Now showing items 1-20 of 183

  • Beta bulls and beta bears and optimal portfolio 

   Τσούμας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
   Το πλήθος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών στη σημερινή εποχή είναι μεγάλο . Τόσο οι χρηματοοικονομικές επιλογές (μετοχές, ομόλογα, repos, παράγωγα, εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) όσο και οι πιο παραδοσιακές ...
  • Calendar market anomalies 

   Φασίλης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-10)
   Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών αποτελεί την βασική θεωρία η οποία διέπει την λειτουργία και την απόδοση μιας σύγχρονης και καλά δομημένης χρηματοοικονομικής αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν, οι τιμές αναπροσαρμόζονται άμεσα ...
  • Contrarian επενδυτικές στρατηγικές σε ευρωπαϊκές αγορές 

   Τσικούρας, Ανδρέας Κ. (2011-02-07)
   Η contrarian στρατηγική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της οικονομικής ιστορίας. Αυθόρμητα ο επενδυτής μετατρέπεται σε αιρετικός, ο οποίος απορρίπτει όλες τις εφήμερες «προφητείες» και ...
  • Essays in market microstructure 

   Σταματίου, Θεόδωρος Γρηγόριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009)
  • Examination of the time stationarity of systematic risk : the case of the Athens stock exchange 

   Τσοβόλα, Βασιλική Κ. (2012-01-20)
   Ο σωστός υπολογισμός, η αποτελεσματική διαχείριση (management) και η μείωση του επενδυτικού κινδύνου αποτελούν ισχυρή επιθυμία όλων των επενδυτών χωρίς καμία εξαίρεση. Δεδομένου αυτού, τις τελευταίες δεκαετίες, η πλειοψηφία ...
  • Hedge funds and their performance 

   Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
   Με την ανατολή του 20ου αιώνα, η ενασχόληση του ανθρώπου με την οικονομία, είναι γεγονός ότι αποτέλεσε τρόπο ζωής. Εκτός από τις βασικές επενδυτικές του ανάγκες δημιούργησε και άλλες πολύ πιο σύνθετες και απαιτητικές. Έτσι ...
  • Home Bias στις μετοχές 

   Κατάρα, Ελένη (2010-10-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ύπαρξη του φαινομένου home bias στις μετοχές των χωρών που ανήκουν στην G-7, δηλαδή της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων ...
  • International bond portfolios: to hedge or not to hedge? 

   Μητρόπουλος, Ιωάννης Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  • Measurement of the risk of funds 

   Ντρέγκας, Γεώργιος Δ. (2003-12-01)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια συγκέντρωσης και συνοπτικής παρουσίασης των μέτρων κινδύνου που σχετίζονται με την αξιολόγηση των επενδύσεων προκείμενου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα τους και κατά πόσο αυτά ...
  • Measures of portfolio performance evaluation 

   Μιχαηλίδου, Σταυρούλα (2010-10-19)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει τα κυριότερα μέτρα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας χαρτοφυλακίου όσο το δυνατό καλύτερα ώστε να φανεί η συνεισφορά τους στις επιλογές των επενδυτών μεταξύ διάφορων ευκαιριών ...
  • Non interest income and return measures of banks (ROA, ROE) 

   Μποζινάκης, Σπύρος (2010-11-03)
   Σκοπός της μελέτης που ακολουθεί είναι να αποσαφηνίσει και να ελέγχει εκ νέου την επίδραση των μη επιτοκιακών εσόδων καθώς και της συνεχώς αυξανόμενης διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών της Ευρωζώνης στην ...
  • Performance of mutual funds in european countries 

   Γκογκάκη, Ελεωνόρα (2012-04-26)
  • Portfolio choice with background risk : techniques and applications 

   Ρούσσου, Ελένη Μ. (2010-09-16)
   Το περίφημο Υπόδειγμα του Harry Markowitz αποτελεί τη βάση κάθε κλασσικής προσέγγισης της επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες τη μεγιστοποίησης της απόδοσης του επενδυτή ...
  • Portfolio resampling : techniques and applications 

   Τσικούρας, Ευτύχιος Κ. (2010-11-23)
   Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι ορισμένα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της επιλογής χαρτοφυλακίου. Εξετάζονται ζητήματα που προκύπτουν προοδευτικά στην ερευνητική αναζήτηση της επιλογής και διαχείρισης ...
  • Project decision chains : ολιστική διαδικασία αξιολόγησης έργων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου 

   Ρέλιας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η διπλωματική διατριβή αποσκοπεί στην εκπόνηση μιας ολιστικής προσέγγισης ανάπτυξης / εφαρμογής κριτηρίων αξιολόγησης έργων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου υπό το την μορφή διαδικασιών. Με την εφαρμογή του εν λόγω εγχειρήματος ...
  • Strategic portfolio choice 

   Κωστούλας, Παναγιώτης - Δημοσθένης (2012-02-06)
   Η παρούσα διπλωματική διατριβή διαπραγματεύεται την κατασκευή και μελέτη στρατηγικών χαρτοφυλακίων. Με τον όρο αυτό εννοούνται χαρτοφυλάκια με μεγάλο χρονικό ορίζοντα επένδυσης, τα οποία ενσωματώνουν τον παράγοντα αποστροφής ...
  • Testing market efficiency 

   Πέττας, Διονύσιος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-02-28)
   Αντικείμενο μελέτης σε αυτή την εργασία είναι η υπόθεση της σχετικής αποτελεσματικότητας μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών της Ευρώπης, πριν την κρίση αλλά και κατά την διάρκεια αυτής. Ένα σημαντικό οικονομικό ...
  • The role of real estate in optimal portofolio choice 

   Παπαμαστοράκη, Ιρις (2004-12-01)
   The mαin issues addressed in this study are the following: Investigate the effect of real estate on the risk-return characteristics of optimal portfolios. For this purpose, there will be investigated the change in the ...
  • Value versus growth 

   Λυκοτραφίτη, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004-07)
   Ένας μεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας -αρχίζοντας από το κλασσικό έγγραφο από Fama και French έχει βρει τα στοιχεία ότι οι παράγοντες VALUE and GROWTH είναι σημαντικοί στον καθορισμό του cross section of expected equity ...
  • Αλυσίδες αποφάσεων έργων : μια ολιστική προσέγγιση για την αξιολόγηση έργων στο επίπεδο του χαρτοφυλακίου 

   Ντίλιου, Κασσιανή - Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Με αφορμή την ολοένα αναπτυσσόμενη ενασχόληση των επιχειρήσεων και των οργανισμών με την διαχείριση έργων, εκπονήθηκε η παρακάτω διπλωματική εργασία. Στη παρούσα εργασία γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της διαδικασίας ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»