Now showing items 1-20 of 144

  • Bancassurance στην Ελλάδα. 

   Ψαρογιάννη, Βασιλική (2015-01-21)
   Τις τελευταίες δεκαετίες ο θεσμός του bancassurance αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τραπεζικό ασφαλιστικό τομέα Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια η συμβολή της ...
  • Bank financial ratios and credit ratings : an ordered logit analysis 

   Αναγνωστοπούλου, Ειρήνη (2010-10-07)
   Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει και να εξάγει συμπεράσματα για την σχέση μεταξύ των αριθμοδεικτών των ισολογισμών τραπεζών (financial ratios) και των βαθμών πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν δοθεί στις ...
  • Bank income, loans over the business cycle 

   Κεραμάρη, Χρύσα Χ. (2010-02-17)
   Ο τραπεζικός κλάδος θεωρείται από τους περισσότερους αναλυτές ο καθρέφτης της οικονομίας. Η ευημερία των τραπεζών συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και το αντίστροφο. Η μελέτη που ακολουθεί στοχεύει στην ανάλυση ...
  • Bank non-interest income and competition. What goes first? 

   Χατζηλιαπάκη, Χριστίνα (2012-04-26)
   Ο τραπεζικός κλάδος υπήρξε ίσως ένας από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας και πέρασε από αρκετά στάδια, μέχρι να φτάσει στην μορφή την οποία έχει σήμερα. Τη δεκαετία του ‘70 ήταν αυστηρά ...
  • Basle II: λειτουργικός κίνδυνος 

   Μητροπούλου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αναθεωρημένων προτάσεων του δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής Βασιλείας αναφορικά με τον λειτουργικό κίνδυνο. Σκοπός είναι να σκιαγραφήσουμε τη σημασία του λειτουργικού ...
  • Comparing bank balance sheets - any signs of convergence [country-level analysis] 

   Χαραλαμπόπουλος, Ηλίας (2012-02-06)
   Η επικρατούσα αντίληψη για τα χρηματοοικονομικά συστήματα είναι ότι τείνουν να συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο, εξαιτίας της φιλελευθεροποίησης, που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, και της παγκοσμιοποίησης. Το σκεπτικό ...
  • E-banking & εναλλακτικά δίκτυα διανομής τραπεζών : μελέτη περίπτωσης: η ATEbank στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα 

   Μπέστα, Τατιάνα (2011-03-02)
   H αλματώδης ανάπτυξη του Διαδικτύου (Internet) που παρατηρείται παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία έχει φέρει επανάσταση στις συναλλαγές των πολιτών με τις τράπεζες, καθώς έχει μεταφέρει το τραπεζικό κατάστημα στην οθόνη ...
  • Finance & Economic Growth : with emphasis on the role of institutions 

   Κωσταράγκου, Αναστασία (2007-02-05)
   Η παρούσα διατριβή εστιάζει την προσοχή της στη μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του θεσμικού πλαισίου, των χρηματοοικονομικών συστημάτων και της οικονομικής ανάπτυξης. Προκειμένου ...
  • Interest rate pass through the greek banking system - a case study 

   Λαζάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007-09)
   Η παρούσα εμπειρική μελέτη του φαινομένου της μετάβασης του επιτοκίου της ΕΚΤ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει σκοπό να εξετάσει τον τρόπο που τράπεζες με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό ...
  • Internet banking: εφαρμογή στην Εθνική Τράπεζα 

   Κλίτση, Άρτεμις Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δειχτεί η αναγκαιότητα ανάπτυξης από το μεγαλύτερο ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την άμεση εξυπηρέτηση της πελατείας της, ενός από τα πλέον σύγχρονα ...
  • Non interest income and return measures of banks (ROA, ROE) 

   Μποζινάκης, Σπύρος (2010-11-03)
   Σκοπός της μελέτης που ακολουθεί είναι να αποσαφηνίσει και να ελέγχει εκ νέου την επίδραση των μη επιτοκιακών εσόδων καθώς και της συνεχώς αυξανόμενης διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών της Ευρωζώνης στην ...
  • On the relationship between bank interest and non-interest income 

   Γιαννάκη, Αγγελική (2007-10-22)
   Το χρηματοοικονομικό σύστημα έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες ριζικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του. Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα έχει περιοριστεί σε αρκετές χώρες, καθώς μέρος του χαρτοφυλακίου των νοικοκυριών ...
  • Resolution of financal distress : with emphasis on banking crises 

   Σερβέτα, Βασιλική (2005-01-01)
   Η παρούσα διατριβή εστιάζει την προσοχή της στη μελέτη των κρίσεων και
  • The determinants of bank cost of capital: taking into account measures of opaqueness and external support 

   Γιαννής, Χρήστος Ι. (2014-05-12)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της επιρροής της αδιαφάνειας των τραπεζών, καθώς και της εξωτερικής υποστήριξης στο κόστος κεφαλαίου των τραπεζών. Η μεγαλύτερη δυσκολία στη διαδικασία αποτίμησης προέρχεται ...
  • The determinants of banks' non interest income 

   Κάρλος, Σωτήριος (2009-09-14)
  • Αβεβαιότητα αναλυτή και παρατηρήσιμα τραπεζικά χαρακτηριστικά 

   Πουλάκης, Λεονάρδος (2010-10-19)
   Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί και να εξηγηθεί, η οικονομετρική σχέση μεταξύ της αβεβαιότητας ή του κινδύνου που χαρακτηρίζει έναν χρηματοοικονομικό αναλυτή και των εμφανών τραπεζικών στοιχείων που ...
  • Αγορές CDS τραπεζών και εθνών και αλληλεξαρτήσεις 

   Κοντούλης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-06)
   Οι αλληλεξαρτήσεις τραπεζών και εθνών εστιάζουν έντονα την προσοχή της επενδυτικής κοινότητας στην αγορά των ασφαλίστρων πιστωτικού κινδύνου (CDS). Σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψει μηχανισμούς διάχυσης των κρίσεων ...
  • Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου στην τραπεζική αγορά και στρατηγικές αντιμετώπισης του : μια ανάλυση για το πώς ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επηρεάσει την ευρύτερη τραπεζική αγορά και διερεύνηση των στρατηγικών μεθόδων που έχουν αναπτύξει ορισμένες ελληνικές τράπεζες για την καλύτερη αντιμετώπιση του 

   Νικολαΐδη, Φωτεινή - Γεωργία (2009-02-20)
   Στην διπλωματική αυτή εργασία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος από τις τράπεζες. Ειδικότερα, αναφέρονται οι επιπτώσεις που έχει ο πιστωτικός κίνδυνος στην λειτουργία και στην κερδοφορία ...
  • Ανάλυση στρατηγικής Novabank 

   Παπαντώνης, Σπύρος (2004-12-01)
   Σκοπός της, είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της Στρατηγικής ενός Χρηματοοικονομικού Ιδρύματος της Χώρας μας, με την βοήθεια των τεχνικών Ανάλυσης του Στρατηγικού Μάνατζμεντ. Αναλυτικά, η εργασία περιλαμβάνει επτά κεφάλαια. ...
  • Ανάλυση της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών : ποίες δραστηριότητες συμβάλλουν και πόσο στην κερδοφορία 

   Αφιώνη, Δήμητρα (2009-01-12)
   Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών εξελίξεων το 2007 ήταν η διεθνής χρηματοπιστωτική αναταραχή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων στις διεθνείς αγορές. Τα φαινόμενα αυτά εκδηλώθηκαν το δεύτερο ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»