Show simple item record

Αλγοριθμική άντληση δομικής πληροφορίας από ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και υπολογισμός μέτρων κεντρικότητας

dc.contributor.advisorΤσιχριντζής, Γεώργιος
dc.contributor.authorΖορζομίκος, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2017-03-03T08:50:49Z
dc.date.available2017-03-03T08:50:49Z
dc.date.issued2016-01
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9473
dc.description.abstractΗ Μεταπτυχιακή μας διατριβή έχει σαν τίτλο: «Αλγοριθμική άντληση δομικής πληροφορίας από ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και υπολογισμός μέτρων κεντρικότητας.» Με πιο απλά λόγια, στα πλαίσια της εργασίας αυτής, καταφέραμε να πάρουμε δεδομένα από ένα κοινωνικό δίκτυο (συγκεκριμένα από το Twitter), και μετά από κάποια επεξεργασία των δεδομένων αυτών, βγάλαμε έναν γράφο. Ο Γράφος αυτός αναπαριστά ένα μικρό κομμάτι του δικτύου. Για να είμαστε ακριβείς αναπαριστά το δίκτυο που δημιουργείτε ξεκινώντας από εμάς, μέχρι και τους Followers των Followers μας. Δηλαδή μέχρι και τους συγγενείς 2ου βαθμού στο δίκτυο. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής, η εξόρυξη γνώσης, από το δίκτυο, έγινε γράφοντας κώδικα σε Python. Και η αναπαράσταση του γράφου έγινε με την βοήθεια του εργαλείου Gephi. Δώθηκε μεγάλη έμφαση κατά την εξόρυξη, ώστε να μην ξαναπάρουμε κόμβους, που τους έχουμε ξαναπάρει, γιατί ο σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν γράφο, όπου ο κάθε κόμβος να αναπαριστά ένα μοναδικό χρήστη του Twitter. Η μεταπτυχιακή διατριβή αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε πως χωρίζεται σε 3 μέρη. Πρώτο, η εξόρυξη γνώσεις από ένα κοινωνικό δίκτυο, και η εισαγωγή των αποτελεσμάτων σε ένα αρχείο .txt. Δεύτερο μέρος, η μετατροπή του αρχείου .txt σε αρχείο μορφής .gml, ώστε να διαβάζεται στο Gephi. Και τρίτο μέρος, η εισαγωγή του αρχείου .gml στο Gephi, και η μελέτη του γράφου που βγαίνει, με σκοπό να μελετήσουμε, κυρίως τα μέτρα κεντρικότητας. Τα μέτρα κεντρικότητας, δηλαδή το πόσο ‘κεντρικός ή σημαντικός είναι ένας κόμβος σε ένα γράφο, είναι κάτι που απασχολεί πολλούς ανθρώπους, ανα τον κόσμο, διαφορετικών κλάδων. Για παράδειγμα οι συγκοινωνιολόγοι, μελετάνε τα μέτρα κεντρικότητας, για να βγάλουνε σε ένα οδικό δίκτυο μιας πόλης, τα πιο κεντρικά σημεία, σημεία που οι πιθανότητες να περάσουν η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι αρκετά υψηλή. Οι αεροπορικές εταιρίες μελετάνε επίσης τα μέτρα κεντρικότητας των αεροπορικών γραμμών, βλέποντας την μετακίνηση των επιβατών, αλλά και τις αλλαγές στρατηγικής των άλλων εταιριών. Με αυτό τον τρόπο (με τα μέτρα κεντρικότητας δηλαδή) οι αεροπορικές εταιρίες καταλαβαίνουν τους πιο ‘εμπορικούς’ αερολιμένες για αυτούς, πληροφορία πολύ σημαντική για το πως θα δράσει η εταιρία στο άμεσο μέλλον. Με βάση τα μέτρα κεντρικότητας, και όχι μόνο, πολλές φορές διαλέγουν να συγχωνευθούν πολλές αεροπορικές εταιρίες. Ελπίζοντας πως με λίγους, αλλά κεντρικούς αερολιμένες, θα μπορούν να καλύψουν, σχεδόν όλο το δίκτυο. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε το πως θα εξελισσόταν, το δίκτυο μας, συναρτήση του χρόνου, αλλά αυτό ξεφεύγει από τα στενά όρια της μεταπτυχιακής διατριβής, και μπαίνει στα όρια της έρευνας. Σε ένα μετέπειτα βήμα, αν βλέπαμε πως θα άλλαζε το δίκτυο μας, στην πάροδο του χρόνου, ίσως να είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε και προβλέψεις. Και σε περίπτωση που φτάναμε σε σημείο να προβλέπουμε την ανάπτυξη του δικτύου, θα είχαμε ανακαλύψη μια νέα γνώση, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους κλάδους εκτός της πληροφορικής. Για παράδειγμα στην ιατρική, να προβλέπει επιδημίες, σε ποιά σημεία και προς τα που τείνει να αναπτυχθεί. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, ίσως, σε συνέχεια της μεταπτυχιακής αυτής διατριβής, σε διδακτορικό επίπεδο. Γιατί η ανάπτυξη κώδικα για ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του δικτύου του Twitter, αλλά και η μελέτη του αντίστοιχου γράφου, η παρατήρηση του γράφου, συναρτήση του χρόνου, και η σύγκριση των αποτελεσμάτων ανα χρονικές περιόδους, είναι μια αρκετά σύνθετη δουλειά, και πάρα πολύ χρονοβόρα. Αυτό που θέλαμε όμως να πετύχουμε, και το πετύχαμε σε αυτήν την εργασία, είναι πως η ιδέα μας, έστω σε αυτό το μικρό δίκτυο, δουλεύει. Μπορέσαμε και ‘τραβήξαμε’ δεδομένα από το κοινωνικό δίκτυο, και με βάση αυτά φτιάξαμε ένα γράφο. Από τον πολυδιάστατο αυτόν γράφο βγάλαμε σημαντικά συμπεράσματα, όπως τα κριτήρια με τα οποία, κάποιος αποφασίζει να ‘ακολουθήσει’ κάποιον, στο κοινωνικό δίκτυου του Twitter. Επίσης, βγάλαμε και στατιστικά στοιχεία, όπως τον μέσο όρο σύνδεσης ανά κόμβο, τις πιθανότητες που έχουμε κάποιος συγγενείς 2ου βαθμού να μας κάνει Follow κ.τ.λ.el
