Now showing items 1-20 of 30

  • Basel II και πειθαρχία στην αγορά 

   Αντωνοπούλου, Θεοδώρα (2007-01-22)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο το νέο σύµφωνο της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια και συγκεκριµένα τον τρίτο πυλώνα του συµφώνου που αναφέρεται στην πειθαρχία στην αγορά. Στο πρώτο κεφάλαιο θα εξετάσουµε ...
  • Basle II - Evaluation of commercial IRB models of credit risk 

   Μπαζίνη, Μαρία (2007-05-24)
   Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην περιγραφή και κυρίως στην αξιολόγηση των εσωτερικών συστημάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που έχουν αναπτυχθεί από τις τράπεζες. Η αναζήτηση υποδειγμάτων για την ποσοτικοποίηση του ...
  • Capitalizing vs expensing R & D and stock price informativeness 

   Γεροντούκος, Ηλίας (2012-06-20)
   This project is a study of R&D treatment in UK companies before and after the adaptation of IFRS. It is held in the thesis for the Master's Division of Banking and Financial Management at the University of Piraeus. We use ...
  • Financial crises : a taxonomy 

   Βουρβούλη, Αναστασία Β. (2009-11-09)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανατομία των κυριότερων χρηματοοικονομικών κρίσεων των τελευταίων δεκαετιών, καθώς και η ανάδειξη του μεγάλου κόστους αυτών, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Κρίσεις ...
  • Global banking 

   Σαμούρη, Ελένη (2006-09-26)
   Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ευρύτατου μετασχηματισμού του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού χώρου με την διεθνοποίηση των εγχώριων αγορών χρήματος και κεφαλαίου, την κατάργηση των ...
  • Shipping industry: islamic banking versus west banking 

   Παπαδόπουλος, Γιάννης (2012-03-20)
   Σήμερα η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει την ανάγκη και έχει οδηγήσει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στον επιχειρηματικό κόσμο να υιοθετούν και να λειτουργούν κάτω από κάθε ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η εκάστοτε αγορά, με ...
  • Αξιολόγηση της στρατηγικής διεθνοποίησης των ελληνικών τραπεζών στα βαλκάνια 

   Μπαλκούρας, Δημήτριος (2009-05-11)
   Αυτή η μελέτη εστιάζεται στη στρατηγική διεθνοποίησης των ελληνικών τραπεζών με την μεγαλύτερη παρουσία στα βαλκάνια όπως είναι η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank, η Eurobank και η τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα που ...
  • Βασιλεία II και λειτουργικός κίνδυνος 

   Γιάμαλη, Θεανώ (2006-07-05)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται με το καίριο θέμα του Λειτουργικού Κινδύνου στα Πιστωτικά Ιδρύματα πάντα μέσα στα πλαίσια του Νέου Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας. Στο πρώτο κεφάλαιο, μελετάται η σύσταση και το έργο ...
  • Βασιλεία ΙΙ : κεφαλαιακή επάρκεια 

   Παπουνίδης, Αλέξης (2008-02-13)
   O ρόλος του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και η ...
  • Βασιλεία ΙΙ : μια παγκόσμια πρόκληση για το χρηματοοικονομικό σύστημα 

   Παπαμιχαήλ, Ευτυχία Κ. (2007-07-16)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αναθεωρημένων προτάσεων της Βασιλείας ΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά οι στόχοι του συμφώνου της ...
  • Διεθνοποίηση των ελληνικών τραπεζών : η περίπτωση της Alpha Bank 

   Στέφας, Παντελής Ι. (2009-11-18)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν μία τράπεζα, ιδιαίτερα του ελληνικού χώρου, σε διαρθρωτικές αλλαγές στις εργασίες της και στην γενικότερη αναθεώρηση της ...
  • Επισκόπηση πρόσφατων εξελίξεων στο εθνικό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο στον τραπεζικό τομέα : Βασιλεία ΙΙ 

   Χαλκιαδάκης, Ιωάννης (2009-02-10)
   Η παρούσα εργασία στοχεύει να δώσει μια εμπεριστατωμένη εικόνα της νέας συμφωνίας κεφαλαιακών απαιτήσεων (Βασιλεία ΙΙ), όσον αφορά την ενσωμάτωσή της στο εθνικό ρυθμιστικό, εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο με τις συγκεκριμένες ...
  • Η είσοδος και η δραστηριοποίηση των ελληνικών τραπεζικών επιχειρήσεων στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης 

   Ξηνταβελόνη, Αριάδνη Α. (2007-01-24)
   Οι ανταγωνιστικές δυνάµεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της σύγχρονης διεθνοποιηµένης επιχειρηµατικής πραγµατικότητας, σε συνδυασµό µε τη σταδιακή ωρίµανση της τραπεζικής αγοράς, οδήγησαν τις ελληνικές τράπεζες στην ...
  • Η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον κλάδο ασφάλισης πιστώσεων 

   Μολλά, Αικατερίνη (2011-07-05)
   Το παρόν ερευνητικό σύγγραμμα εξετάζει την επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα στον κλάδο ασφάλισης πιστώσεων. Η ασφάλιση πιστώσεων μπορεί να θεωρηθεί ως ‘η ασφάλεια ζωής των εταιριών’ εφόσον προσφέρει προστασία ...
  • Η επίπτωση της αύξησης των μη - επιτοκιακών εσόδων στο συστηματικό κίνδυνο των πιστωτικών ιδρυμάτων στις χώρες του ΟΟΣΑ 

   Παπαδόπουλος, Θοδωρής (2009-01-12)
   Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση του κατά πόσον η αύξηση των μη-επιτοκιακών εσόδων αύξησε το συστηματικό κίνδυνο των ΠΙ στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά την περίοδο 1990-2005. Στη συνέχεια, αναλύονται τραπεζικά συστήματα που ...
  • Η θεσμική οργάνωση της εποπτείας των χρηματοοικονομικών αγορών 

   Βρέντζου, Ασπασία (2008-09-26)
   Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των εναλλακτικών μοντέλων θεσμικής οργάνωσης της εποπτείας των χρηματοοικονομικών αγορών σε εθνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται το παραδοσιακό μοντέλο ...
  • Η κρίση ρευστότητας υπό το πρίσμα των οδηγιών της επιτροπής της Βασιλείας 

   Παϊσίου, Ελένη (2008-10-13)
   Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα γεγονότα της πρόσφατης κρίσης ρευστότητας μέσα από το πρίσμα των οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία παρουσίαση του ρόλου των διαμεσολαβητών ...
  • Η κρίση του 1999 

   Μπάστου - Κέστη, Βασιλική (2009-04-28)
   Η διπλωματική αυτή περιλαμβάνει συνοπτικά την ψυχολογία των επενδυτών, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις καθώς και τις αγορές που δραστηριοποιούνται, ενώ παράλληλα προσδιορίζει τους παράγοντες ...
  • Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση : αίτια, εξελίξεις & προοπτικές 

   Μπίζιου, Αγορίτσα Μ. (2008-11-21)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσπάθεια αποτύπωσης της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής αναταραχής που ξεκίνησε από την αγορά στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας αρχικά την οικονομία της ...
  • Η χρηματοοικονομική κρίση 2007 - 2008 : θέματα που προκύπτουν για τις τράπεζες κατά την εφαρμογή των IFRS και βασιλείας ΙΙ 

   Μαρούλη, Λουκία Δ. (2009-02-10)
   Η παρούσα εργασία αναλύει τη μεγάλη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2008, η οποία ξεκίνησε από την κρίση που σημειώθηκε στην αγορά τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (securitized subprime mortgage ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»