και παλινδρομήσεων για τις επιδράσεις της διαφθοράς στις άμεσες ξένες επενδύσεις 

   Τσιροζίδης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις επιδράσεις της διαφθοράς στις άμεσες ξένες επενδύσεις χρημιμοποιώντας τόσο συμβατικούς δείκτες όσο και εναλλακτικές μετρήσεις για αυτήν. Η εργασία ξεκινά με ανάλυση χρονοσειρών και ...
  • Φυσικοί πόροι και διαφθορά 

   Οθείτης, Νικόλαος Σ. (2014-06-16)
   Η κατοχή φυσικών πόρων από μία χώρα μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη και μείωση του επιπέδου φτώχειας. Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη οικονομική ανάπτυξη, συνέχιση της φτώχειας, καθώς και εμφύλιες συγκρούσεις. ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»