dc.format.extent39el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΑλγοριθμική άντληση δομικής πληροφορίας από ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και υπολογισμός μέτρων κεντρικότηταςel
dc.title.alternativeAlgorithmic extraction of structural information from social networks and computation of associated centrality measuresel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENOur Master thesis has the title: «Algorithmic extraction of structural information from social networks and computation of associated centrality measures». In simpler words, in the context of this work, we managed to get data from one social network (specifically from Twitter), and after some processing of such data, we took a graph. The graph represents a small part of the network. To be precise, represents the network that is creating, by starting from our Twitter profile, to our Followers of our Followers. That is up to the 2nd degree relatives in the network. As part of postgraduate thesis, we were writing code in Python. In this way, we have the ability to get some data from the network. The representation of the graph was made with the help of Gephi tool. It was given great emphasis in data mining. We do not take nodes that have them retake, because our goal was to create a graph, where each node represents a unique user of Twitter. This master thesis, we could say that is divided into 3 parts. First, the extraction of knowledge from a social network, and the introduction of the results in a file .txt. Second part, the conversion from .txt format file to .gml file, Because Gephi can read only .gml files. And the third part, the introduction of file .gml in Gephi, and the study of the graph coming out, especially the centrality measures. The centrality measures, is how ‘central’ or important is a node in a graph, it is something that concerns many people, around the world, many times at different industries. For example, transportation, studying the centrality measures, to make a road of a city, the most central points, points that are likely to spend the majority of the population is quite high. Airlines are also studying the centrality measures of air lines, watching the movement of the passengers, but also the strategic changes of other companies. In this way (by using measures centrality) the airlines understand the more 'commercial' airports for them, very important information about how the company will act in the near future. By using the centrality measures, of course and others parameters, often choose to merge many airlines. Hoping that with few, but hubs, nodes you can cover almost the entire network. It would be very interesting if we could see the changing of our network, step by step, function of time , but this is outside the confines of the master thesis, and enters the boundaries of research. In a subsequent step, if we could see how our network is changing, function of time, we might have the ability to do and forecasts. And if we could predict the development of the network, we would have discovered a new knowledge, which could be used in other industries outside of IT. For example in medicine, provide epidemics. Whereas, epidemics grow up in the similar way as a social network. This could be, perhaps, following this master thesis at the doctoral level. Because, develop code for a sizable chunk of the network of Twitter, and the study of the corresponding graph, the observation of the graph, function of time and the comparison of results particular moments, is a quite complex job, and too time consuming . What we wanted to achieve, and we succeeded in this master thesis, is that our idea, even in this small network, it works. We were able and 'pulled' data from the social network, and based on these data, we built a graph. From the multidimensional this graph we took important lessons, such as the criteria by which someone decided to 'follow' someone, in a social network, for example on Twitter network. Also, we took and statistics results, such as average connection per node, the chances that we have, one second-degree relative Follow us on Twitter etc.el
dc.contributor.masterΠληροφορικήel
dc.subject.keywordTwitterel
dc.subject.keywordΚοινωνικά δίκτυαel
dc.subject.keywordΓράφοςel
dc.subject.keywordPythonel
dc.subject.keywordΕξόρυξη γνώσηςel
dc.subject.keywordΑλγόριθμοιel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»