Show simple item record

Management στο σύστημα προμηθειών υγείας:αξιολόγηση και εξορθολογισμός του ισχύοντος συστήματος.

dc.contributor.advisorΠολλάλης, Ιωάννης
dc.contributor.authorΧόρτη, Ειρήνη
dc.date.accessioned2015-01-20T11:21:44Z
dc.date.available2015-01-20T11:21:44Z
dc.date.issued2015-01-20T11:21:44Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6247
dc.description.abstractΤο σύστημα προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της υγείας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα, που εύλογα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, χωρίς ωστόσο να επιτυγχάνονται η καλύτερη δυνατή διαχείριση και χρηματοοικονομική οργάνωση. Φυσικά, τα προβλήματα διαφάνειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος άπτονται του μείζονος αγαθού της προστασίας της δημόσιας υγείας. Έτσι η ύπαρξη ενός συστήματος προμηθειών υγείας που να συνδυάζει την εξασφάλιση ποιοτικών, επαρκών, οικονομικών και άμεσα διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί ζητούμενο. Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν, το σύστημα προμηθειών υγείας παρουσιάζει εγγενείς αδυναμίες και ατέλειες, που συμπυκνώνονται στην κοινή διαπίστωση για συσσώρευση υπερβολικού χρέους στις μονάδες υγείας και στην αδυναμία ελέγχου και συγκράτησης των δαπανών υγείας. Και μόνο το γεγονός των συχνών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και της συχνής αλλαγής στην εκάστοτε σύνθεση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του αρμόδιου Υπουργείου καταδεικνύει τις ελλείψεις και ανισότητες του παραπάνω συστήματος. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει, αν ληφθεί υπόψη η ρευστότητα και η συνεχής μεταβολή πτυχών του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των προμηθειών, και που εκφράζει τις κατά καιρούς απόπειρες επίλυσης των σχετικών προβλημάτων. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο το management στο Σύστημα Προμηθειών Υγείας της Ελλάδας ως βασική προϋπόθεση καλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και, σε τελευταία ανάλυση, του αγαθού της Υγείας, μέσα από τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του και ιδιαίτερα την ανίχνευση και αξιολόγηση των αδυναμιών, στρεβλώσεων και προβλημάτων του με κριτήριο τις βασικές αρχές του management, καθώς και μέσα από την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των προοπτικών που υπάρχουν. Η εργασία δομείται σε δύο μέρη: το πρώτο, αποτελούμενο από δύο κεφάλαια, αναφέρεται στο σύστημα προμηθειών υγείας στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τις διεθνείς εμπειρίες και πρακτικές και στο δεύτερο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα προμηθειών υγείας στη χώρα μας. Ειδικότερα, στο 1ο κεφάλαιο του πρώτου μέρους περιγράφονται και αξιολογούνται ο σκοπός του ΕΣΥ, ο τρόπος οργάνωσης και οι πηγές χρηματοδότησής του, η επίδραση του προμηθευτικού κύκλου στη λειτουργία του, ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος προμηθειών στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας των Οργανισμών Υγείας, καθώς και η σχετική με αυτό διεθνής πρακτική. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε σύγχρονες διεθνείς πρακτικές Management και μια συνοπτική αναφορά σε παραδείγματα από τον Ευρωπαϊκό κυρίως χώρο. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση του συστήματος προμηθειών Υγείας και διατυπώνονται προτάσεις για την, κατά το δυνατόν, πιο αποτελεσματική άσκηση management στις μονάδες υγείας και ειδικότερα για πιο επιτυχημένη λειτουργία του συστήματος προμηθειών, με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος σε συνδυασμό με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και με συνεκτίμηση των πρακτικών που ακολουθούνται διεθνώς. Η εργασία κλείνει με μια γενική εκτίμηση – συμπέρασμα σχετικά με τις προοπτικές του συστήματος προμηθειών υγείας, που συμπυκνώνεται στο εξής: Με βάση την ελληνική πραγματικότητα και τα εφαρμοζόμενα σύγχρονα εργαλεία δημοσίου management στα συστήματα υγείας διεθνώς, εκείνο το οποίο κρίνεται πιο αποτελεσματικό είναι: Αποκεντρωμένες δομές και ελεγχόμενες αξιόπιστα λειτουργικές διαδικασίες όσο και όπου ενδείκνυται, συγκεντρωτικές δομές και λειτουργίες όσο και όπου είναι αναγκαίο.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectMaterials management, Hospital -- Organization and administration
dc.subjectHealth services administration
dc.subjectMedical supplies -- Purchasing
dc.subjectLogistics
dc.subjectManagement
dc.subjectElectronic data interchange
dc.subjectΠολιτική υγείας
dc.titleManagement στο σύστημα προμηθειών υγείας:αξιολόγηση και εξορθολογισμός του ισχύοντος συστήματος.
dc.title.alternativePurchasing management system in health: evaluation and rationalization of the existing system.en
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6247
dc.identifier.call658.7 ΧΟΡ
dc.description.abstractENThe system supplies products and services in the area of health is a very sensitive and critical issue, which is fairly central to the debates and reform efforts, but to achieve the best possible management and financial organization. Of course, the problems of transparency, quality and efficiency of the system related to the greater good of protecting public health. So the existence of a system of health care supplies that combines ensuring quality, efficient, economical and readily available products and services is a challenge. Despite the efforts made in the past, system health supplies has inherent weaknesses and imperfections, which are concentrated in the common finding of excessive debt accumulation in the health facilities and the inability to control and contain healthcare costs. The mere fact of frequent reform efforts and the frequent change in the composition of the respective Purchasing Health Ministry responsible for demonstrating the deficiencies and inequalities of the above system. The same conclusion can be drawn, given the fluidity and constant change aspects of the legal framework governing the status of supplies, and expressing the occasional attempts to solve these problems. This thesis is concerned with the management at Health Procurement System of Greece as a prerequisite of good operation of the National Health System (NHS) and, ultimately, the good of Health, through the investigation of its properties and in particular the detection and evaluation weaknesses and problems of distortions in terms of basic principles of management, as well as through the promotion of opportunities and perspectives are in line with relevant international experiences. The project is structured in two parts: the first, consisting of two chapters, relates to the procurement system health in Greece in connection with international experiences and practices, and the second presents the conclusions and suggestions for a more effective system of health care supplies in our country. Specifically, in the first chapter describes and assesses the purpose of the NHS, the way of organizing and funding sources, the impact of the supply cycle mode, the mode of procurement system within the supply chain of health organizations and related this international practice. In the second chapter refers to modern international practices Management and a brief reference to examples mainly from the European space. The second part presents the findings from the evaluation of the procurement of Health and proposals for, if possible, more effective performance management in health facilities and in particular for the most successful operation of the procurement system, based on the financial viability of the system in conjunction with quality of health services and reflecting the practices followed internationally. The thesis ends with a general estimate - conclusion about the prospects of health procurement system, which is condensed in the following: Based on the Greek reality and implemented modern tools of public management in health systems internationally, that which is most effective Decentralised structures and controlled reliable operating procedures and, where appropriate, centralized structures and functions and where they are needed.
dc.corporate.nameΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»