Show simple item record

Δημόσιες συμβάσεις και διαιτησία

dc.contributor.advisorΦαραντούρης, Νικόλαος
dc.contributor.authorΚουτσομπίνα, Ισμήνη
dc.date.accessioned2021-07-06T05:55:49Z
dc.date.available2021-07-06T05:55:49Z
dc.date.issued2021-04
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13538
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/961
dc.description.abstractΗ έννοια της δημόσιας σύμβασης θα εκτεθεί αναλυτικά στο πρώτο τμήμα της εργασίας, όπου θα δοθούν οι απαραίτητοι ορισμοί αλλά και τα είδη των δημοσίων συμβάσεων. Νομικό έρεισμα για όλη την παραπάνω ανάλυση συνιστά ο Ν.4412/2016, ο οποίος ενσωματώνει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πεδίο των δημοσίων συμβάσεων. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες σκοπό έχουν την ενοποίηση των εννόμων τάξεων αναφορικά με το καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν αρκέστηκαν σε μία απλή περιγραφή των χαρακτηριστικών και σε μία απλή παράθεση ορισμών, αλλά οριοθέτησαν και τις δυνατότητες του διοικούμενου να ζητήσει έννομη προστασία. Παρότι η δικονομική ενοποίηση των εννόμων τάξεων συνιστά μία πολύ περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία, ο Ευρωπαίος νομοθέτης προέβλεψε τη δυνατότητα ο διοικούμενος να προσφύγει ενώπιον μίας διοικητικής αρχής υπεύθυνης για την διοργάνωση των δημοσίων συμβάσεων. Ο Έλληνας νομοθέτης ενσωματώνοντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες συνέστησε την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να προσφύγει ενώπιον αυτής της αρχής επικαλούμενος οποιαδήποτε πλημμέλεια του διαγωνισμού. Η Αρχή αυτή θα αναλυθεί εκτενώς στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί ο σκοπός δημιουργίας της, οι ανάγκες που καλύπτει, καθώς και οι καινοτομίες που για πρώτη φορά εισάγονται στην εγχώρια έννομη τάξη. Εκτός της ανάλυσης για τα είδη και τη φύση των συμβάσεων, τις διαδικασίες συνάψεώς τους και την παράθεση της έννομης προστασίας στο προσυμβατικό στάδιο, θα εκτεθεί και το νομικό καθεστώς που διέπει το στάδιο κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η διάκριση ανάμεσα στο προσυμβατικό αλλά και σε αυτό κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι σημαντική αναφορικά με την έννομη προστασία που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η έννομη αυτή προστασία ελέγχεται στην βάση που ελέγχεται η Διοίκηση, δηλαδή για την τήρηση της νομιμότητας και όλων των αρχών που λειτουργούν προς την προστασία και θωράκιση των ατομικών δικαιωμάτων των διοικουμένων. Η συμβατική δράση της Διοίκησης δεν σημαίνει αυτόματα την παύση των υποχρεώσεών της, όπως την τήρηση της χρηστής διοίκησης, των αρχών της διαφάνειας κλπ. Οι καινοτομίες του Ν.4412/2016 επεκτείνονται και στο καθεστώς της έννομης προστασίας κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ο νέος νόμος παρέχει τη δυνατότητα προσφυγής στην διαιτησία, ώστε να επιλυθούν οι διαφορές που προκύπτουν από τις συμβάσεις των δημοσίων έργων. Η δυνατότητα της προσφυγής στην διαιτησία αποτελεί αφορμή για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανάλυση του θεσμού της διαιτησίας. Τέλος μέσω παραδειγμάτων και υποθέσεων που παρατίθενται στην εργασία και αφορούν περιπτώσεις που διευθετήθηκαν επιτυχώς μέσω της διαιτησίας θα διαπιστωθεί η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της .Η τελευταία φανερώνεται ιδιαίτερα στην πατρίδα μας και δη σε αρκετές περιπτώσεις επίλυσης διαφορών, όπου η προσφυγή στα τακτικά δικαστήρια αποδείχθηκε παράγοντας αργοπορίας, ενώ η προσφυγή στο διαιτητικό δικαστήριο οδήγησε στην άμεση επίλυση των διαφορών και στην σταδιακή ολοκλήρωση των δημοσίων έργων που ήταν ημιτελή.el
dc.format.extent168el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΔημόσιες συμβάσεις και διαιτησίαel
dc.title.alternativePublic procurements and abritrationel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENThe modern era of globalization, the free market and the international trade have shaped new conditions and needs that the state is called upon to implement. Economic needs and social changes require the state to cooperate with the free economy and the market. The "internal market" as outlined in the European Union's constitutional treaty is not only an aim of the Union but also the "tool" to maximize the benefits of the administered throughout the European Union. The state ceases to speak only unilaterally with its sovereign character, but it also co-operates and deals with individuals in the framework of the free market by concluding contracts. State contracting is necessary to provide basic services to citizens, particularly in key areas such as public transport, energy, and so on. Thus the state must, for the benefit of its