Show simple item record

Διερεύνηση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη δαπάνη επιβατών κρουαζιέρας στην Ελλάδα

dc.contributor.advisorΣαμπράκος, Ευάγγελος
dc.contributor.authorΠαπαδοπούλου, Γεωργία Χαράλαμπος
dc.date.accessioned2015-07-13T10:06:16Z
dc.date.available2015-07-13T10:06:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6786
dc.description.abstractΗ παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά τους παράγοντες εκείνους που ωθούν τους επιβάτες κρουαζιέρας να δαπανήσουν χρήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Αρχικά γίνεται μια εκτενής αναφορά στη βιομηχανία της κρουαζιέρας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο και προσδιορίζεται η συνεισφορά της στον σχηματισμό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Η ανάλυση της ζήτησης για κρουαζιέρα περιγράφεται σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό (Μεσόγειος, Αμερική, Ευρώπη κ.λπ.) αλλά και σε συνδυασμό με τα δημογραφικά, εισοδηματικά, επαγγελματικά, οικογενειακά και άλλα χαρακτηριστικά των επιβατών.Το επίκεντρο της διατριβής είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών των επιβατών κρουαζιέρας που επηρεάζουν το ύψος της δαπάνης για προϊόντα και/ή υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας τόσο πάνω στο κρουαζιερόπλοιο όσο και στα λιμάνια διέλευσης του πλοίου. Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε έρευνα πεδίου σε επιβάτες κρουαζιερόπλοιων οι οποίοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους από το λιμάνι του Πειραιά. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από διαφορετικές χώρες, ανήκαν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και είχαν διαφορετική οικογενειακό και οικονομικό προφίλ. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε κυρίως στο ύψος της δαπάνης των επιβατών στα ελληνικά νησιά προσέγγισης του κρουαζιερόπλοιου αλλά και πάνω στο πλοίο και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τους επιβάτες να το συμπληρώσουν κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους στο λιμάνι του Πειραιά. Η πραγματοποιηθείσα έρευνα συγκέντρωσε πρωτογενή στοιχεία και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις διερευνητικές μεθόδους προσέγγισης, καθώς ζητείται να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που επιδρούν στη δαπάνη των επιβατών κρουαζιέρας. Ακολουθήθηκε ποσοτική έρευνα κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη κριτήρια, όπως είναι η πολυπλοκότητα του ερωτηματολογίου, ο όγκος των πληροφοριών που ζητούνται, η αξιοπιστία των πληροφοριών, η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας και το κόστος διεξαγωγής της. Η συμπλήρωση των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων προσέφερε πρωτογενή στοιχεία και αποτέλεσε το εργαλείο πάνω στο οποίο βασίστηκε η καταγραφή και ανάλυση όλων των παραγόντων που υπεισέρχονται στις δαπάνες των επιβατών της κρουαζιέρας. Για να εξαχθούν συμπεράσματα ακολουθήσαμε μια σειρά από στατιστικές αναλύσεις. Η μεθοδολογία που αναπτύξαμε στην παρούσα έρευνα, μετά τους ελέγχους ανεξαρτησίας των μεταβλητών, έχει ως σκοπό να βοηθήσει στην απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων σχετικά με τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη δαπάνη των επιβατών κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν το προφίλ των επιβατών, τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού, οι λόγοι προτίμησης της συγκεκριμένης κρουαζιέρας στα νησιά του Αιγαίου, το ύψος της δαπάνης τόσο πάνω στο κρουαζιερόπλοιο όσο και στα λιμάνια διέλευσης των πλοίων και τέλος τα χαρακτηριστικά εκείνα των επιβατών που επηρεάζουν τη δαπάνη τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Έγινε χρήση μη παραμετρικών μεθόδων στατιστικής ανάλυσης και συγκεκριμένα μιας ειδικής κατηγορίας μεταβλητών, οι κατηγορικές μεταβλητές, που είναι ευρέως διαδεδομένες στις κοινωνικές έρευνες για τη μέτρηση στάσεων και απόψεων. Η εξαρτημένη μας μεταβλητή ήταν η συνολική δαπάνη (ΣΔ) και με βάση αυτή αναδείχθηκαν τα χαρακτηριστικά των επιβατών που επηρεάζουν το ύψος της δαπάνης κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, είτε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο είτε στα λιμάνια προσέγγισης. Για τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων επιλέχθηκε η μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression), η οποία καθορίζει τις επιπτώσεις των πολλαπλών ανεξάρτητων μεταβλητών που παρουσιάζονται ταυτόχρονα για να προβλέψουμε τη σχέση που έχουν με την εξαρτημένη μεταβλητή. Προκειμένου να διερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά των επιβατών αλλά και τη διάθεσή τους για δαπάνη, τόσο συνολικά όσο και σε κάθε δρομολόγιο ξεχωριστά, διαχωρίσαμε το δείγμα μας σε τρεις γενικές κατηγορίες. Πριν την κατασκευή του τελικού μας μοντέλου, δημιουργήθηκαν στατιστικά μοντέλα πρόβλεψης που τα διαχωρίσαμε σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά σε ολόκληρο το δείγμα (507 επιβάτες), η δεύτερη στο δείγμα που πραγματοποίησε 3μερη κρουαζιέρα και η τρίτη σε αυτό που πραγματοποίησε 8μερη κρουαζιέρα. Τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας, όπως διαχωρίστηκε, κατέδειξαν ότι οι μεταβλητές που επηρέασαν τα κίνητρα των επιβατών για την πραγματοποίηση της κρουαζιέρας ήταν η γνωριμία νέων προορισμών και ανθρώπων, η επίσκεψη σε προορισμούς με ιστορική σημασία, η πρότερη επίσκεψη φίλων/συγγενών, η γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό και η απόκτηση νέων εμπειριών.Η επιλογή του επιβάτη να πραγματοποιήσει κρουαζιέρα μεγάλης διάρκειας (8μερη) εξαρτήθηκε από το εισόδημά του, την οικογενειακή του κατάσταση, την πραγματοποίηση επίσκεψης στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο για την κρουαζιέρα, το κόστος των διακοπών του (εκτός κρουαζιέρας) και το ύψος της δαπάνης στο κρουαζιερόπλοιο. Το ύψος της δαπάνης των επιβατών στα λιμάνια διέλευσης του κρουαζιερόπλοιου επηρεάστηκε από το ποσό που δαπάνησαν πάνω στο πλοίο, τη διάρκεια των διακοπών αλλά και την επίσκεψη σε περισσότερα νησιά. Αντίστοιχα, το ύψος της δαπάνης των επιβατών πάνω στο κρουαζιερόπλοιο επηρεάστηκε από τον τύπο καμπίνας, το ύψος της δαπάνης στα λιμάνια διέλευσης αλλά και την πραγματοποίηση ή μη των εκδρομών που προσέφερε η εταιρεία στα λιμάνια προσέγγισης. Στη συνέχεια, προσδιορίστηκε ένα μοντέλο που συνδέει τα κυριότερα χαρακτηριστικά με το ύψος της δαπάνης των επιβατών της κρουαζιέρας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το εισόδημα των επιβατών, η οικογενειακή τους κατάσταση, ο τρόπος πληροφόρησης της κρουαζιέρας αλλά και η εθνικότητα. Με τη βοήθεια του υποδείγματος έγινε πλέον δυνατός ο ποσοτικός προσδιορισμός της επιρροής ενός εκάστου από τους προσδιοριστικούς παράγοντες στη δαπάνη κατανάλωσης κατά κατηγορία επιβάτη.el
dc.format.extent278el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCruise linesel
dc.subjectΘαλάσσιος τουρισμόςel
dc.subjectΤουρισμός -- Ελλάδαel
dc.titleΔιερεύνηση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη δαπάνη επιβατών κρουαζιέρας στην Ελλάδαel
dc.title.alternativeInvestigation of the characteristics that affect cruise passengers' expenditures in Greeceen
dc.typeDoctoral Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call387.2 ΠΑΠel
dc.description.abstractENThis present dissertation explores the factors that motivate cruise passengers to spendmoney during their trip. Initially, a detailed description of the cruise industry at globaland national levels is made and the contribution to the formation of the GrossDomestic Product is determined. The analysis of demand for the cruise is describingat national and regional level (Mediterranean, America, Europe, etc.) but incombination with the demographic characteristics, income, occupation, family andother passengers‟ characteristics as well.The focus of the dissertation is the analysis of the cruise passengers‟ characteristicsthat affect the level of expenditure for goods and/or services during the cruise triponboard the cruise ship and in transit ports. For this purpose, a field research wasconducted to cruise passengers who started their journey from the port of Piraeus. Theparticipants came from different countries, belonging to different age groups and haddifferent family and economic profile. The