Now showing items 1-20 of 267

  • Higher moments risk return relations 

   Ξυνογαλάς, Ανδρέας Π. (2005-01-01)
   Σκοπός της μελέτης, είναι να παρουσιάσει ένα διευρυμένο μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων το οποίο κάνει χρήση ανώτερων ροπών και να ελέγξει το κατά πόσο αυτό έχει προβλεπτική ικανότητα απέναντι στη διαστρωματική ...
  • Home Bias στις μετοχές 

   Κατάρα, Ελένη (2010-10-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ύπαρξη του φαινομένου home bias στις μετοχές των χωρών που ανήκουν στην G-7, δηλαδή της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων ...
  • Index funds 

   Τασοπούλου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
   Τα αμοιβαία κεφάλαια ως μορφή επένδυσης έχουν εξαπλωθεί πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια εφόσον η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές για διεθνική διαφοροποίηση, και αυτό ...
  • Macroeconomic news announcements and stock returns. Positive vs. negative surprises 

   Παναγοπούλου, Σοφία (2014-09-16)
   The aim of this paper is to study the impact of macroeconomic announcements on asset prices, with the objective of measuring the response of stock returns to the unexpected component of the actual release. Stock returns ...
  • Predictability of common stock return 

   Καρατζάς, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
   Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση που έχουν στην απόδοση των κοινών μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ο λόγος Κέρδη ανά Μετοχή προς Τιμή Μετοχής (αντίστροφο του Ρ/Ε), η Κεφαλαιοποίηση (MV) και η Μερισματική ...
  • Share repurchase 

   Αυγερινού-Δρακοπούλου, Αγγελική Δ. (2003-12-01)
   Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια ανασκόπιση της βιβλιογραφίας των εμπειρικών μελετών που σχετίζονται με τις επαναγορές μετοχών.
  • Spill over effects between output growth and stock exchange 

   Κουκόμελας, Θεόδωρος (2007-11-15)
   Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να εξετάσει τα διαχυτικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στη διαδικασία μεγέθυνσης του προϊόντος της οικονομίας και στην πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών της, αλλά και μέσω της δυναμικής ...
  • The benefits of industry versus country allocation in global equity portfolios 

   Γινατζής, Παύλος Θ. (2005-01-01)
   Η γνώση των παραγόντων οι οποίοι προκαλούν τις συσχετίσεις στις αποδόσεις των μετοχών μεταξύ χωρών αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας. Οι μικρές συσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεων των εθνικών δεικτών ...
  • The clodes-end fund premium puzzle : behavioral vs rational models 

   Βιτουλαδίτης, Μάριος Σ. (2007-11-01)
   Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή του αινίγματος της έκπτωσης (discount), ή της προσαύξησης (premium), των τιμών των μετοχών των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Ε.Ε.Χ.), των λόγων εμφάνισής τους και της ...
  • The impact of the volatility of returns on stocks returns 

   Ιωαννίδη, Καλλιόπη Ν. (2014-05-22)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει και να διερευνήσει το αντίκτυπο των αποδόσεων γενικών δεικτών χρηματιστηρίων καθώς και της διακύμανσης των συγκεκριμένων αποδόσεων στους συγκεκριμένους γενικούς ...
  • The IPO share lockup agreements in Greece 

   Σεραφείμ, Ιωάννα (2004-01-01)
   In the Greek market has not been conducted any research in the trading activity and the stock reaction after the expiration of the lockup agreement in the Athens Stock Exchange. Therefore, this study examines the behavior ...
  • Value premium: μέγεθος εταιριών και οικονομικές διακυμάνσεις 

   Παλαμίδη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετασθεί οικονομετρικά η σχέση μεταξύ "value premium", μεγέθους εταιριών και οικονομικών διακυμάνσεων. Θα διερευνηθεί δηλαδή ο βαθμός συσχέτισης (θετικής ή αρνητικής) που υπάρχει ...
  • Value versus growth 

   Λυκοτραφίτη, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004-07)
   Ένας μεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας -αρχίζοντας από το κλασσικό έγγραφο από Fama και French έχει βρει τα στοιχεία ότι οι παράγοντες VALUE and GROWTH είναι σημαντικοί στον καθορισμό του cross section of expected equity ...
  • Άμεση χρηματοδότηση επιχειρήσεων με άντληση επενδυτικών κεφαλαίων μέσω έκδοσης μετοχών και εισαγωγή τους στη χρηματηστηριακή αγορά του Χ.Α.Α. 

   Φαρλέκας, Γεώργιος Π. (2008-12-18)
   Οι επιχειρήσεις, δε μπορούν να σταματήσουν να εξελίσσονται και άρα να χρειάζονται ακόμα περισσότερα κεφάλαια προς την υλοποίηση του σκοπού αυτού. Αντιθέτως, η αναγκαιότητα ξένων κεφαλαίων για την υλοποίηση των επενδυτικών ...
  • Αγορά ιδίων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

   Σχίζας, Στυλιανός (2005-01-01)
   Στη μελέτη που ακολουθεί θα εξεταστεί η αντίδραση της τιμής της μετοχής με βάση τρία γεγονότα: Την ημερομηνία απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης με θέμα την αγορά ιδίων μετοχών, την ...
  • Αισιοδοξία επενδυτών και αποδόσεις μετοχών 

   Κωνσταντόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07)
   Στη παρούσα Εργασία εξετάζεται κατά πόσο επηρεάζουν τη πορεία του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500 μακροοικονομικές μεταβλητές όπως η ανεργία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή και το συναίσθημα των επενδυτών. Γίνεται μια ανάλυση ...
  • Αιτιακές σχέσεις μεταξύ αποδόσεων μετοχών και μακροοικονομικών μεταβλητών σε μία μικρή ανοιχτή οικονομία : η περίπτωση της Ελλάδας 

   Κουτσοβασίλης, Αναστάσιος (2007-02-07)
   Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, είναι η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη αιτιώδους σχέσης (causality) μεταξύ εγχώριων μετοχικών αποδόσεων που αντιπροσωπεύουν την κεφαλαιαγορά και εγχώριων μακρο-μεταβλητών που ...
  • Ανάλυση απόδοσης μετοχών του κατασκευαστικού κλάδου σε ευρωπαϊκές χώρες 

   Μαχά, Ελπίδα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (CAPM) σε μετοχές του κατασκευαστικού κλάδου, ενός κλάδου που αποτελεί πυλώνα της οικονομίας κάθε χώρας. Στο πρώτο ...
  • Ανάλυση ημιδιακύμανσης : τα μέτρα αποτελεσματικότητας του Treynor και Jensen: εμπειρική μελέτη στις ευρωπαϊκές αγορές Α/Κ της Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Λουξεμβούργου και Μ. Βρετανίας 

   Φάλταϊτς, Κορνήλιος (2009-10-06)
   Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. Αφενός να αξιολογήσει αμοιβαία κεφαλαία διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Μ. Βρετανίας, Λουξεμβούργου και Ισπανίας, και αφετέρου να ...
  • Ανάλυση της δομής και της εξέλιξης των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών : αλληλεπίδραση της με το επίπεδο τιμών των μετοχών 

   Κελεσίδης, Ευστάθιος Θ. (2007-07-05)
   Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι διπλός: (α) Να εξετάσει τις δομικές αλλαγές στις ομάδες των μετόχων των εταιρειών που είναι καταχωρημένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και (β) Να ερευνήσει την πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»