Show simple item record

Προσεγγιστικοί και ευρετικοί αλγόριθμοι για το πρόβλημα του προσανατολισμού

dc.contributor.advisorΚωνσταντόπουλος, Χαράλαμπος
dc.contributor.authorΟρφανός, Δημήτριος
dc.date.accessioned2016-09-05T06:37:32Z
dc.date.available2016-09-05T06:37:32Z
dc.date.issued2015-10
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9061
dc.description.abstractΣε αυτήν την εργασία θα ασχοληθούμε με το Orienteering Problem (OP) ή Selective Traveling Salesman Problem (STSP) ή Maximum Collection Problem όπως είναι μερικές από τις ονομασίες του. Το OP είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης και αποτελεί μια παραλλαγή του προβλήματος του περιοδεύοντος πωλητή (Traveling Salesperson problem ή TSP). Αυτού του είδους τα προβλήματα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς υπάρχουν αρκετές εφαρμογές τους. Το πρόβλημα παίρνει ως είσοδο ένα γράφημα με βάρη στις ακμές του, έστω G=(V,E) (κατευθυνόμενο ή μη), δύο κορυφές s και t και ένα μη αρνητικό χρονικό όριο B. Το ζητούμενο είναι η εύρεση ενός μονοπατιού από το s στο t μήκους B το πολύ, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των κόμβων που επισκεπτόμαστε μέσω του μονοπατιού [10]. Στον παραπάνω ορισμό του προβλήματος, η κορυφή έναρξης s και η κoρυφή τερματισμού t είναι δεδομένες Σε αυτήν την περίπτωση το πρόβλημα λέγεται σημείο προς σημείο (point to point) OP. Το OP έχει διάφορες παραλλαγές όπως rooted OP, unrooted OP, OP με ίδιο ή διαφορετικό όφελος ανά κόμβο κοκ. Το unrooted OP ορίζεται όπως παραπάνω με τη διαφορά ότι ο κόμβος έναρξης και ο τελικός κόμβος δεν δίνονται στο πρόβλημα. Σε αυτήν την παραλλαγή ο κόμβος έναρξης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε κόμβος στο γράφημα. Στο rooted OP έχουμε έναν αρχικό κόμβο αλλά όχι τερματικό κόμβο. Το OP ως πρόβλημα ανήκει στην κλάση των NP-hard προβλημάτων ([58], [14]). Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει βρεθεί κάποιος ακριβής αλγόριθμος επίλυσής του που να τρέχει σε πολυωνυμικό χρόνο. Ωστόσο έχουν αναπτυχθεί προσεγγιστικοί αλγόριθμοι για την επίλυσή του. Σε αυτήν την εργασία θα μοντελοποιήσουμε το πρόβλημα και θα παρουσιάσουμε κάποια αποτελέσματα για τους μέχρι τώρα προσεγγιστικούς αλγόριθμους. Επίσης θα παρουσιάσουμε έναν νέο ευρετικό αλγόριθμο ο οποίος δίνει λύσεις στο Team Orienteering Problem με Time Windows. Tο πρόβλημα του ομαδικού προσανατολισμού (Team Orienteering problem) αποτελεί γενίκευση του προβλήματος προσανατολισμού (Orienteering problem) . Δεδομένου ενός γραφήματος G=(V,E) με βάρη στις ακμές του, δυο κορυφών s και t του G, ενός μη αρνητικού ορίου κόστους B και ενός ακέραιου m, το ζητούμενο είναι να βρεθούν m διαδρομές από την κορυφή s στην κορυφή t με κόστος μικρότερο ή ίσο του Β η καθεμία έτσι ώστε να μεγιστοποιείται ο συνολικός αριθμός των κορυφών που βρίσκονται μέσα στις m διαδρομές. Το πρόβλημα του ομαδικού προσανατολισμού με χρονικά παράθυρα (time windows) εμπεριέχει τον περιορισμό ότι η επίσκεψη σε κάθε κορυφή πρέπει να γίνει εντός ενός χρονικού διαστήματος, που είναι δεδομένο για κάθε κορυφή.el
dc.format.extent90el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΑλγόριθμοιel
dc.titleΠροσεγγιστικοί και ευρετικοί αλγόριθμοι για το πρόβλημα του προσανατολισμούel
dc.title.alternativeApproximation algorithms and heuristics for the orienteering problemel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENIn this thesis, we present the Orienteering Problem (OP) or Selective Travelling Salesman Problem (STSP) or Maximum Collection Problem which are some other names of the problem. Orienteering Problem is an optimization problem and it is a variant of Travelling Salesperson Problem (TSP). This kind of problems have a lot of interest because they are applicable in real life problems. The problem takes as an input a (directed or undirected) graph with some non-negative weights in its edges. Let G=(V,E) be the graph, s and t two given vertices and a non-negative time budget B. The goal is to find a path from s to t with time cost at most B, so as to maximize the number of vertices visited by the path. In this definition of the problem, s and t are given. In this case, the problem is called point to point OP. In addition, OP has some variants like rooted OP, unrooted OP, OP with the same or different profit to his nodes etc. Unrooted OP is defined like above with the difference that s and t are not given. In this variant of the problem, starting node and ending node s and t can be any node which belongs to V. In rooted OP, the starting node s is given but the ending node t is not. OP is a NP-hard problem which means that an exact algorithm for its solution in polynomial time, has not been found. Therefore some approximation algorithms have been proposed for solving the problem in acceptable time. In this thesis, the problem is formulated and some results for approximation algorithms are presented. We present a new heuristic algorithm for Team Orienteering Problem with Time Windows. Team Orienteering Problem is a generalization of OP. Given an additional positive integer parameter m, the goal is to find m distinct paths from s to t, having cost less than or equal to B, so as to maximize the total number of vertices visited by the m paths. OP with Time Windows has an extra constraint: the visit at each node must occur within a specific time interval for each node.el
dc.contributor.masterΠληροφορικήel
dc.subject.keywordΠωλητέςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»