Now showing items 1-20 of 36

  • Artificial immune systems for sentiment analysis 

   Vidali - Soula, Dafni; Βιδάλη - Σούλα, Δάφνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον αλγόριθμο AIRS-x, ο οποίος έχει προταθεί ως εναλλακτική διαμόρφωση του αλγορίθμου Artificial Immune System (AIRS). Ο AIRS αποτελεί αλγόριθμο που πραγματοποιεί ταξινόμηση ...
  • Co-authorship networks analysis 

   Αδαμόπουλος, Εμμανουήλ; Adanopoulos, Emmanouil (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Η Κοινωνιολογία είναι ο θεμέλιος λίθος του σύγχρονου ερευνητικού πεδίου της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. Τη δεκαετία του 1830 έγινε η πρώτη σχετική εισήγηση (Linton, 2004), γεγονός που αποτέλεσε και την απαρχή του συγκεκριμένου ...
  • Customer behavior prediction 

   Μακρανδρέου, Ευθύμιος; Makrandreou, Efthymios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Ζούμε στην εποχή που η επιστήμη της μηχανικής μάθησης ανθίζει καθημερινά για να δώσει λύσεις σε κάθε είδους επιχειρησιακή ανάγκη. Οι ανάλυση δεδομένων έρχεται να δώσει απαντήσεις και κατευθύνσεις σε στρατηγικές που για ...
  • Deep sequence modelling of Data Envelopment Analysis - Based performance measurements 

   Μακρόπουλος, Ευθύμιος; Makropoulos, Efthymios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται μια περίληψη της παρούσας εργασίας, καθώς και τα σημαντικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η διεκπεραίωσή της. Η ακόλουθη εργασία επικεντρώνεται στην εξερεύνηση και εξέταση διαφορετικών ...
  • Evolving measures of credit risk 

   Papasymeon, Michail; Παπασυμεών, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Το πιστωτικό σκορ αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την διαχείριση του οικονομικού ρίσκου δίνοντας τη δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ποσοτικοποιήσουν την πιθανότητα της υγιούς εξόφλησης ενός δανείου. ...
  • Predicting facial beauty with convolutional neural networks 

   Bozikis, Konstantinos; Μποζίκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
   Καθώς η επιστήμη της Μηχανικής Εκμάθησης εξελίσσεται, η ανάγκη για ανάπτυξη μοντέλων που μιμούνται την ανθρώπινη κρίση αυξάνεται. Ένα κομμάτι επάνω στο οποίο εστιάζουν πολυάριθμες έρευνες είναι η ανάλυση οπτικών σημάτων ...
  • Sentiment analysis on Twitter 

   Γκούσκος, Ευάγγελος; Gkouskos, Evangelos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Η άνθηση του Web 2.0 και η ευκολία που παρέχει σε συνδυασμό με τον Covid-19, έδωσε στους ανθρώπους τη δυνατότητα για αλληλεπίδραση διαδικτυακά μεταξύ τους περισσότερο από ποτέ. Η αλληλεπίδραση αυτή ποικίλει, από επικοινωνία ...
  • Αλγόριθμοι αυτοματοποιημένων συναλλαγών βασισμένοι σε τεχνικές μηχανικής μάθησης 

   Στεργίου, Θεόφιλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Μια σχετικά νέα προσέγγιση στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων είναι η χρήση αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης για την πρόβλεψη της αύξησης και της πτώσης των τιμών πριν εμφανιστούν. Ένας βέλτιστος έμπορος κρυπτονομισμάτων θα ...
  • Αλγόριθμοι για επίλυση συζευγμένων συνεχών παιγνίων 

   Κουβουτσάκη, Γεωργία Μαρούλη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική μελέτη των αλγορίθμων για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης παιγνίων όπου οι παίκτες αντιμετωπίζουν περιορισμούς στον συνδυασμένο χώρο στρατηγικής. Σε αυτού του ...
  • Ανάλυση δικτύων αναφορών με χρήση αλγορίθμων γένεσης τεχνητών δικτύων 

