Now showing items 2102-2121 of 15895

  • Valuation methods J&P ΑΒΑΞ : μια εμπειρική μελέτη 

   Μονογιός, Κωστής (2009-02-10)
   Η σημασία της αποτίμησης τόσο στη χρηματοοικονομική επιστήμη όσο και στην πραγματική οικονομία είναι πολύ σημαντική. Κυρίαρχο ρόλο παίζει στο κομμάτι του corporate finance, σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων και στη ...
  • Value added sustainable procurement customer's perspective as perceived by companies : an empirical study of western european food and beverage companies 

   Lacroix, Richard - Nicolas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Σήμερα, οι αειφορικές προμήθειες θεωρούνται ως ιδιαίτερα δημοφιλής πρακτική για τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι εφαρμόζονται ως τμήμα μιας ευρύτερης αειφορικής στρατηγικής ή αποκλειστικά ως τμήμα της λειτουργίας των ...
  • Value at risk for greek mutual funds 

   Βιδάλης, Μιχαήλ (2009-09-07)
  • Value based and network Data Envelopment Analysis : new models and applications 

   Σωτήρος, Δημήτριος - Γεώργιος Π.; Sotiros, Dimitrios - Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-12)
   Η μέτρηση της αποδοτικότητας των συστημάτων παραγωγής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την βελτίωση τους. Η αποτίμηση της αποδοτικότητας επιτυγχάνεται με τη χρήση παραμετρικών ή μη-παραμετρικών τεχνικών. Η Περιβάλλουσα ...
  • Value premium: μέγεθος εταιριών και οικονομικές διακυμάνσεις 

   Παλαμίδη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετασθεί οικονομετρικά η σχέση μεταξύ "value premium", μεγέθους εταιριών και οικονομικών διακυμάνσεων. Θα διερευνηθεί δηλαδή ο βαθμός συσχέτισης (θετικής ή αρνητικής) που υπάρχει ...
  • Value versus growth 

   Λυκοτραφίτη, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004-07)
   Ένας μεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας -αρχίζοντας από το κλασσικό έγγραφο από Fama και French έχει βρει τα στοιχεία ότι οι παράγοντες VALUE and GROWTH είναι σημαντικοί στον καθορισμό του cross section of expected equity ...
  • Value-at-risk : ανασκόπηση 

   Λυσιμάχου, Περσεφόνη Τ. (2010-11-03)
   Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι είναι συνυφασμένοι με τη μεταβλητότητα της αγοράς, μια περίπλοκη κίνηση διάφορων οικονομικών μεταβλητών, και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή κέρδος. Η πιθανότητα απώλειας οδήγησε στην ...
  • Value-at-Risk and market risk : overview and an application to the Athens stock exchange 

   Περάκη, Ναταλία (2008-01-08)
   This paper provides an explanation of the significance of market risk for institutions and provides information on Value-at-Risk (VaR) methodologies as proposed by the Basel Committee on Banking Supervision and as implemented ...
  • Vancouver walkout threat over new security measures 

   Unknown author (2005-03-04)
  • VaR for U.S. and european stock indices 

   Sazdanoska, Mirjana (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
  • Venture capital και οικονομική κρίση 

   Μπαλμπούζης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
   Το Venture Capital ή αλλιώς Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην υποστήριξη νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων με στόχο την υψηλή προστιθέμενη αξία. ...
  • Vessel General Permit (VGP). Σύγχρονες θεσμικές και τεχνικές εξελίξεις σε σχέση με το BWM (Ballast-Water-Management) και με άλλες απορρίψεις στην θάλασσα 

   Γραββάνης, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
   Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με τις σύγχρονες θεσμικές και τεχνικές εξελίξεις σε σχέση με το BWM και με άλλες απορρίψεις στη θάλασσα. Αναλύθηκε η διαδικασία λήψης της άδειας, το γενικό πλαίσιο, οι κατηγορίες απορρίψεων και ...
  • Vetting and TMSA: role and requirements in the shipping industry 

   Karti, Efstathia N.; Κάρτη, Ευσταθία Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
   Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας του Vetting και του TMSA και των αποτελεσμάτων αυτών στην συνολική εικόνα, οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα των εμπορικών συναλλαγών με τις ...
  • Vetting inspections 

   Λινάρδου, Βασιλική; Linardou, Vasiliki (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-01)
   Οι θαλάσσιες μεταφορές κατέχουν το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο μερίδιο των παγκόσμιων μεταφορών με ποσοστό έως και 90%. Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των εξωτερικών επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται ...
  • Video binary classification using deep learning techniques 

   Panopoulos, Sotirios; Πανόπουλος, Σωτήριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Στον τομέα της σύνοψης βίντεο απαιτείται η αποτελεσματική διάκριση μεταξύ πληροφοριακών και μη πληροφοριακών τμημάτων βίντεο για τη δημιουργία συνοπτικών περιλήψεων που περικλείουν το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Χρησιμοποιώντας ...
  • Visual novels: έρευνα σε ένα ξεχωριστό είδος ψηφιακής ψυχαγωγίας και πειραματισμός ανάπτυξης στο Visual Studio 

   Ευαγγελίδης, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Τα Visual Novels, ένα συνδυαστικό είδος ψηφιακής ψυχαγωγίας μεταξύ βιντεοπαιχνιδιού και βιβλίου, προέρχονται από την Ιαπωνία, όπου η κυκλοφορία του πρώτου τίτλου έγινε το 1983. Έκτοτε, με την εξέλιξη των εργαλείων ανάπτυξής ...
  • Vodafone - Πάναφον: χρηματοοικονομική ανάλυση με αριθμοδείκτες για την περίοδο 2014-2019 

   Πλάκας, Σωτήρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10-06)
   Οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις συντάσσονται από το αποτέλεσμα της λογιστικής λειτουργίας που παράγεται από τη λογιστική και στη συνέχεια κοινοποιούνται στους χρηματοοικονομικούς αναλυτές ως χρήστες των οικονομικών ...
  • VOIP (Voice Over IP) - transportation and signalling of voice communications over ip networks - implementation using Asterisk 

   Παπουτσή, Μάνθα Μ. (2012-09-17)
   Το Voice over IP, γνωστό και ως VoIP, Τηλεφωνία IP και Τηλεφωνία μέσω διαδικτύου, είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή τη δρομολόγηση φωνητικών συνδιαλέξεων μέσω του διαδικτύου. Ουσιαστικά, η τεχνολογία VOIP μετατρέπει ...
  • Volatility spillover between stock and bond markets 

   Ζήσης, Μάρκος Α. (2015-01-28)
  • Voyage optimization and post voyage analysis in VLCC market 

   Αγγουριδάκης, Ορέστης Παντελής Εμμ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
   Οι διαρκώς μεταβαλλόμενοι ναύλοι, οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί ,οι κυμαινόμενες τιμές των καυσίμων και οι προσδοκίες για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καθιστούν την παρούσα κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»