Show simple item record

Επαγγελματική ικανοποίηση και εξουθένωση ειδικευόμενων ιατρών σε νοσοκομεία της Αθήνας

dc.contributor.advisorΜωραΐτης, Ευάγγελος
dc.contributor.authorΝίνος, Διονύσιος
dc.date.accessioned2015-09-19T19:13:22Z
dc.date.available2015-09-19T19:13:22Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7660
dc.description.abstractΟι ειδικευόμενοι ιατροί αποτελούν την ραχοκοκαλιά της λειτουργίας των νοσοκομείων της Αθήνας. Ο βαθμός της ικανοποίησης τους καθώς και της υφιστάμενης εξουθένωσης τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα ομαλής λειτουργίας των μονάδων υγείας της πρωτεύουσας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την επαγγελματική ικανοποίηση καθώς και την εξουθένωση των ειδικευόμενων ιατρών της Αθήνας, όπως επίσης να καταγράψει τους παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν θετικά και αρνητικά στις παραπάνω καταστάσεις. Η έρευνα έγινε μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2008. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 120 ειδικευόμενοι-ες από διάφορα νοσοκομεία στην Αθήνα, που είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έτος από την έναρξη της ειδίκευσης τους, από ένα σύνολο 6.516 ειδικευόμενων που υπάρχουν στην Αθήνα. Η επιλογή τους έγινε με την μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από τρεις ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τέσσερις υποενότητες ερωτημάτων που διερευνούν την ικανοποίηση των ιατρών από τις υπάρχουσες συνθήκες απαντώντας με την χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Η τρίτη ενότητα αποτελείται από την ελληνική απόδοση του ερωτηματολόγιου της Christine Maslach για την διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης στους επαγγελματίες υγείας. Αναζητήθηκε επιπλέον το επίπεδο της στατιστικής συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων της επαγγελματικής ικανοποίησης και εξουθένωσης με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος των ερωτηθέντων ιατρών. Οι γιατροί συνολικά και κατά μέσο όρο δεν είναι ούτε δυσαρεστημένοι ούτε ικανοποιημένοι από την εργασία τους στα Αθηναϊκά νοσοκομεία. Όσον αφορά το σύνολο των ωρών εργασίας η πλειοψηφία των ιατρών είναι κατά μέσο όρο δυσαρεστημένοι, ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατόχων MSc και των κατόχων PhD. Όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές της εργασίας η πλειοψηφία των ιατρών είναι δυσαρεστημένη έως πολύ δυσαρεστημένη, ενώ στατιστικά σημαντική διαφορά εμφανίσθηκε μεταξύ κατόχων PhD και αυτών που δεν κατείχαν άλλο τίτλο. Στο θέμα της ικανοποίησης από την εκπαιδευτική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στα νοσοκομεία που εργάζονται οι ερωτηθέντες η πλειοψηφία των γιατρών δήλωσε από δυσαρεστημένη έως πολύ δυσαρεστημένη. Ο μέσος βαθμός συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και αίσθησης προσωπικής επίτευξης, κατατάσσει το δείγμα μας στο μέσο τρίτο της κανονιστικής διανομής, ενώ εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ κατόχων τίτλου MSc και PhD. Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι παρόλο που σε γενικές γραμμές οι ερωτηθέντες δεν είναι ούτε δυσαρεστημένοι ούτε ικανοποιημένοι από την υφιστάμενη κατάσταση εντούτοις εντοπίζουν σημεία όπως η εκπαιδευτική διαδικασία, το ωράριο εργασίας, οι κτιριακές υποδομές και οι οικονομικές απολαβές ως πηγές δυσαρέσκειας που χρειάζονται βελτίωση. Όσον αφορά την επαγγελματική εξουθένωση οι μετρήσεις δείχνουν την ανάγκη λήψης μέτρων προς αποφυγή δυσεπίλυτων καταστάσεων στο μέλλον.el
dc.format.extent165el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΙατρικό προσωπικόel
dc.subjectΕργασιακό στρεςel
dc.subjectΕπαγγελματική ικανοποίησηel
dc.subjectΕπαγγελματική εξουθένωσηel
dc.subjectΝοσοκομεία -- Ελλάδαel
dc.subjectMedical personnel -- Job satisfaction -- Greeceel
dc.subjectMedical personnel -- Job stress -- Greeceel
dc.subjectBurn out (Psychology)el
dc.subjectHospitals -- Greeceel
dc.titleΕπαγγελματική ικανοποίηση και εξουθένωση ειδικευόμενων ιατρών σε νοσοκομεία της Αθήναςel
dc.title.alternativeJob satisfaction and burnout among resident physicians in the in the region of Athensel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call610.6909 ΝΙΝel
dc.description.abstractENResident physicians constitute the operational backbone of Athens's hospitals. The degree of their satisfaction as well as their existing exhaustion constitutes important factor of smooth operation for health units of the capital. Therefore the aim of this research was to study the satisfaction and burnout of Athens's resident physicians and to record the negative and positive factors that contribute to the existing situation. It took place during July through September 2008. The sample consisted of 120 doctors that were randomly selected from a total 6516 residents that work in Athens. As instrument of measurements a questionnaire was used that carried three parts. The first part was questionnaire of demographic elements such as age, marital status and line of specialty. The second part carried out four subsections that measures doctors satisfaction under the existing situation as well as their opinion of what's necessary for a resident to be satisfied at work. The third part was the Greek adaption of Maslach's MBI. We sought the level of statistical cross-correlation between the factors of professional satisfaction and burnout with the demographic elements from the sample of asked doctors. The doctors generally and on average are not neither dissatisfied nor satisfied from their work in the Athenian hospitals. Regarding the total amount of working hours the majority of doctors is dissatisfied, while a statistical significance was revealed between the holders of MSc and PhD, with the later presenting more dissatisfied. As far as salary issues are concerned most of the doctors were dissatisfied with a statistical significance between PhD holders and the rest who did not possess other title. In the subject of satisfaction from the educational activity taking place in the hospitals under observation the majority of doctors declared dissatisfied at least. The mean degree of emotional exhaustion, depersonalization and sense of personal achievement, classifies our sample in the medium third of the distribution measurement scale according to Maslach's manual for the interpretation of the inventory. There is also statistical significance between holders of PhD and MSc as far as the sense of personal achievement is concerned. The conclusions of this research shows that even though resident physicians in general are neither satisfied nor dissatisfied from the existing condition, they still point at work schedules, salary, educational process and facilities as sources of disappointment that need improvement. Furthermore since burnout is a continuum variable, the measures of our sample indicate the need for action, in order to avoid the situation's evolution into something far difficult to handle.el
dc.corporate.nameΑνώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέαel
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»