Now showing items 781-800 of 11503

 • O ρόλος του enterprise risk management στα συστήματα διαxείρισης, business case στον όμιλο εταιρειών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 

  Παπαηλίας, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-25)
  Η λέξη κίνδυνος προέρχεται από τη λατινική ρίζα "risicare" η οποία σημαίνει "τολμώ". Οι δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την ...
 • O χρηματοοικονομικός χειρισμός των λειτουργικών μισθώσεων (operating leases) και εφαρμογές σε ένα δείγμα επιχειρήσεων 

  Μυλωνάς, Μάρκος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να αναλυθεί η επίδραση της κεφαλαιοποίησης των λειτουργικών μισθώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και στο WACC έξι (6) εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων. ...
 • Oblivious RAM from theory to practice 

  Τσακτσήρας, Δημήτριος; Tsaktsiras, Dimitrios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
 • Offline hotspot analysis over road network trajectories 

  Vossos, Alexandros Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-13)
  Βάση ενός συνόλου δεδομένων τροχιών οχημάτων σε ένα οδικό δίκτυο, οι αλγόριθμοι που παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία στοχεύουν να ανακαλύψουν στατιστικά σημαντικά hotspots στο εν λόγω οδικό δίκτυο. Αυτή η προσέγγιση ...
 • Offshore oil drilling - environmental safety 

  Λεβέντη, Αρετή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καθοριστούν οι διαδικασίες που οδηγούν σε μόλυνση του περιβάλλοντος σε ένα υπεράκτιο έργο εξόρυξης πετρελαίου, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη ενός υπεράκτιου έργου εξόρυξης ...
 • Offshore εταιρείες : περίπτωση Ελλάδας - Κύπρου 

  Ντελινταδάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
  Οι υπεράκτιες/offshore εταιρείες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των εταιρειών, σε διεθνές επίπεδο, λόγω των φορολογικών διευκολύνσεων που προσφέρουν. Η σημασία τους είναι τόσο σπουδαία, ώστε ...
 • Oil peaking : το πρόβλημα της κορύφωσης της πετρελαϊκής ζήτησης 

  Μανουβέλος, Ευάγγελος Γ. (2007-06-29)
  Η σύγχρονη κοινωνία έχει στηρίξει το μέλλον της στην ενέργεια. Τα αποθέματα όμως των συμβατικών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το γκάζι, μειώνονται συνεχώς, ενώ η χρήση τους καταστρέφει όχι μόνο την υγεία του ανθρώπου ...
 • Oil prices and economic growth 

  Δαμασκός, Χρήστος (2012-05-28)
  In the wake of Arab world crisis that already causes oil supply disruptions and oil price increases, the present dissertation records and sheds light to the main historical oil prices shocks from the 1970s till nowadays ...
 • Oil prices and stock market prices 

  Μάκκα, Πηνελόπη (2011-03-23)
  Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι η εξέταση της ύπαρξης αλληλεπίδρασης και αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα στις μεταβολές των τιμών του αργού πετρελαίου και της χρηματιστηριακής αγοράς για την χρονική περίοδο 1999.01-2009.12. Πιο ...
 • Oil prices, stock markets and inflation rate; linkages, volatility effects and transmission mechanisms 

  Χατζηαντωνίου, Ιωάννης Ν. (2009-10-15)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τριών μεταβλητών, της τιμής του πετρελαίου, της κεφαλαιαγοράς και του επιπέδου του πληθωρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο μία ...
 • Oil tankers: διαμόρφωση ανταγωνιστικότητας δια μέσου των όρων "Laytime & Demurrage" σε ένα Voyage Charter Party 

  Παγκάκης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  Είναι γεγονός ότι η διαμόρφωση των όρων για τις σταλίες και τις επισταλίες σε ένα ναυλοσύμφωνο μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των εταιριών. Οι επισταλίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι του ...
 • On the density of the time of ruin with exponential claims 

  Μητροδήμα, Ευαγγελία Ν. (2011-06-02)
 • On the effect of monetary policy of FED and ECB on market expectations on future euro exchange rates: event study on period 2000-2001. 

  Χασιώτης, Νικόλαος (2002-12-01)
  In this survey we examine the effect of monetary policy of the Fed and the ECB not only on traders’ average expectation of the spot rate at a future date (i.e on E(st)), but also:
 • On the relationship between bank interest and non-interest income 

  Γιαννάκη, Αγγελική (2007-10-22)
  Το χρηματοοικονομικό σύστημα έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες ριζικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του. Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα έχει περιοριστεί σε αρκετές χώρες, καθώς μέρος του χαρτοφυλακίου των νοικοκυριών ...
 • One class classifiers based on artificial immune systems 

  Aronis, Dimitrios; Αρώνης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-02)
  Σε αυτή τη μεταπτυχιακή διατριβή θα αναφερθούμε σε βασικά στοιχεία της μηχανικής μάθησης και θα δώσουμε τους ορισμούς για τις βασικές της έννοιες. Στη συνέχεια θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην μονοταξική ταξινόμηση. ...
 • Online learning algorithms with application in ranked recommendations 

  Panagiotopoulou, Evgenia; Παναγιωτοπούλου, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε την περιοχή της «Άμεσης Εκμάθησης» και την εφαρμογή της σε συστήματα που παράγουν διατεταγμένες συστάσεις, κάνοντας χρήση επιπρόσθετης πληροφορίας. Σήμερα, οι σύγχρονες πλατφόρμες, ...
 • Online professional learning community for PYP teachers in technology integration 

  Καραγιώργου, Γλυκερία; Karagiorgou, Glykeria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
 • Ontology - Based strategic process : the development of a new business model 

  Ταλαντζής, Απόστολος Κ. (2007-05-21)
  This research started putting as a target the exploration and the analysis of the sensitivity of the firm to internal and external environment compared to that of the industry and to that of its competitors. That kind of ...
 • Open data και πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία 

  Τσίπρας, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06)
  Η πορεία για να θεσπιστούν τα ανοικτά δεδομένα έγινε σταδιακά. Τα πρώτα βήματα έγιναν στην Ελλάδα το 1986 με την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης του διοικούμενου στα έγγραφα της διοίκησης, χωρίς όμως δυνατότητα εμπορικής ...
 • Operations of human resources engagement 

  Δημητρέλη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»