Now showing items 10251-10270 of 15541

  • Νανοσωματίδια στο χώρο εργασίας : διαδικασίες παραγωγής - εκτίμηση έκθεσης εργαζομένων αναμενόμενες επιπτώσεις 

   Δεστές, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Τα τελευταία χρόνια, παγκοσμίως παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας σε πολλούς τομείς της επιστήμης. Αυτό, οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής νανοσωματιδίων τόσο σε ερευνητικά κέντρα όσο και στη βιομηχανία, άρα ...
  • Ναύλοι, ναυλοσύμφωνα και η διαφοροποίηση αυτών βάσει των φάσεων του ναυτιλιακού κύκλου 

   Μπακρώζη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση μια πιθανής επιρροής που έχει ο ναυτιλιακός κύκλος στην διαφοροποίηση των όρων των ναυλοσυμφώνων της χρονοναύλωσης και της ναύλωσης ταξιδίου. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσα από τον ...
  • Ναυάγια και η περίπτωση του Sea Diamond 

   Σχοινά, Χριστίνα Κ. (2014-01-28)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον όρο ναυάγια καθώς και την ανέλκυσή τους. Μελετώνται οι κύριες αιτίες που προκαλούν ένα ναυάγιο καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στους θαλάσσιους ...
  • Ναυλαγορές : εξέλιξη ναύλων και η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αγορά χύδην ξηρών φορτίων 

   Πολυδώρου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία κάνει λόγο για την εξέλιξη των ναύλων και η επίδραση που έχει η οικονομική κρίση στην μεταβλητότητα τους, εξετάζοντας την αγορά χύδην ξηρών φορτίων για τη περίοδο 2004-2014, μία αγορά στην ...
  • Ναυλοσύμφωνα για πλοία παροχής υπηρεσιών 

   Καραπαναγιώτης, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Μπορεί στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία κυρίαρχο ρόλο να διαδραματίζουν τα φορτηγά πλοία και τα δεξαμενόπλοια, αλλά η συνεισφορά των πλοίων παροχής υπηρεσιών είναι εξίσου σημαντική σε όλους τους τομείς της ναυτιλιακής ...
  • Ναυλώσεις πλοίων και προβληματισμοί που σχετίζονται με το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο 

   Τσίρκα, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-13)
   Η εμπορική ναυτιλία αποτελεί τον κλάδο των μεταφορών που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά προϊόντων και αγαθών δια θαλάσσης. Η ναυτιλιακή βιομηχανία, στο μεγαλύτερο μέρος της, ασχολείται με την εκτέλεση ...
  • Ναυπήγηση και ανταγωνιστικότητα μη μεταλλικών σκαφών: η ελληνική πραγματικότητα 

   Αθανασιάδου, Ιωάννα Χ. (2014-09-30)
   Το αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ναυπήγηση και ανταγωνιστικότητα των μη μεταλλικών σκαφών. Λέγοντας μη μεταλλικά σκάφη εννοούμε τα ξύλινα και τα πλαστικά ή πολυεστερικά. Η ναυπήγηση αυτών των ...
  • Ναυπηγικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας σε πλοία 

   Ψώρρας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις νέες τεχνολογίες ναυπηγικών συστημάτων που εφαρμόζονται στα πλοία προκειμένου να περιοριστεί η ενέργεια που καταναλώνουν, και, κατ’ επέκταση, η κατανάλωση καυσίμου. Αρχικά, ...
  • Ναυπηγική δραστηριότητα και συναφή προβλήματα κοινωνικού κόστους από ατυχήματα και ρύπανση 

   Παπαβασιλείου, Κωνσταντίνος (2006-07-03)
   Είναι μακραίωνη η σχέση της χώρας μας με την θάλασσα και τις δραστηριότητες που πηγάζουν από αυτήν. Θαλάσσιο εμπόριο, ναυτιλιακές δραστηριότητες και παραναυτιλιακές δραστηριότητες, μία από τις οποίες είναι και η ναυπηγική. ...
  • Ναυτασφάλεια 

   Πουλουπάτης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η έννοια της Ναυτασφάλειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη και ανάπτυξη των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών. Η πολυπλοκότητα αυτής της κατηγορίας ασφαλίσεων οφείλεται στην ιδιαιτερότητα, η οποία χαρακτηρίζει ...
  • Ναυτασφαλιστικές απαιτήσεις σε περίπτωση ολικής απώλειας πλοίου 

