Now showing items 835-854 of 11911

  • O ρόλος του enterprise risk management στα συστήματα διαxείρισης, business case στον όμιλο εταιρειών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 

   Παπαηλίας, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-25)
   Η λέξη κίνδυνος προέρχεται από τη λατινική ρίζα "risicare" η οποία σημαίνει "τολμώ". Οι δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την ...
  • O χρηματοοικονομικός χειρισμός των λειτουργικών μισθώσεων (operating leases) και εφαρμογές σε ένα δείγμα επιχειρήσεων 

   Μυλωνάς, Μάρκος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
   Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να αναλυθεί η επίδραση της κεφαλαιοποίησης των λειτουργικών μισθώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και στο WACC έξι (6) εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων. ...
  • Oblivious RAM from theory to practice 

   Τσακτσήρας, Δημήτριος; Tsaktsiras, Dimitrios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  • Offline hotspot analysis over road network trajectories 

   Vossos, Alexandros Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-13)
   Βάση ενός συνόλου δεδομένων τροχιών οχημάτων σε ένα οδικό δίκτυο, οι αλγόριθμοι που παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία στοχεύουν να ανακαλύψουν στατιστικά σημαντικά hotspots στο εν λόγω οδικό δίκτυο. Αυτή η προσέγγιση ...
  • Offshore oil drilling - environmental safety 

   Λεβέντη, Αρετή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καθοριστούν οι διαδικασίες που οδηγούν σε μόλυνση του περιβάλλοντος σε ένα υπεράκτιο έργο εξόρυξης πετρελαίου, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη ενός υπεράκτιου έργου εξόρυξης ...
  • Offshore wind farm in Southeast Aegean Sea 

   Δελαγραμμάτικας, Γεώργιος; Delagrammatikas, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
   Σε αυτή την διπλωματική εργασία, ο συγγραφέας ασχολήθηκε με την αποκλειστικά δική του δημιουργία, υπό ρεαλιστικούς όρους, ενός θαλάσσιου αιολικού πάρκου μεταξύ των ελληνικών νησιών της Καρπάθου και της Κάσου, στα Δωδεκάνησα. Ο ...
  • Offshore εταιρείες : περίπτωση Ελλάδας - Κύπρου 

   Ντελινταδάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Οι υπεράκτιες/offshore εταιρείες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των εταιρειών, σε διεθνές επίπεδο, λόγω των φορολογικών διευκολύνσεων που προσφέρουν. Η σημασία τους είναι τόσο σπουδαία, ώστε ...
  • Oil peaking : το πρόβλημα της κορύφωσης της πετρελαϊκής ζήτησης 

   Μανουβέλος, Ευάγγελος Γ. (2007-06-29)
   Η σύγχρονη κοινωνία έχει στηρίξει το μέλλον της στην ενέργεια. Τα αποθέματα όμως των συμβατικών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το γκάζι, μειώνονται συνεχώς, ενώ η χρήση τους καταστρέφει όχι μόνο την υγεία του ανθρώπου ...
  • Oil prices and economic growth 

   Δαμασκός, Χρήστος (2012-05-28)
   In the wake of Arab world crisis that already causes oil supply disruptions and oil price increases, the present dissertation records and sheds light to the main historical oil prices shocks from the 1970s till nowadays ...
  • Oil prices and stock market prices 

   Μάκκα, Πηνελόπη (2011-03-23)
   Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι η εξέταση της ύπαρξης αλληλεπίδρασης και αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα στις μεταβολές των τιμών του αργού πετρελαίου και της χρηματιστηριακής αγοράς για την χρονική περίοδο 1999.01-2009.12. Πιο ...
  • Oil prices, stock markets and inflation rate; linkages, volatility effects and transmission mechanisms 

   Χατζηαντωνίου, Ιωάννης Ν. (2009-10-15)
   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τριών μεταβλητών, της τιμής του πετρελαίου, της κεφαλαιαγοράς και του επιπέδου του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο μία ...
  • Oil tankers: διαμόρφωση ανταγωνιστικότητας δια μέσου των όρων "Laytime & Demurrage" σε ένα Voyage Charter Party 

   Παγκάκης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
   Είναι γεγονός ότι η διαμόρφωση των όρων για τις σταλίες και τις επισταλίες σε ένα ναυλοσύμφωνο μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των εταιριών. Οι επισταλίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι του ...
  • On the density of the time of ruin with exponential claims 

   Μητροδήμα, Ευαγγελία Ν. (2011-06-02)
  • On the determinants of the impact of broadband speed on economic growth 

   Χασαπογιάννη, Ναυσικά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09-23)
  • On the effect of monetary policy of FED and ECB on market expectations on future euro exchange rates: event study on period 2000-2001. 

   Χασιώτης, Νικόλαος (2002-12-01)
   In this survey we examine the effect of monetary policy of the Fed and the ECB not only on traders’ average expectation of the spot rate at a future date (i.e on E(st)), but also:
  • On the efficient portfolio of cryptocurrencies' values 

   Κατσάμπουλα, Χριστιάνα; Katsampoula, Christiana (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03-22)
   Σε αυτή τη διατριβή, εξετάζουμε τα πιθανά οφέλη της διαφοροποίησης και την κατανομή βαρών (σταθμών) για την βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου κρυπτονομισμάτων. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν δύο χαρτοφυλάκια. Το πρώτο αποτελείται, ...
  • On the relationship between bank interest and non-interest income 

   Γιαννάκη, Αγγελική (2007-10-22)
   Το χρηματοοικονομικό σύστημα έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες ριζικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του. Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα έχει περιοριστεί σε αρκετές χώρες, καθώς μέρος του χαρτοφυλακίου των νοικοκυριών ...
  • On the relative behavior of cryptocurrencies' values 

   Παπαφώτης, Αθανάσιος; Papafotis, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
   Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συμπεριφοράς των τιμών πέντε κρυπτονομισμάτων BTC, LTC, ETH, XMR και XRP, των διακυμάνσεων, των πιθανών μέγιστων τιμών, των ελάχιστων τιμών και εάν υπάρχει σύνδεση, συνεργασία ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»