   Γραμματικός, Νικόλαος Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Ένα κοινωνικό δίκτυο πραγματεύεται πληθώρα πληροφοριών σχετικά με κοινές ή μη ιδιότητες. Το co-authorship είναι μια από τις πιο απτές μορφές ερευνητικής συνεργασίας. Ένα δίκτυο συν-συγγραφέων είναι ένα κοινωνικό δίκτυο στο ...
  • Ανάλυση και πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής μόλυνσης σε πολυάριθμες χώρες μέσω χρήσης BiLSTM-Conv1D νευρωνικών δικτύων 

   Καράμπελας, Γεώργιος; Karampelas, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-11)
   Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι ένας επιστημονικός τομέας, ο οποίος έχει αναπτυχθεί σταδιακά με τα χρόνια και έχει υιοθετηθεί σε πολυάριθμα πεδία μελέτης λόγω της ικανότητάς του να επεξεργάζεται και να ανακαλύπτει μοτίβα ...
  • Ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης (SVMs και NNs) για την πρόβλεψη ιδιοτήτων υλικών με βάση την χρήση δεδομένων ανάστροφου χώρου 

   Ζιώβας, Κωνσταντίνος; Ziovas, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Η παρούσα εργασία διερευνά την πιθανή εφαρμογή δύο νέων μοντέλων μηχανικής μάθησης, ένα μοντέλο Νευρωνικών Δικτύων (ΝΝ) και ένα μοντέλο Support Vector Machine (SVM), για τη γρήγορη πρόβλεψη δομικών χαρακτηριστικών διαφόρων ...
  • Αναγνώριση εικόνων με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων 

   Tasioulis, Georgios; Τασιούλης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της αναγνώρισης εικόνων με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Αρχικά γίνεται αναφορά στον τομέα της μηχανικής μάθησης και εξετάζεται ο αλγόριθμος της επικλινούς ...
  • Αναγνώριση της αγγλικής νοηματικής γλώσσας σε βίντεο με χρήση Συνελικτικών Αναδρομικών Δικτύων 

   Todi, Martha; Τόδη, Μάρθα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Τα άτομα με προβλήματα ακοής χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα (ΝΓ) ως κύρια επικοινωνία. Αυτή η γλώσσα περιέχει κυρίως συνδυασμούς χαρακτηριστικών κινήσεων των χεριών και των εκφράσεων του προσώπου για τον ορισμό των ...
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση πρόβλεψης τιμών Bitcoin με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 

   Σταυροπούλου, Χρυσάνθη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07-09)
   Το Bitcoin βασίζεται σε τεχνολογία ανοικτού κώδικα η οποία δουλεύει με διότιμο πρωτόκολλο, ώστε να διευκολύνει τις ιδιωτικές πληρωμές. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο βασίζεται σε μια εξειδικευμένη διαδικασία κρυπτογράφησης, η ...
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση συστημάτων κοινωνικής σύστασης 

   Βακόντιος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-08)
   Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πηγή ξεκάθαρων αλλά και σιωπηρών πληροφοριών για τους χρήστες- συνδρομητές τους. Ο όγκος των πληροφοριών με εμπορικό περιεχόμενο που μπορούν να βρεθούν πλέον στα κοινωνικά δίκτυα είναι τεράστιος. ...
  • Γραφοθεωρητικοί αλγόριθμοι ημι-επιτηρούμενης μάθησης. Εφαρμογή σε δεδομένα της Ρόδου 

   Σαρασουάτι - Δαλιάνης, Γεώργιος - Δασράτ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12-01)
   Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην θεωρητική προσέγγιση για τον τρόπο με τον οποίο αναλύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μας. Αυτός δεν είναι άλλος από την μηχανική μάθηση και το παρακλάδι της, την ημι-επιτηρούμενη ...
  • Διάσχιση λαβυρίνθου με την χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων 

   Σκουμπουρδής, Φώτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μία ευρεία περιγραφή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, έναν επιστημονικό κλάδο που έχει βρεί μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η θεματολογία υπάγεται στην περιοχή της Τεχνητής ...
  • Διερευνώντας τον παραμετρικοποιημένο χώρο λύσεων ενός επιλύσιμου μοντέλου πυρηνικού πολέμου 

   Ανδρής, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
   Στόχος της εργασίας είναι η συστηματική διερεύνηση του χώρου λύσεων ενός επιλύσιμου μοντέλου πυρηνικού πολέμου, όπως αυτό προτάθηκε από τον Norman C. Dalkey, για τις διάφορες τιμές των παραμέτρων του, οι οποίες παράγουν ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»