Show simple item record

dc.contributor.advisorΡετάλης, Συμεών
dc.contributor.authorΒαζούρα, Κωνσταντινιά
dc.date.accessioned2016-03-30T15:43:31Z
dc.date.available2016-03-30T15:43:31Z
dc.date.issued2015-01
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8654
dc.description.abstractΣτόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της διαδικασίας ανάλυσης κοινωνικών δικτύων. Οι εφαρμογές μελέτης και ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων, καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο, που αφορά όχι μόνο την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την οργάνωση της πληροφορίας και της γνώσης. Το εργαλείο που επιλέγεται και αναλύεται είναι το NodeXL, το οποίο επιτρέπει τη συλλογή, ανάλυση και αποτύπωση πληροφοριών από τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Το NodeXL αποδείχτηκε ικανοποιητικό και εύχρηστο. Παρέχεται δωρεάν, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, από οποιοδήποτε υπολογιστή. Συνδέεται άμεσα στα δεδομένα των κοινωνικών δικτύων, εφαρμόζεται τόσο σε μικρά, μεσαία, όσο και σε μεγάλα δίκτυα, ωστόσο προτιμάται η χρήση του στα μικρά και μεσαία δίκτυα λόγω γρηγορότερης ανταπόκρισης. Οι επιλογές του για τη δημιουργία γραφημάτων είναι πολλές και υπολογίζει πολλές μετρικές η ανάλυση των οποίων οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Η οπτικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων κοινωνικών δικτύων, όπως του Facebook, του δικτύου υπερσυνδέσμων και του YouTube με το NodeXL δίνουν πληροφορίες για το είδος του δικτύου, το ρόλο του χρήστη, τη σημαντικότητα του και τις σχέσεις του με τους υπόλοιπους χρήστες. Η μελέτη περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε επικεντρώθηκε στο δίκτυο YouTube λόγω των ιδιαιτεροτήτων του. Είναι απλό, ευρέως διαδομένο. Υποστηρίζει τη δημιουργικότητα. Οι χρήστες του μπορεί να έχουν διπλό ρόλο, να είναι φίλοι και συνδρομητές. Αποτελεί αποδεκτό διαφημιστικό εργαλείο. Το δίκτυο που μελετήθηκε και αναλύθηκε ανήκει στο χρήστη με username “techteamgr”. Η ανάλυση έγινε με το εργαλείο NodeXL με σκοπό να βρεθούν οι κατάλληλοι, σημαντικοί χρήστες για το συγκεκριμένο δίκτυο τόσο από την ανάλυση γράφων όσο και από τον υπολογισμό μετρικών. Να οριστεί η θέση τους στο δίκτυο, ο ρόλος τους και ο βαθμός επίδρασής τους στους άλλους. Η επεξεργασία του αρχικού γραφήματος με επιλογές όπως εξάλειψη των διπλότυπων εγγραφών και « lay out» διαμόρφωσαν το γράφημα, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί και αποκάλυψαν τις σχέσεις των χρηστών. Ο υπολογισμός μετρικών όπως η κεντρικότητα ενδιαμεσότητας, η κεντρικότητα βαθμού εισερχόμενων και εξερχόμενων και οι συνδρομητές καθόρισαν τους σημαντικούς χρήστες. Οι χρήστες αυτοί είναι σημαντικοί επειδή μπορούν να μεταδώσουν την πληροφορία γρήγορα, μαζικά αλλά και σε απομακρυσμένα υποδίκτυα. Η γρήγορη και μαζική μετάδοση μπορεί να εξυπηρετήσει διαφημιστικούς, καταναλωτικούς σκοπούς, να συμβάλει στην εξάπλωση αρνητικών πεποιθήσεων και συμπεριφορών, ρατσισμός εκφοβισμός αλλά να συμβάλει και στην εξάπλωση θετικών πεποιθήσεων και συμπεριφορών, ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, της αγωγής υγείας, της συνεργασίας, της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι ελάχιστα μπροστά στα τόσα θετικά που θα μπορούσαν να αποκομιστούν από την ευρεία μετάδοση σωστών μηνυμάτων και προτύπων που σίγουρα δεν περισσεύουν στην κοινωνία μας.el
dc.format.extent101el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΚοινωνικά δίκτυαel
dc.titleΑνάλυση του εργαλείου NodeXLel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThe objective of this work is the presentation of social network analysis process. The study and analysis applications of social networks, covering a broad area, which not only promote products and services, and the organization of information and knowledge. The tool selected and analyzed is NodeXL, which allows the collection, analysis and mapping information from various social networks. The NodeXL proved satisfactory and friendly. A free, can be applied to all social networks, from any computer. It connects directly to the data of social networks, implemented on a small, medium, and large networks, however, preferred to use in small and medium networks due to faster response. The options for creating charts are many and calculates several metrics whose analysis leads to reliable conclusions. The visualization and data analysis of social networks, like Facebook, the network of links and YouTube with NodeXL give information on the type of network, the role of the user, the significance of and relationships with others. The case study conducted focused on YouTube network because of its peculiarities. It's simple, widespread. Supports creativity. The users can have a dual role, be friends and subscribers. It is accepted promotional tool. The network studied and analyzed belongs to the user with username "techteamgr". The analysis was done with NodeXL tool designed to find relevant, important users of this network both in graph analysis and by calculating metrics. To define their position in the network, their role and the degree of their impact on others. The processing of the original graph with options such as eliminating duplicate records and «lay out» shaped graph, so it can easily be observed and revealed the relationship of users. The calculation of metrics such as betweennness centrality, the degree centrality of in-degree and out-degree and subscribers defined the major users. These users are important because they can transmit information quickly, massively and remote subnets. The rapid and massive transmission can serve advertising, consumer product, contribute to the spread of negative beliefs and attitudes, racism intimidation but also contribute to the spread of positive beliefs and attitudes, raising environmental awareness, health education, cooperation, defending human rights. These are all little before many positives that could be drawn from the broad transmission right messages and standards certainly not superfluous in our society.el
dc.contributor.masterΔιδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματαel
dc.subject.keywordΚοινωνικά μέσαel
dc.subject.keywordΑνάλυση κοινωνικών δικτύωνel
dc.subject.keywordNodeXLel
dc.subject.keywordSocial mediael
dc.subject.keywordSocial networksel
dc.subject.keywordSocial networks analysisel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»