   Καγκελάρη, Ασπασία (2010-10-05)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τις ναυτασφαλιστικές απαιτήσεις σε περίπτωση ολικής απώλειας πλοίου. Η απώλεια μπορεί να είναι είτε πραγματική είτε τεκμαρτή – κατασκευαστική. Αρχικά, γίνεται μια αναδρομή στην ιστορία ...
  • Ναυτικά ατυχήματα : ανάλυση δείκτη ανθρωπίνων απωλειών σε ναυτικά ατυχήματα (δείκτης GOSS) 

   Λύρας, Γεώργιος (2011-02-04)
   Η μελέτη διακρίνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια εικόνα για τη παγκόσμια ευρωπαϊκή και ελληνική ναυτιλία, οι ενέργειες της Ε.Ε., καθώς και οι προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας. ...
  • Ναυτική απασχόληση στην Ελλάδα 

   Παυλοχρήστου, Βάγια (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-08)
   Η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία αφορά το θέμα της ναυτικής απασχόλησης στην Ελληνική Ναυτιλία. Αντικίμενο της εργασίας είναι η προσέγγιση του προωλήματος από την παρουσίαση της κατάστασης σε ζητήματα ναυτιλιακού πλαισίου, ...
  • Ναυτική διαιτησία 

   Κατράνα, Στέλλα (2012-04-05)
   Σε αυτή την Διπλωματική Εργασία επιχειρείται μία ενδελεχής ανάλυση του διαιτητικού φαινομένου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πρώτο μέρος, παρατίθεται μία γενική εισαγωγή στον θεσμό της διαιτησίας εν ...
  • Ναυτική εργασία και απασχόληση. Πλαίσιο - εκπαίδευση - προβλήματα - προοπτικές 

   Φώτη, Αγγελική - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία δίνει βάση στο θέμα της απασχόλησης και της Ναυτικής εργασίας στη χώρα μας. Στοχεύει στην ανάλυση του περιβάλλοντος της Ναυτιλίας και της ναυτικής εργασίας, στην παρουσίαση της σχετικής ...
  • Ναυτική εταιρεία 

   Ρούσος, Αχιλλέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό θέμα εξέτασης την δημιουργία του ιδιαίτερου τύπου ναυτιλιακής επιχείρησης, της Ναυτικής Εταιρείας , που είχε σαν στόχο να προσελκύσει τους Έλληνες πλοιοκτήτες οι οποίοι είχαν ...
  • Ναυτικό ατύχημα με περιβαλλοντικές προεκτάσεις: προεκτάσεις κόστους στην ναυτασφάλιση και στην λειτουργία διαχείρισης των πλοίων 

   Πρίμπα, Ιωάννα - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η εργασία αυτή αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος των ναυτικών ατυχημάτων και των περιβαλλοντικών τους προεκτάσεων, καθώς και πως η αντιμετώπιση και πρόληψη τους επηρεάζουν την λειτουργία μιας ναυτιλιακής ...
  • Ναυτικοί κινητήρες και ναυτιλιακά καύσιμα 

   Βολογιάννης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Σήμερα, από τους ισχυρούς κλάδους της βιομηχανίας μιας χώρας θεωρείται η ναυτιλιακή της βιομηχανία. Με τον όρο αυτόν εννοούνται όλες οι δραστηριότητες που συνδέονται και υποστηρίζουν τις θαλάσσιες μεταφορές ανθρώπων και ...
  • Ναυτιλία και θαλάσσια ρύπανση 

   Φέκα, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10-29)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει λόγος για το πως η παγκόσμια εμπορική ναυτιλία επηρεάζει τη μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος . Αναμφισβήτητα , μία τέτοια "βιομηχανία" δεν είναι δυνατόν να μην μεταφέρει επικίνδυνα ...
  • Ναυτιλία και κεφαλαιαγορές 

   Βλάμης, Αλέξανδρος (2010-01-27)
   Η διπλωματική εργασία “Ναυτιλία και Κεφαλαιαγορές” καταπιάνεται με την σχέση που έχουν οι ναυτιλιακές εταιρείες με το Χρηματιστήριο, τους λόγους για τους οποίους οι περισσότερες εταιρείες αποφεύγουν την εισαγωγή τους στο ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»