Show simple item record

Συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση ιδιωτικών νοσοκομείων κατά την περίοδο της κρίσης

dc.contributor.advisorΨυλλάκη, Μαρία
dc.contributor.authorΧριστοπούλου, Μαρία
dc.date.accessioned2018-01-24T10:10:13Z
dc.date.available2018-01-24T10:10:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10803
dc.description.abstractH παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει τη χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων ιδιωτικών νοσοκομείων με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015. Στόχος της εργασίας είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πορεία της ελληνικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, και ειδικότερα των ιδιωτικών νοσοκομείων, την περίοδο της κρίσης. Τα συμπεράσματα αυτά σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των υπό εξέταση νοσοκομείων και κατά πόσο βελτιώνονται ή επιδεινώνονται διαχρονικά οι χρηματοοικονομικές τους θέσεις. Η μεθοδολογία της ανάλυσης που χρησιμοποιείται είναι επαγωγικού χαρακτήρα (topdown analysis). Αρχικά, εξετάζεται το γενικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται τα υπό εξέταση νοσοκομεία, με την ανάλυση της διεθνούς και της ελληνικής οικονομίας. Ακολουθεί η μελέτη του άμεσου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτά δραστηριοποιούνται, δηλαδή την ελληνική αγορά παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, και ειδικότερα των ιδιωτικών νοσοκομείων. Τέλος, αναλύεται η χρηματοοικονομική θέση του κάθε νοσοκομείου. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των βασικών μεταβλητών των νοσοκομείων είναι: i) οι αριθμοδείκτες και ii) οι πίνακες κίνησης κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας διανύει άλλο ένα δύσκολο έτος. Οι προοπτικές για την ελληνική αγορά ιδιωτικών νοσοκομείων δεν παρουσιάζονται θετικές λόγω της οικονομικής κρίσης και τη μεταβολή που αυτή έχει φέρει στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων του κλάδου. Η σημαντική έλλειψη ρευστότητας αλλά και η απουσία κερδοφορίας στην αγορά δυσχεραίνει και τις λειτουργικές δραστηριότητες του εξεταζόμενου κλάδου. Παράλληλα, οι κυβερνητικές αποφάσεις για την εφαρμογή εκπτώσεων και μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback και rebate) δυσχεραίνουν την κατάσταση. Τα υπό εξέταση νοσοκομεία προσπαθούν να αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα περιουσιακά τους στοιχεία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έφερε η κρίση και οι μεταβολές στο πλαίσιο στο οποίο αυτά δραστηριοποιούνται. Για να καταφέρουν να επιβιώσουν στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται καλούνται να προβούν στη συγχώνευση μικρότερων νοσοκομείων, την αύξηση των συνεργασιών μεταξύ τους και τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και να επιβιώσουν.el
dc.format.extent230el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣυγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση ιδιωτικών νοσοκομείων κατά την περίοδο της κρίσηςel
dc.title.alternativeComparative financial analysis of private hospitals during the crisisel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThis thesis focuses on the financial analysis of the four private hospitals in Greece with the highest turnover in 2015. It aims to draw useful conclusions about the course of Greek private health services market, especially private hospitals, during the economic crisis period (2008-2015). These conclusions are related to the advantages and disadvantages of the under examination hospitals and whether their financial positions are improved or worsened over time. The methodology used for the analysis presented in this thesis is inductive (top-down analysis). Initially, the general financial environment in which the under examination hospitals operate is examined (analysis of the international and Greek economy). Subsequently, the immediate economic environment in which they operate is also examined (private health services Greek market, especially private hospitals market). Finally, the financial position of each hospital is being analysed. The tools that are being used for the study of their key variables are: i) the financial ratios and ii) the funds flow statements. The results of this study show that the private health services sector is experiencing another difficult year. The outlook for the Greek private hospitals market is not positive due to the economic crisis and the changes it has brought to their environment. The significant liquidity shortage and the lack of profitability in the market also encumbers their operational activities. At the same time, government decisions to apply discounts and automatic return mechanism (clawback and rebate) complicate the situation. The under examination hospitals try to exploit their assets to a greater extent, in order to cope with the problems brought by the crisis and changes in the context in which they operate. In order to gain more market share and survive in this highly competitive environment in which they operate, they should merge smaller hospitals, increase partnerships between them and establish strategic alliances.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΧρηματοοικονομική ανάλυσηel
dc.subject.keywordΚριτική διερεύνηση αριθμοδεικτώνel
dc.subject.keywordΚριτική διερεύνηση πινάκων κεφαλαίουel
dc.subject.keywordΛογιστικές καταστάσειςel
dc.subject.keywordFinancial analysisel
dc.subject.keywordFinancial systemel
dc.subject.keywordFinancial statementsel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»