Now showing items 1-20 of 89

  • Calendar market anomalies 

   Φασίλης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-10)
   Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών αποτελεί την βασική θεωρία η οποία διέπει την λειτουργία και την απόδοση μιας σύγχρονης και καλά δομημένης χρηματοοικονομικής αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν, οι τιμές αναπροσαρμόζονται άμεσα ...
  • Can stock returns be predicted? 

   Πετρούλια, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  • Contrarian επενδυτικές στρατηγικές σε ευρωπαϊκές αγορές 

   Τσικούρας, Ανδρέας Κ. (2011-02-07)
   Η contrarian στρατηγική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της οικονομικής ιστορίας. Αυθόρμητα ο επενδυτής μετατρέπεται σε αιρετικός, ο οποίος απορρίπτει όλες τις εφήμερες «προφητείες» και ...
  • Estimating betas in thinner markets: "the case of the Athens Stock Exchange" 

   Λαμπούσης, Αθανάσιος Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
  • Predictable elements in stock returns 

   Πλουμπής, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει εάν (και κατά πόσο) υπάρχουν ‘Predictable Elements’ στις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών. Ένα τέτοιο εύρημα θα ήταν χρήσιμο, όχι μόνο στην καλύτερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων ...
  • Predictable patterns after large stock price changes 

   Μουσταφέρης, Βασίλης (2009-01-12)
   Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλο ενδιαφέρον που αφορά στις διορθωτικές κινήσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Η επικρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι οι χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτελεσματικές, και έτσι όλες ...
  • Price and Volume Reaction to Public Information Releases : An Experimental Design 

   Βούλτεψης, Διονύσης (2007-10-19)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των επιπτώσεων που έχουν οι δημόσιες ανακοινώσεις στις προσδοκίες που διαμορφώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την τιμή των μακροχρόνιων χρηματοοικονομικών προϊόντων και ...
  • Stock returns and volatility: a firm - level analysis 

   Μπαλασοπούλου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005-07-08)
  • Testing market efficiency 

   Πέττας, Διονύσιος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-02-28)
   Αντικείμενο μελέτης σε αυτή την εργασία είναι η υπόθεση της σχετικής αποτελεσματικότητας μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών της Ευρώπης, πριν την κρίση αλλά και κατά την διάρκεια αυτής. Ένα σημαντικό οικονομικό ...
  • The announcement effects of stock splits on stock prices 

   Κτιστάκη, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-01)
  • The january effect 

   Ευαγγελίδης, Χαράλαμπος (2008-11-06)
   Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να προσπαθήσει να διερευνήσει το φαινόμενο του Ιανουαρίου που συνδέεται με την συμπεριφορά της απόδοσης των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης (μΚΑΠ) στα Χρηματιστήρια Αξιών παγκοσμίως και ...
  • Αλληλεξάρτηση χρηματιστηριακών αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Αναγνωστοπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η ύπαρξη αλληλεξάρτησης μεταξύ εννέα χρηματιστηριακών αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία) για ...
  • Ανάλυση & διαχείρηση χρηματοοικονομικών κινδύνων : η περίπτωση των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων 

   Λαγάρας, Αντώνιος Χ. (2011-07-14)
   Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το Α’ μέρος είναι το θεωρητικό υπόβαθρο που στηρίζεται η εργασία, ενώ το Β’ μέρος είναι η εφαρμογή των μεθόδων που αναλύθηκαν και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Αρχικά ...
  • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και πως η μεταβολή τους επηρεάζει την τιμή της μετοχής 

   Αμπεντίν, Ελένη (2012-03-12)
   Η παγκόσμια οικονομία που διαρκώς εξελίσσεται ραγδαία καθιστά νέους κανόνες και νέα πλαίσια για τις επιχειρήσεις προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Είναι λοιπόν καθοριστικής σημασίας για αυτές να είναι ...
  • Ανάλυση μεταβλητότητας της δευτερογενούς αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών για την περίοδο 1986-2006 

   Γεώργα, Πιπίνα (2007-02-01)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να εξεταστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την διακύμανση της αγοράς. Τα μακροοικονομικά μεγέθη, η αξία των εισηγμένων εταιρειών, οι προσδοκίες των επενδυτών και άλλοι παράγοντες που ...
  • Ανάλυση της ενδοσυνεδριακής μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών 

   Βαφειάδης, Κωνσταντίνος (2010-07-02)
   Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα (intra day volatility) των χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης, της Γερμανίας και της Ελλάδας, ανά διαστήματα 5′. Η μελέτη αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου ...
  • Ανάπτυξη "αυτόματου" συστήματος προβλέψεων βασισμένο σε δεδομένα τεχνικής ανάλυσης 

   Μακρίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-04)
   Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί και να κατασκευαστεί ένα πρωτότυπο σύστημα πρόβλεψης κίνησης μετοχών βασισμένο στη θεωρία Τεχνικής Ανάλυσης. Απώτερος σκοπός είναι το ανωτέρω σύστημα να πλαισιώνεται από μια εφαρμογή ...
  • Αντιδράσεις των τιμών και του όγκου συναλλαγών σε δημόσιες ανακοινώσεις 

   Στέφας, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία ανασκόπηση θεωρητικών, εμπειρικών και πειραματικών ερευνών που αφορούν τις αντιδράσεις των τιμών των μετοχών και του όγκου συναλλαγών σε μια δημόσια ανακοίνωση (ιδιαίτερα στην ανακοίνωση ...
  • Αξιολόγηση επενδυτικών στρατηγικών : η περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

   Λογοθέτη, Αικατερίνη Σ. (2010-03-04)
   Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει και να αξιολογήσει κατά πόσο μία συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική η οποία βασίζεται στο επίπεδο του δείκτη Ρ/Ε ακολουθήθηκε από τους επενδυτές στο Χρηματιστήριο ...
  • Αξιολόγηση των επιδόσεων των ιδιωτικοποιημένων ελληνικών επιχειρήσεων 

   Δραγουμάνος, Νικόλαος (2012-01-18)
   Στις δυτικές χώρες, έχει διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες μια σαφής τάση αποχώρησης του κράτους από επιχειρηματικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση των αντίστοιχων κρατικών οικονομικών μονάδων. ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»