questionnaire focused mainly on the levelof the passengers‟ expenditures in the Greek islands and onboard and therefore theywere asked to complete the questionnaire during their return to the port of Piraeus.The research carried out, gathered primary data and can be categorized in exploratoryapproach methods, and sought to identify the characteristics that affect the cruisepassengers‟ expenses. A quantitative research was followed through which criteriawas considered, such as the complexity of the questionnaire, the amount ofinformation requested, the reliability of information, the representativeness of thesample, the time of the survey and the cost of the research. The completion of thesequestionnaires offered primary data and was the instrument on which the recording ofthe data and the analysis of all the factors involved in the cruise passengers‟ spendingwas based.In order to draw conclusions a series of statistical analyses was followed. Themethodology developed in this investigation, after the tests of independence of thevariables, aims to help to the answer of specific questions about the characteristicsthat influence the level of expenditures of the cruisers in Greece. In particular, thepassenger profile, the characteristics of the trip, the reasons of the preference of thisparticular cruise trip in the Aegean islands, the level of expenditure both onboard the cruise ship and the transit ports, and the characteristics of the passengers affecting theexpenditure during the trip were investigated. We used non-parametric methods ofstatistical analysis, namely a special category of variables, the categorical variables,which are widespread in social surveys for measuring attitudes and opinions. Ourdependent variable was the total expenditures (TE) and then the passengers‟characteristics that affect the level of expenditure during the cruise were highlighted,either onboard the cruise ship or in the ports of call. In order to conduct theconclusions, the method of logistic regression was chosen, which determines theeffects of the multiple independent variables presented simultaneously to predict therelationship they have with the dependent variable.In order to investigate the characteristics of passengers and their attitude forexpenditures, both in total and in each itinerary separately, we separated our sampleinto three general categories.Prior to the construction of our final model, statistically forecasting models wereproduced that were separated into three categories. The first is related to the entiresample (507 passengers); the second to the sample made 3-days cruise and the third tothe sample made 8-days cruise. The findings of the above investigation, as wasseparated, showed that the variables that affect the incentives of passengers to cruisewas the acquaintance of new destinations and people, visiting places with historicalsignificance, the previous visit of friends/relatives, the acquaintance with the Greekculture and gaining new experiences.The choice of the passenger to experience a long cruise (8-days) was depended ontheir income, marital status, the visit to Greece only for the cruise, the cost of holiday(except the cruise trip) and the level of expenditure onboard the cruise ship. The levelof expenditure by passengers in the transit ports was affected by the amount spentonboard the ship, the duration of their holidays and the visits to more islands.Correspondingly, the level of expenditure onboard the cruise ship was affected by thetype of the cabin, the level of expenditure in transit ports and the excursions offeredby the company at the ports.Then, a model that connects the main features with the cost of the cruise passengerswas determined. These characteristics are the Gross Domestic Product (GDP), the passengers‟ income, their marital status, the way of the information of the cruise andtheir ethnicity. With the help of the model, the quantification of the influence of eachof the determinants to the consumption expenditure per passenger category becamepossible.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»