Now showing items 92-111 of 148

  • Εκπαίδευση προσωπικού για ευαισθητοποίηση στην ασφάλεια πληροφοριών 

   Μαυρόματος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναλύεται η σημαντικότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού μιας εταιρείας/οργανισμού σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχος της διπλωματικής είναι ...
  • Εκτίμηση συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

   Μπότας, Σπυρίδων; Αλτόγλου, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και έφερε ριζικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε οντότητα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ...
  • Ενδυνάμωση ασφάλειας σε εξυπηρετητές παγκόσμιου ιστού (CentOS Use Case) 

   Γαλανομάτης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Είναι γεγονός ότι, στη σημερινή εποχή όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί μεταφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στο Διαδίκτυο ώστε να αποκτήσουν προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους. Ωστόσο, αυτή η ...
  • Ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας σε IMS περιβάλλοντα 

   Ιωαννίδης, Σωκράτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο την μελέτη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς IMS και τις απειλές που δέχονται όσον αφορά την ασφάλεια των χρηστών και των υπηρεσιών τους. Για τον σκοπό αυτό έχει υλοποιηθεί το ...
  • Ενοποίηση GDPR & ISO 

   Γιαννακόπουλος, Σωτήριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων αντιλήφθηκε την ανάγκη για μεταρρύθμιση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την προστασία των δεδομένων, κανόνες που είχαν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πρώτη ...
  • Εντοπισμός επιθέσεων τύπου C2 beaconing 

   Σαρλής, Στέφανος; Sarlis, Stefanos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02)
   Δεδομένου ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εξελίσσονται συνεχώς τόσο σε αριθμό όσο και σε πολυπλοκότητα, η χρήση προηγμένων μηχανισμών ασφαλείας καθίσταται επιτακτική. Ωστόσο, παρ’ όλο που οι σύγχρονες λύσεις ασφαλείας ...
  • Εξασφάλιση ανωνυμίας στην αποστολή αναφορών με χρήση onion networks 

   Κατσαδούρος, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
   Η παρούσα διπλωματική στοχεύει στην κατασκευή ενός δικτύου ανωνυμίας βασισμένο στο TOR, για αποστολή αναφορών περιστατικών σε αρχές προστασίας του πολίτη. Το δίκτυο αυτό θα δίνει την αίσθηση στον χρήστη της πραγματικής ...
  • Εξιχνίαση ηλεκτρονικού εγκλήματος 

   Γκύζη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Η ψηφιακή επανάσταση, δηλαδή οι σαρωτικές αλλαγές που επέφερε η πληροφορική και η τεχνολογία των επικοινωνιών λόγω της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως παραδείγματος χάριν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα ...
  • Εξομοίωση υπολογιστικού διαδικτυακού πλέγματος και καθορισμός πολιτικών 

   Πετρέας, Φαίδων Χ. (2012-10-08)
   Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στο προσκήνιο μία νέα τεχνολογία η οποία είναι το αποτέλεσμα της συνένωσης ενός συνόλου γνωστών τεχνολογιών. Στην παγκόσμια ορολογία ονομάζεται ως "Cloud Computing", και στην παρούσα εργασία ...
  • Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης υπηρεσιών DoS 

   Κτανής, Δημήτριος Χ. (2013-03-27)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται αναλυτικά με το πρόβλημα των επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης - Denial of Service (DoS) - και γίνεται εκτενής αναφορά για την αντιμετώπιση τους. Η εξέλιξη των DoS επιθέσεων στην ...
  • Εργαλεία και μέθοδοι συλλογής και πιστοποίησης περιεχομένου ιστοσελίδων 

   Λάλας, Ευθύμιος Γ. (2014-10-16)
   Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι στις μέρες μας εγκλήματα διαφόρων ειδών διαπράττονται με τη χρήση ή εναντίον ηλεκτρονικών συσκευών, δικτύων ή άλ¬λων μέσων επικοινωνίας. Για να αντιμετωπιστεί η νέα αυτή κατάσταση, τα σύγχρονα ...
  • Ευπάθειες διαδικτυακών εφαρμογών & web εξυπηρετητών 

   Κυριαζής, Άγγελος Κ. (2014-09-24)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Δικτυοκεντρικά Συστήματα του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του πανεπιστημίου Πειραιώς, αποτελεί μια έρευνα που στοχεύει στην ενημέρωση ...
  • Εφαρμογές της θεωρίας εκτίμησης στην ανίχνευση παρεισφρήσεων 

   Παπανικολάου, Μιχαήλ (2014-05-30)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει μια μέθοδο που θα ανιχνεύει απόπειρες παρείσφρησης σε ένα δίκτυο εξετάζοντας μόνο τον όγκο κυκλοφορίας που διακινείται στις γραμμές επικοινωνίας του. Η χρησιμότητά της ...
  • Εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών και περιστατικών ασφαλείας σε Microsoft υποδομή 

   Αθανασόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06-19)
  • Εφαρμογή στεγανογραφίας σε andoid κινητή συσκευή 

   Αλεξάκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
   Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια πρώτη επαφή με την τεχνική της Στεγανογραφίας ή αλλιώς την τέχνη της απόκρυψης δεδομένων από τρίτους, στα πλαίσια του ψηφιακού κόσμου που μας περιβάλει και μέσα από τη χρήση της σε ψηφιακά ...
  • Ζητήματα ασφάλειας στο πρωτόκολλο IPv6 

   Όθων, Ευάγγελος, Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-04)
   Το πρωτόκολλο IPv6, η νέα έκδοση του διαδικτυακού πρωτοκόλλου IP, αναπτύχθηκε με σκοπό να αντικαταστήσει το προγενέστερο πρωτόκολλο IPv4, παρέχοντας νέες υπηρεσίες και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του Διαδικτύου. Παρόλο που ...
  • Η ασφάλεια της πληροφορίας ως επιχειρηματικό μοντέλο 

   Τσιατούρας, Γεώργιος - Μάρκος Β. (2014-07-04)
   Σε έναν οργανισμό, ανάμεσα στα στελέχη του business και στα όργανα της Ασφάλειας της Πληροφορίας, βρίσκονται πάντα οι λειτουργίες της Πληροφορικής. Το μεν business έχει ως αποστολή την επίτευξη των επιχειρηματικών του ...
  • Η χρήση της στατικής ανάλυσης στην παραγωγή ασφαλούς λογισμικού 

   Ζαρογιάννης, Γεώργιος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Τα περισσότερα περιστατικά ασφάλειας έχουν κάποια σχέση με το λογισμικό. Τα περιβόητα buffer overflows, SQL injections και άλλα αντίστοιχα προβλήματα που συχνά εκμεταλλεύονται οι κακόβουλοι χρήστες, είναι ευπάθειες του ...
  • Ηλεκτρονικά - Διαδικτυακά εγκλήματα: κατηγορίες και αντιμετώπιση αυτών 

   Αλεξάκης, Γιώργος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-03)
   Η πληροφορία δε γνωρίζει σύνορα αλλά ούτε και το έγκλημα πια. Ο χρήστης του διαδικτύου είναι περισσότερο ευάλωτος από οποιονδήποτε άλλον δεδομένου ότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και από την πιο απλή χρήση του διαδικτύου ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»