Now showing items 628-647 of 11145

 • Liner shipping : στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

  Πολίτη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
 • Liner shipping: στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

  Πολίτη, Παρασκευή Χ. (2013-02-07)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
 • Link discovery on the web of data: time and space efficient large scale link discovery using string similarities 

  Καράμπελας, Ανδρέας; Karampelas, Andreas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11-02)
 • Liquidity and stock price volatility : evidence from the Greek Stock Market 

  Ανδρικόπουλος, Βασίλειος (2008-02-04)
  The main purpose of this paper is to examine the relationship between liquidity and stock return volatility in the Greek stock market. The motivation for this study was provided by the growing interest in liquidity that ...
 • Liquidity in the EMU benchmark government bond market: the role of interest rate volatility. 

  Κυριακούλης, Αναστάσιος (2002-12-01)
  This paper measures the liquidity of government bonds of the countries that participate in European Monetary Union and particularly how the introduction of the euro may have affected the liquidity conditions in the bond ...
 • LNG bunkering : the most efficient solution to emissions standards regulation? 

  Γιαλλούρος, Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) είναι μία πιθανή λύση προκειμένου να ανταποκριθεί η παγκόσμια ναυτιλία στη νέα νομοθεσία που περιορίζει σημαντικά τις εκπομπές θείου από τα πλοία, αρχικά στην Β. Αμερική και τη Β. Ευρώπη ...
 • LNG carriers : οικονομική διαχείριση τους και διαφορές σε σύγκριση με δεξαμενόπλοια 

  Χατζάτογλου, Άννα; Μερίκας, Α. (2009-06-30)
  Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ειδικοί να αναλύουν την ραγδαία μείωση των αποθεμάτων του αργού πετρελαίου λόγω της αμείωτης αλλά και αλόγιστης κατανάλωσης του, παρά την ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση της τιμής του. Από την ...
 • LNG εξόρυξη και μεταφορά περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θεσμικό πλαίσιο 

  Πολυμενάκου, Ελένη Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  Στην παρούσα εργασία, αντικείμενο μελέτης είναι το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG). Θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εξόρυξη του φυσικού αερίου, η άντλησή του και η επεξεργασία του ώστε να έχουμε υγροποιημένο ...
 • LNG φυσικό αέριο, μεταφορά δια θαλάσσης, οι περιβαλλοντικές και οικονομικές του συνέπειες 

  Μιχαλοπούλου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Είναι γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορτίων που μεταφέρονται δια θαλάσσης, είτε σε υγρή είτε σε χύδην μορφή και κυρίως σε συσκευασμένη μορφή παρουσιάζουν ιδιότητες που τα καθιστούν επικίνδυνα για το θαλάσσιο ...
 • Location based services in smartphones 

  Ματσιούλας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-04)
  Η κινητή υπολογιστική εξελίσσεται συνεχώς και με ταχύ ρυθμό. Κάθε μέρα εισάγονται νέες κινητές συσκευές, τεχνολογίες, μέθοδοι, και εφαρμογές. Πρόσφατα, μία από τις κινητές εφαρμογές, η υπηρεσία αξιοποίησης της γεωγραφικής ...
 • Location privacy in the Internet of Things 

  Βάσιου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Logistics - Επιχειρήσεις - Περιβάλλον : μελέτη περίπτωσης στην εταιρεία COCO- MAT 

  Δημητρίου, Μαργαρίτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
  Η εργασία στοχεύει μέσα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση με παρουσίαση υποδείγματος, να προβάλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων εκείνων των διαδικασιών που εμπεριέχονται στην σύγχρονη φιλοσοφία της εφοδιαστικής ...
 • Logistics : κλειδί για αξιόπιστα συντηρήσιμα και υποστηρίξιμα συστήματα 

  Ταφανίδης, Κυριάκος (2007-07-03)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αναζήτηση τρόπων αύξησης της αξιοπιστίας , συντηρησημότητας και υποστηριξημότητας συστημάτων μέσω των logistics καθώς και ο ρόλος που παίζουν αυτοί οι παράγοντες στο κόστος ...
 • Logistics και πληροφοριακά συστήματα στην βιομηχανία μόδας, εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος σε 3pl εταιρεία 

  Σταθάκη, Κυριακή (2011-03-16)
  Ο στόχος των επιχειρήσεων είναι να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην συνείδηση των καταναλωτών. Η σωστή εφαρμογή των Logistics μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση. Με άλλα λόγια να φέρει ...
 • Logistics και στρατηγική των επιχειρήσεων 

  Χριστώνη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10-25)
  Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, είναι η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο ...
 • Logistics στη ναυπηγική βιομηχανία 

  Βλαχάκης, Νικόλαος Γ. (2007-07-04)
  Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί με ποιο τρόπο η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του ναυπηγείου μπορεί να «προσθέσει αξία» στο ναυπηγικό προϊόν. «Πρόσθεση αξίας» επιτυγχάνεται όταν: διασφαλίζεται ...
 • Logistics της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής - (AgriLogistics) 

  Γαλανόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  Η παρούσα Διπλωματική Εργασία, έχει στόχο να αναδείξει μια πλευρά της επιστήμης των Logistics που στη χώρα μας ξεκινά δειλά να εμφανίζεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον που χρειάζεται, ώστε μαζί με τη γενικότερη ανάπτυξη ...
 • Logistics. The IKEA way 

  Μπούρα, Ευαγγελία (2006-09-20)
  Το παρόν πόνημα έχει ως θέμα τα Logistics της εταιρείας ΙΚΕΑ. Η προσέγγιση γίνεται αρχικά αναλύοντας το όραμα και την επιχειρηματική ιδέα. Στόχος της εργασίας είναι να καταδειχθεί η διαφοροποίηση του ΙΚΕΑ από τις άλλες ...
 • Logistics. Ένας σύγχρονος μοχλός ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις 

  Χασκάι, Ανίσα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει τον κλάδο των Logistics, έναν από τους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ως logistics ορίζεται η διαδικασία διαχείρισης των αποθεμάτων μιας επιχείρησης, από την πρώτη ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»