Now showing items 1-14 of 14

  • Διαχείριση κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - Η περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

   Δημητρίου, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10-20)
   Η παρούσα Διπλωματική Εργασία υπεβλήθη στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομία- Master in Law and Economics» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για την απόκτηση του μεταπτυχιακού ...
  • Ελληνικές τράπεζες και μη εξυπηρετούμενα δάνεια: στρατηγική και ποιότητα 

   Παπαχριστοδούλου, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-11)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση και η μελέτη όλων των προσδιοριστικών παραγόντων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς και η μελέτη της σωρευτικής επίλυσης του προβλήματος αυτού μέσω της στρατηγικής επιλογής ...
  • Η κρίση των subprimes 

   Κανονάκη, Μαρία Ι. (2010-04-22)
   Βασικό αίτιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας αποτέλεσε η κρίση της αγοράς των Subprime στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων που ξέσπασε τον Αύγουστο του 2007. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν ...
  • Η τιτλοποίηση απαιτήσεων προ και μετά τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008 

   Κορωνιά, Ισιδώρα Λ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η τιτλοποίηση απαιτήσεων, ως χρηματοοικονομικό εργαλείο για την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων και μείωσης του πιστωτικού τους κινδύνου. Επίσης εξετάζεται ...
  • Μελέτη για τα δομημένα αμοιβαία κεφάλαια και καταθέσεις εγγυημένου κεφαλαίου 

   Ρίζου, Δήμητρα (2012-03-06)
   Το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων, που συντάραξε την κυβέρνηση και το ελληνικό πολιτικό σκηνικό το 2007 έφερε στο ευρύ κοινό αυτά τα δημοφιλή επενδυτικά προϊόντα. Τα δομημένα ομόλογα (structured bonds) αποτελούν μια ειδική ...
  • Τιτλοποίηση & χρηματοοικονομική κρίση 

   Καπίρη, Μαυρέτα (2012-02-23)
   Η τιτλοποίηση στη σύγχρονη τραπεζική αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο το οποίο εκμεταλλεύεται τις απαιτήσεις και στην ουσία τις μετατρέπει σε εμπορεύσιμους τίτλους. Το τελικό αποτέλεσμα μέσω της διαδικασίας εκχώρησης, ...
  • Τιτλοποίηση απαιτήσεων 

   Μπούρα, Παναγιώτα Γ. (2011-05-06)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγραφεί η διαδικασία της τιτλοποίησης από το αρχικό στάδιο της επιλογής του υποκείμενου χαρτοφυλακίου έως και τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από τις συναλλαγές αυτές για ...
  • Τιτλοποίηση απαιτήσεων 

   Κωνσταντινίδου, Ιωάννα - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-22)
   Η ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων καθώς και η επιθυμία για ανάπτυξη οδήγησαν τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια είτε μέσω της χρηματοδότησης από εξωτερικούς παράγοντες είτε μέσω ...
  • Τιτλοποίηση απαιτήσεων 

   Πατούλια, Μαρία (2009-07-22)
   Η άντληση νέων κεφαλαίων και μάλιστα στη σωστή τιμή, υπό συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν σήμερα στις διεθνείς χρηματαγορές, αποτελεί πλέον μείζονα πρόκληση για πολλά ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές ...
  • Τιτλοποίηση απαιτήσεων 

   Μπλέτσα, Μαρία (2008-09-26)
   Ως τιτλοποίηση εν στενή έννοια νοείται η ενσωμάτωση σε ομολογίες αποκλειστικά και μόνο αξιώσεων της εκδότριας εταιρείας κατά τρίτων και η διανομή των ομολογιών αυτών στους επενδυτές μέσω μιας εταιρείας ειδικού σκοπού. ...
  • Τιτλοποίηση απαιτήσεων - εσόδων δημοσίου : καταγραφή των απαιτούμενων διαδικασιών για την πραγματοποίηση τιτλοποίησης των απαιτήσεων που προέρχονται από τις μελλοντικές εισπράξεις των ληξιπροθέσμων οφειλών του ελληνικού δημοσίου 

   Μαυρίδου, Χαρίκλεια Β. (2007-12-10)
   Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να καταγράψει τα απαιτούμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν α) από την πλευρά του Δημοσίου σαν συμβαλλόμενο μέλος και β) από την πλευρά της αναδόχου εταιρίας σαν ...
  • Τιτλοποιήση στεγαστικών δανείων 

   Σμπώκος, Ιωάννης Γ. (2003-12-01)
   Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της διαδικασίας τιτλοποίησης (securitization) και ειδικότερα της τιτλοποίηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, δηλαδή την έκδοση τίτλων που υποστηρίζονται από ενυπόθηκα ...
  • Τιτλοποιημένα αξιόγραφα : τιμολόγηση και συμμετοχή στα αιτιατής χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-2009 

   Κοντού, Ελισάβετ (2014-08-20)
   Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει τη διαδικασία της τιτλοποίησης και το ρόλο που διαδραμάτισε στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε το 2007. Θα περιγραφούν η δομή, ο τρόπος λειτουργίας της και τα ...
  • Χρηματοοικονομική μετάδοση 

   Ανδρουλάκη, Εμμανουέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2008 που ξεκίνησε από την αγορά των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης στις Η.Π.Α και εξαπλώθηκε σε άλλες οικονομίες, εξελίχθηκε στη σφοδρότερη κρίση των τελευταίων ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»