Show simple item record

Δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας φοιτητή - καθηγητή, χρησιμοποιώντας το Visual Studio με γλώσσα προγραμματισμού C# και το νευρωνικό δίκτυο για την επίδοση του φοιτητή για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η Python

dc.contributor.advisorΠαναγιωτόπουλος, Θεμιστοκλής
dc.contributor.authorΠουλάς, Θεοδόσιος
dc.date.accessioned2023-03-23T06:09:13Z
dc.date.available2023-03-23T06:09:13Z
dc.date.issued2023-02
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15275
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2697
dc.description.abstractΑρχικά, η πτυχιακή εργασία με τίτλο: Εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι μια εφαρμογή βασισμένη σε τρεις γλώσσες προγραμματισμού, τις οποίες διδάχτηκα στην διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Για την δημιουργία αυτής της εργασίας χρειάστηκε να μελετηθούν εις βάθος οι γλώσσες προγραμματισμού C#, SQL ,Python με τις οποίες έγινε η υλοποίηση του προγράμματος. Επιπλέον, έπρεπε να διερευνηθούν οι ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος όσο αφορά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ωστόσο, για την δημιουργία της εφαρμογής αυτής ακολουθήθηκε μια μεθοδολογία βημάτων μέσω της οποίας έπρεπε να απαντηθούν διαφορά ερωτήματα που αφορούσαν το σχεδιασμό και τις λειτουργίες που θα πρέπει να εξυπηρετεί το πρόγραμμα αυτό. Ως πρώτο βήμα, έπρεπε να γίνει η διερεύνηση των αναγκών που έχουν οι χρήστες μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής. Αυτές οι ανάγκες έπρεπε να χωριστούν σε δύο υποκατηγορίες, με βάση την ιδιότητα του χρήστη (καθηγητής, φοιτητής). Στην συνέχεια, το δεύτερο βήμα ήταν να βρεθούν οι σωστές λειτουργίες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών. Φτάνοντας στο τρίτο βήμα που έχει να κάνει με την υλοποίηση αυτών των λειτουργιών σε κώδικα έπρεπε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες οθόνες που θα εμπεριέχουν τις λειτουργίες αυτές. Ακόμη, έπρεπε να ενσωματωθούν οι λειτουργίες μέσα στις οθόνες αυτές πράγμα το οποίο μας οδηγεί στο τέταρτο βήμα που ήταν η χρήση των γλωσσών προγραμματισμού για την δημιουργία του κώδικα της εφαρμογής. Σε αυτό το βήμα, χρησιμοποιήθηκαν η C# & SQL στο Visual studio και στην συνέχεια η Python που έπρεπε να συνδεθεί με το υπόλοιπο κομμάτι της εφαρμογής. Στο πέμπτο και τελευταίο βήμα έπρεπε να τεστάρουμε την εφαρμογή και την λειτουργικότητα της καθώς και να επιλύσουμε bug που δεν είχαν υπολογιστεί στον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος. Τέλος, αυτή η εργασία βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην χρησιμότητα του συνδυασμού διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού μαζί και στην καλύτερη γνώση των γλωσσών αυτών. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε πόσο μεγάλο ρόλο μπορούν να παίξουν τέτοιου είδους εφαρμογές στην εκπαίδευση και πως πρέπει να δημιουργηθούν τέτοια project ώστε να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας.el
dc.format.extent78el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΔημιουργία μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας φοιτητή - καθηγητή, χρησιμοποιώντας το Visual Studio με γλώσσα προγραμματισμού C# και το νευρωνικό δίκτυο για την επίδοση του φοιτητή για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η Pythonel
dc.title.alternativeCreation of a student - teacher educational platform, using Visual Studio with C# programming language and the neural network for the performance of the student for which Python was usedel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENInitially, the dissertation entitled: Educational Platform is an application based on three programming languages, which I was taught during my postgraduate studies. In order to create this work, it was necessary to study in depth the C#, SQL and Python programming languages with which the program was implemented. In addition, the needs of distance learning had to be explored and how this application can help to improve the functioning of the education system in terms of distance learning. However, for the creation of this application, a step-by-step methodology was followed through which different questions had to be answered concerning the design and functions that this program should serve. As a first step, it was necessary to investigate the needs that users of an educational application have. These needs had to be divided into two subcategories, based on the status of the user (professor, student). Reaching the third step, which has to do with the implementation of these functions in code, the appropriate screens had to be created that would contain these functions. In this step, C# & SQL were used in Visual studio and then Python which had to be connected to the rest of the application. In the fifth and final step we had to test the application and its functionality as well as resolve bugs that were not calculated in the original design of the program. Finally, this work has helped to better understand distance learning, the usefulness of combining different programming languages together and a better knowledge of these languages. In conclusion, it was established how big a role such applications can play in education and how such projects should be created in order to improve the educational system according to the needs of our time.el
dc.contributor.masterΠληροφορικήel
dc.subject.keywordEducation platformel
dc.date.defense2023-02-21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»