Now showing items 1-20 of 1074

  • A literature review on recommendation systems 

   Mikros, Dimitrios; Μικρός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Στο Διαδίκτυο, όπου ο αριθμός των επιλογών είναι συντριπτικός, για το λόγο αυτό λοιπόν δημιουργείτε η ανάγκη φιλτραρίσματος, ιεράρχησης και αποτελεσματικής παράδοσης σχετικών πληροφοριών προκειμένου να μετριαστεί το ...
  • Algorithmic techniques for the Tourist Trip Design Problem 

   Σανιδάς, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο Πρόβλημα Σχεδιασμού Διαδρομών, μιας πρακτικής εφαρμογής του Team Orienteering Problem που προσφέρει ένα αποτελεσματικό προγραμματισμό διαδρομών σε σημεία ενδιαφέροντος (points of interest) ...
  • An alternative formulation of the artificial immune recognition system learning algorithm 

   Γιατζιτζόγλου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-06)
   Ο AIRS είναι ένας αλγόριθμος μάθησης με επίβλεψη που έχει δείξει οτί μπόρει να πετύχει ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε κάποια γνωστά σετ δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εναλλακτικής ...
  • An experimental analysis of current DDoS attacks based on a provider edge router honeynet 

   Τριαντοπούλου, Σταματία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03)
   Η ασφάλεια δικτύων έχει γίνει όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στον κόσμο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κατά των τηλεπικοινωνιακών δικτύων μπορεί να έχουν πολύ μεγάλες συνέπειες για τα δεδομένα ...
  • Android development worst practices analysis 

   Κεσόπουλος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Το αντικείμενο της τρέχουσας διπλωματικής είναι η ανάλυση εφαρμογών κινητών τηλεφώνων (με λειτουργικό android) και η αναζήτηση πρακτικών προγραμματισμού που θέτουν σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε χρήστη. Αυτά ...
  • Android εφαρμογή υλοποίησης της υπηρεσίας Google Cloud Messaging 

   Περτέσης, Κωνσταντίνος Μ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία, εκτέλεση και παρουσίαση των λειτουργιών που ανήκουν στο πλέον ανεπτυγμένο πεδίο των εφαρμογών των κινητών συσκευών (smartphones) το οποίο δεν είναι άλλο από την ...
  • AndroPatchApp : αντιμετώπιση των κακόβουλων διαφημίσεων 

   Τσιάκος, Βασίλειος Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Η διάδοση των έξυπνων τηλεφώνων δημιούργησε μια νέα αγορά στο χώρο των φορητών συσκευών , αυτή των διαφημίσεων. Κατ’ επέκταση, τα έσοδα που απορρέουν από αυτές αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για κάθε μορφή επίθεσης. Παρά ...
  • Aξιολόγηση προσαρμοστικών συστημάτων διδασκαλίας: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

   Καραγεώργου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
   Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται πλαίσια αξιολόγησης λογισμικών για συγκεκριμένες κατηγόριες: διεπαφές χρήστη, εκπαιδευτικά συστήματα, προσαρμοστικά συστήματα και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Η αυξανόμενη χρήση των υπολογιστών ...
  • Browser fingerprinting and countermeasures 

   Δεϊρμεντζόγλου, Ευάγγελος; (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  • Building an efficient moving object database engine 

   Βόντας, Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-03-29)
  • C-RAN αλγόριθμος υλοποίησης RRH σε BBU 

   Στεργίου, Ζωή Αστ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  • Case study : μετάβαση από παλαιό σε νέο Collection Σύστημα σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών και τα οφέλη από την εφαρμογή του 

   Παπάζογλου, Αικατερίνη (2011-09-28)
   Βασικός σκοπός των επιχειρήσεων ,όπως είναι ευρέως γνωστό, είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Βασική όμως προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η αποφυγή απώλειας των εσόδων, γεγονός το οποίο αρκετές φορές ...
  • Complex event recognition for Maritime Surveillance 

   Καραγεώργος, Λάμπρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11-06)
  • Computer aided diagnosis : SVM-based breast cancer data classification 

   Άγριος, Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  • Content Management System (CMS) 

   Καλτουρουμίδης, Κυριάκος Ο. (2012-10-03)
   Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένων (content management system - CMS) είναι η συλλογή των διαδικασιών με τις οποίες μπορεί να γίνει διαχείριση της ροής εργασιών σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει ...
  • Crew Trainer Assistant : εφαρμογή σε Android για εκπαίδευση ναυτικών στο πλοίο 

   Τσατήρης, Δημήτριος Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων των ναυτικών, αλλά και οι καθημερινά αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου έχουν καταστήσει απαραίτητο για κάθε διαχειρίστρια εταιρία, να έχει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ...
  • Data analytics σε real-time βάση δεδομένων στο Google Firebase Framework 

   Μαθιός, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
   Η διπλωματική εργασία που παρουσιάζεται παρακάτω δημιουργήθηκε και συντάχθηκε για την ολοκλήρωση της φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στις σελίδες ...
  • Deep learning methodologies in assessing logo complexity 

   Κουβαράκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Σε αυτό το έγγραφο θα μελετήσουμε τον όρο πολυπλοκότητα πάνω στις αισθητικές μετρήσεις κάποιο λογότυπων εταιριών, όπου έχουν βαθμονομηθεί από ειδικούς. Στο συγκεκριμένο πείραμα θα χρησιμοποιήσουμε <<Βαθειά μάθηση>> γραμμένη ...
  • Development of a soft error vulnerability analysis framework for FPGA devices 

   Αγιακάτσικας, Δημήτριος Σ. (2014-11-24)
   Καθώς το μέγεθος των χαρακτηριστικών των FPGA κινείται επιθετικά στην περιοχή των νανομέτρων, τα μεμονωμένα σφάλματα αναμένονται να γίνουν μείζον ανησυχία για την αξιοπιστία των SRAM FPGA. Λόγω των περιορισμένων πληροφοριών ...
  • Discrimination aware datamining 

   Παυλάκη, Σοφία Κ. (2011-09-23)
   Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει την ύπαρξη ή όχι στοιχείων διάκρισης στη χρήση μεθόδων εξόρυξης γνώσης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. Ανάλυση λαμβάνει χώρα σχετικά με τα είδη των διακρίσεων (άμεση και έμμεση), ενώ ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»