Now showing items 186-205 of 11503

 • C-RAN αλγόριθμος υλοποίησης RRH σε BBU 

  Στεργίου, Ζωή Αστ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
 • Calendar market anomalies 

  Φασίλης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-10)
  Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών αποτελεί την βασική θεωρία η οποία διέπει την λειτουργία και την απόδοση μιας σύγχρονης και καλά δομημένης χρηματοοικονομικής αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν, οι τιμές αναπροσαρμόζονται άμεσα ...
 • Calendar market anomalies 

  Τζανετοπούλου, Κατερίνα (2002-12-01)
  Οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές πράξεις και που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Τα τελευταία είκοσι χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ...
 • Calendar market anomalies : Ημερολογιακές Ανωμαλίες Αγοράς 

  Σκυφτά, Αννα (2004-01-01)
  Η διπλωματική αυτή εργασία μελετά τις Ημερολογιακές Ανωμαλίες της Αγοράς (Calendar Market Anomalies). Πιο συγκεκριμένα οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές αγορές και επηρεάζει ...
 • Can stock returns be predicted? 

  Πετρούλια, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
 • Can the term structure of petroleum futures be forecasted in weekly horizons ? 

  Μιχαλόπουλος, Δημήτριος (2007-12-17)
  Modeling the futures curve of various assets is a matter of extensive investigation in financial literature. In the following study we will examine the evolution of the term structure of petroleum futures. Especially, our ...
 • Can the variance risk premium be predicted? Evidence from major U.S. indices 

  Goxha, Frenci (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-01)
  Σε αυτή τη διατριβή, διερευνάμε αν μπορεί να προβλεφθεί το ασφάλιστρο κινδύνου διακύμανσης (VRP) στους τρεις δείκτες των ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο S&P 500, στο Dow Jones και στο Nasdaq. Για το σκοπό αυτό, διεξάγουμε εντός-δείγματος ...
 • Can time charters fixtures be seen as a good predictor of the future freight rates 

  Στρεβλού, Ευαγγελία - Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η πρόβλεψη των μελλοντικών ναύλων κρίνεται ύψιστης σημασίας στα πλαίσια της οικονομικής αστάθειας η οποία υφίσταται παγκοσμίως. Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η απάντηση του ερωτήματος αν οι ναύλοι ...
 • Capital loan analysis from 2010 to 2016 

  Αρτσιδάκης, Στυλιανός; Artsidakis, Stylianos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η ναυτιλία αποτελεί μία πολύ ιδιαίτερη αγορά, με συνεχείς διακυμάνσεις και ανάγκη για υψηλής εντάσεως κεφαλαίου επενδύσεις. Η χρηματοδότηση των εταιρειών, αποτελεί βασικό συστατικό τόσο της μεγέθυνσης όσο και της βιωσιμότητάς ...
 • Capital structure arbitrage 

  Παπαδημητράκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Capital structure: a comparison between market-based and bank-based financial systems 

  Ρεκαντζή, Αδαμαντία Δ. (2014-05-08)
 • Capitalizing vs expensing R & D and stock price informativeness 

  Γεροντούκος, Ηλίας (2012-06-20)
  This project is a study of R&D treatment in UK companies before and after the adaptation of IFRS. It is held in the thesis for the Master's Division of Banking and Financial Management at the University of Piraeus. We use ...
 • Car-sharing: η μελέτη ενός καινοτομικού και οικολογικού τρόπου μετακίνησης 

  Λαλιώτη, Κωνσταντίνα - Μαρία Κ. (2014-05-12)
  Ο όρος «βιωσιμότητα» έχει γίνει η μεγαλύτερη ανάγκη της σύγχρονης εποχής και μεταφράζεται σε ομαδική δράση και προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη. Η κατανάλωση των φυσικών πόρων με τη ταυτόχρονη επιδείνωση του περιβάλλοντος ...
 • Carbon Markets. Προστιθέμενη αξία, προϊόντα, κίνδυνοι, θεσμικό πλαίσιο 

  Μπαρότας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αγορών άνθρακα – Carbon Markets, στην ανάλυση του τρόπου λειτουργίας αλλά και του ρόλου τους, τον οποίο απέκτησαν τα τελευταία έτη με την περιβαλλοντική καταστροφή ...
 • Case study : μετάβαση από παλαιό σε νέο Collection Σύστημα σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών και τα οφέλη από την εφαρμογή του 

  Παπάζογλου, Αικατερίνη (2011-09-28)
  Βασικός σκοπός των επιχειρήσεων ,όπως είναι ευρέως γνωστό, είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Βασική όμως προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η αποφυγή απώλειας των εσόδων, γεγονός το οποίο αρκετές φορές ...
 • Case study για μια ελληνική βιομηχανική επιχείρηση: ανάλυση και παρουσίαση της Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε. 

  Σιμωτάς, Ηλίας (2001-12-01)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η θεωρητική παρουσίαση της σύνταξης ενός case study και η πρακτική εφαρμογή της, με τη σύνταξη ενός case study για μια μεγάλη ελληνική βιομηχανική εταιρία. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στην ...
 • Catastrophe bonds 

  Γεωργάντη, Βασιλική (2008-10-06)
  Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει ένα σχετικά νέο είδος ομολόγων, τα catastrophe bonds καθώς και τις συνθήκες που δημιουργούνται στην ασφαλιστική αγορά αλλά και στις χρηματαγορές από την εφαρμογή τους. Επικεντρώνεται στην ...
 • Causality : definitions, tests and empirical evidence 

  Κούκος, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση διαφόρων ορισμών που έχουν κατά καιρούς προταθεί για την έννοια της αιτιότητας (Causality), με έμφαση στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών και την Οικονομετρία, καθώς ...
 • Causality-in-variance tests: does past volatility in the developed Markets affect the current volatility in the Greek Stock Exchange? (έλεγχοι για σχέση αιτιότητας στη διακύμανση μεταξύ των αναπτυγμένων χρηματιστηριακών αγορών και της αντίστοιχης ελληνικής) 

  Κωφίδης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
  Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η αποκάλυψη της σχέσης αιτιότητας (αν υπάρχει) μεταξύ της διακύμανσης των αποδόσεων των αναπτυγμένων χρηματιστηριακών αγορών του εξωτερικού και της διακύμανσης της εγχώριας αντίστοιχης ...
 • Causes of corruption in European Countries 

  Λαζαρίδου, Ειρήνη; Lazaridou, Eirini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το πολύπλευρο φαινόμενο της διαφθοράς και ειδικότερα διερευνώνται οι διαστάσεις που λαμβάνει σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και οι αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση του ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»