Show simple item record

Η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην αποτελεσματικότερη ηγεσία στο χώρο της υγείας

dc.contributor.advisorΠαντελίδης, Παντελής
dc.contributor.authorΤρούλη, Ερασμία
dc.date.accessioned2016-11-22T10:50:35Z
dc.date.available2016-11-22T10:50:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9191
dc.description.abstractΗ συναισθηματική νοημοσύνη, όπως καταδεικνύει πλήθος ερευνών, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση και άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των μορφών ηγεσίας που υιοθετούνται από τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων της Αττικής. Επίσης διερευνήθηκαν οι παράγοντες της συναισθηματικής νοημοσύνης (ευημερία, αυτοέλεγχος, συναισθηματικότητα και κοινωνικότητα) καθώς και το στυλ ηγεσίας (Μετασχηματιστική ηγεσία, Συναλλακτική ηγεσία και Ηγεσία προς αποφυγή) που επικρατεί περισσότερο στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Η σχέση των δυο παραπάνω μεταβλητών (συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία) με τα κοινωνικο- δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων αποτέλεσε ένα άλλο πεδίο έρευνας της παρούσας διπλωματικής. Το δείγμα για τη διεξαγωγή της έρευνας αποτελείται από 64 διευθυντές και προϊσταμένους ιδιωτικών και δημοσίων νοσοκομείων της Αττικής, τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν είναι το ερωτηματολόγιο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Trait Emotional Intelligence Questionnaire – TEIQue-SF) των Petrides K.V & Furnham, A. (2003) καθώς και το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο της ηγεσίας (Μultifactor Leadership Questionnaire - M.L.Q) των Avolio & Bass (2004) ενώ η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του SPSS20. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την βασική ερευνητική υπόθεση ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ηγεσίας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι το κυρίαρχο στυλ ηγεσίας είναι η Μετασχηματιστική ηγεσία, η οποία έχει στατιστικά σημαντική θετική σχέση με όλους τους παράγοντες της συναισθηματικής νοημοσύνης ενώ η ηγεσία προς αποφυγή δεν ασκείται σχεδόν καθόλου και έχει στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση με τους παράγοντες ευημερία και κοινωνικότητα, καμία συσχέτιση με τη συναισθηματικότητα και ασθενή σχέση με τον αυτοέλεγχο. Όσον αφορά στη Συναλλακτική μορφή ηγεσίας διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία χρησιμοποιεί κάποια στοιχεία αυτού του είδους (έκτακτη ανταμοιβή και ενεργητική διαχείριση) ενώ παρατηρήθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση με την ευημερία και την κοινωνικότητα και απουσία στατιστικά σημαντικής σχέσης με τον αυτοέλεγχο και τη συναισθηματικότητα. Τέλος η έρευνα αναφέρεται σε κάποιους περιορισμούς σχετικά με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και το μικρό δείγμα καθώς και τη συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία ως νοητικά οικοδομήματα. Έγιναν μάλιστα και κάποιες προτάσεις που προτρέπουν τη διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τη πραγματοποίηση έρευνας η οποία θα καταγράφει την προσωπική εκτίμηση για τη συναισθηματική νοημοσύνη και τα ηγετικά χαρακτηριστικά των διευθυντών των ελληνικών νοσοκομείων τόσο από την πλευρά των υφισταμένων όσο και από την πλευρά των ίδιων των διευθυντών. Επίσης έγινε πρόταση ώστε να πραγματοποιηθεί έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα και σε πανελλαδικό επίπεδο.el
dc.format.extent153el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΣυναισθηματική νοημοσύνηel
dc.titleΗ συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην αποτελεσματικότερη ηγεσία στο χώρο της υγείαςel
dc.title.alternativeThe contribution of emotional intelligence in effective leadership in the field of healthel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENEmotional intelligence, as demonstrated by extensive investigations, plays an important role in the uptake and exercise of effective leadership. The purpose of this dissertation is to examine the leadership styles adopted by managers and heads of public and private hospitals in Attica. In addition, the factors of emotional intelligence (wellbeing, self-control, emotionality and sociability) and the leadership styles (Transformational Leadership, Transactional Leadership and Laisser faire), which are most prevalent in hospitals in the capital, were researched. The relationship of these two variables (emotional intelligence and leadership) with the social and demographic characteristics of respondents was also examined in the present dissertation. The sample of the survey consists of 64 directors and heads of private and public hospitals in Attica. The questionnaires which were used is the questionnaire of Emotional Intelligence (Trait Emotional Intelligence Questionnaire - TEIQue-SF) of Petrides KV & Furnham, A. (2003) and the multifactor leadership questionnaire (MLQ) of Avolio & Bass (2004) and the analysis was performed by using the SPSS20. The survey results confirmed the basic research hypothesis that there is a positive correlation between emotional intelligence and leadership. Specifically, it was found that the dominant leadership style is the Transformational leadership, which has a statistically significant positive relationship with all factors of emotional intelligence. On the other hand, it was found that the Laisser faire is not exercised at all, has a statistically significant negative relationship with well-being and sociality and has no correlation with emotionality and weak relationship with self-control. Regarding the Transactional leadership, it was found that the majority of respondents use reward and active management. Moreover, it was observed that there is a statistically significant relationship with well-being and sociability and no statistically significant relationship with self-control and emotionality. Finally, the research refers to some restrictions on the methodology followed, on the small sample and on the emotional intelligence and leadership as cognitive structures. Some recommendations that encourage further research are proposed as well. Specifically, further surveys are proposed in which the personal assessment both of the directors and their subordinates should be recorded. Also, research should be conducted on a larger scale nationally.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΗγεσίαel
dc.subject.keywordΜετασχηματιστική ηγεσίαel
dc.subject.keywordΣυναλλακτική ηγεσίαel
dc.subject.keywordΗγεσία προς αποφυγήel
dc.subject.keywordEmotional intelligenceel
dc.subject.keywordLeadershipel
dc.subject.keywordTransformational leadershipel
dc.subject.keywordTransactional leadershipel
dc.subject.keywordLaisser - faireel
dc.subject.keywordΝοσοκομείαel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»