citizens, contractually negotiate with private individuals by concluding public contracts. The concept of a public contract will be explained in detail in the first part of the paper, which will include the necessary definitions and types of public contracts. The legal basis for the above analysis is Law 4412/2016, which incorporates European Union directives on public procurement. The European directives aim to consolidate the legal orders in relation to the public procurement regime. The vision of the common market requires coordination of the institutional framework on such an important issue, which has a strong economic impact. This vision finally became reality with the aforementioned law, which was incorporated into the Greek legal order. The European directives did not suffice for a mere description of the features and for a simple disclosure of definitions, but also delineated the possibilities for the administrator to seek legal protection. Although the procedural unification of the legal systems is a very complex and difficult procedure, the European legislator has provided the possibility for the person in charge to bring an action before an administrative authority responsible for the organization of public contracts. The Greek legislator, incorporating the European directives, recommended the Preliminary Appeal Review Authority, where the complainant could appeal to this authority by invoking anyirregularity in the competition. This Authority will be extensively analyzed in this paper. The purpose of its creation, the needs it covers, and the innovations that are first introduced into the domestic legal order will be analysed. Apart from the analysis of the types and nature of the contracts, the procedures for their conclusion and the presentation of the legal remedy at the pre-contractual stage, the legal status governing the stage of performance of the contract will be set out. The distinction between the pre-contractual and the contractual stage is important in terms of the legal protection that the person concerned will receive. It should be emphasized that this legal protection is controlled on the basis of the Administration's control, that is to say, the maintenance of the legitimacy and all the principles that work to protect and defend the individual rights of the administrators. The contractual action of the Administration does not automatically mean the cessation of its obligations, such as the maintenance of good administration, the principles of transparency. The innovations of Law 4412/2016 extend to the legal protection regime in the performance of the contract. The new law allows for arbitration to resolve disputes arising from public works contracts. The possibility of resorting to arbitration is the reason for the further development and analysis of the arbitration institution. The institution of arbitration as a dispute settlement mechanism has been growing rapidly in recent years. The increase does not only concern private disputes, but also differences arising from public procurement. The issue of the possibility of the State being a party to international arbitration refers to work and is the basis for the arbitration of disputes arising from public contracts. Already in several cases, the arbitral process is implemented with impressively positive results. Before making this conclusion, an extensive reference is made to the specific features of arbitration, differences, the applicable law governing each form of arbitration. Particular reference will be made to international conventions which have shaped and established international arbitration, in particular commercial international arbitration. This point is the point of connection between public procurement and arbitration, an institution that tends to be established as a mechanism for resolving international disputes. The advantages of speed, confidentiality and specialization of judges make arbitration the ideal way to settle disputes immediately. Finally, through the examples and cases cited in this paper and in cases settled through arbitration, the utility and necessity of arbitration will be ascertained. The latter is particularly evident in our country and in several cases of dispute settlement where resorting to ordinary courts proved to be a factor in delay whereas resorting to the arbitral tribunal led to the immediate settlement of disputes and to the gradual completion of public works that were incomplete.el
dc.contributor.masterΔίκαιο και Οικονομίαel
dc.subject.keywordΔημόσιες συμβάσειςel
dc.subject.keywordΔιαιτησίαel
dc.date.defense2021-04-15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»