Show simple item record

Δείκτες απόδοσης παραγωγής και μέθοδοι βελτιστοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: εργοστάσιο σοκολατοποιίας Παυλίδη

dc.contributor.advisorΠολλάλης, Ιωάννης
dc.contributor.authorΑραμπατζής, Γεώργιος Γ.
dc.date.accessioned2015-04-27T07:37:59Z
dc.date.accessioned2015-06-19T14:54:00Z
dc.date.available2015-04-27T07:37:59Z
dc.date.available2015-06-19T14:54:00Z
dc.date.issued2015-04-27T07:37:59Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6603
dc.description.abstractΤο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά και η περίοδος της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που διανύουμε, επιβάλλει στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, την υιοθέτηση πρακτικών και μεθόδων που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών τους. Ουσιαστικά, η ανάγκη για ποιοτικά, ασφαλή αλλά και χαμηλού παραγωγικού κόστους προϊόντα, είναι αποτέλεσμα επιχειρησιακών στρατηγικών διοίκησης, άριστα ευθυγραμμισμένων με την σημερινή πραγματικότητα. Ωστόσο, όπως πολύ εύστοχα αναφέρθηκε από τον Peter Drucker «Δεν είναι δυνατόν να διαχειριστείς κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις και δεν μπορείς να ελέγξεις κάτι που δεν μπορείς να μετρήσεις». Συνεπώς, ο έλεγχος και η διοίκηση της απόδοσης απαιτούν μετρήσεις, οι οποίες θα ποσοτικοποιήσουν τις επιδόσεις της επιχείρησης και ταυτόχρονα θα αποτελέσουν τη βάση για στοχοθέτηση και βελτίωση. Ως μέτρηση της απόδοσης λοιπόν, μπορεί να ορισθεί ο βαθμός εκπλήρωσης των πέντε βασικών της στόχων, που είναι η ποιότητα, η ταχύτητα, η αξιοπιστία, η ελαστικότητα και το κόστος. Η στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων απόδοσης, οδηγεί στην δημιουργία δεικτών, που προσφέρουν την «ευθυγράμμιση» της επιχείρησης με τους στρατηγικούς της στόχους, αλλά και την αξιολόγηση της απόδοσης της. Η βελτίωση των διεργασιών και κατ’ επέκταση των βασικών δεικτών απόδοσης, πραγματοποιείται με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών όπως το Kaizen, το 6 σίγμα και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Οι κυριότερες μέθοδοι που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνικών αυτών, είναι ο κύκλος του Deming, το SMED, το 5s, το DMAIC κ.α. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής, η προσέγγιση της βελτίωσης αλλά και τα αποτελέσματα της κάθε μεθόδου, διαφέρει. Ωστόσο, στόχος παραμένει η βελτίωση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και με την παράλληλη εφαρμογή τους. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιείται μια αναλυτική σύνδεση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης παραγωγής, με τις σύγχρονες μορφές Βελτίωσης. Αναλύεται τόσο η επεξεργασία των μετρήσεων απόδοσης, στο σύστημα αναφοράς «Waterfall», από το οποίο προκύπτουν οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης παραγωγής, όσο και οι τεχνικές Kaizen και 6 σίγμα, που αντιπροσωπεύουν τη συνεχή και ριζοσπαστική βελτίωση αντίστοιχα. Παράλληλα στοχεύουν στην βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των διαδικασιών. Επιπρόσθετα, ως μελέτη περίπτωσης, παρουσιάζεται η εφαρμογή ενός έργου Συνεχούς Βελτίωσης (Kaizen Event) στο εργοστάσιο Σοκολατοποιίας Παυλίδη, της Mondelez International και παρατίθενται τα αποτελέσματά του. Η εφαρμογή των τεχνικών αυτών από βιομηχανίες και οργανισμούς ανά τον κόσμο, έχει να επιδείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα βελτίωσης στην απόδοση και στη παραγωγικότητα. Η εστίαση στην απόδοση, την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών, συντελεί στην ανάπτυξη συγκριτικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση και συνεπώς στην διατήρηση της βιωσιμότητας και στην αύξηση της κερδοφορία της.
dc.language.isoel
dc.subjectΣτρατηγικός σχεδιασμός
dc.subjectΕπιχειρηματικός προγραμματισμός
dc.subjectΑπόδοση -- Μέτρηση
dc.subjectIndustrial productivity -- Measurement
dc.titleΔείκτες απόδοσης παραγωγής και μέθοδοι βελτιστοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: εργοστάσιο σοκολατοποιίας Παυλίδη
dc.title.alternativeProduction performance indicators and improvement methods. Case study: Pavlides chocolate planten
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6603
dc.identifier.call658.401 3 ΑΡΑ
dc.description.abstractENThe modern competitive business environment, but also the period of global economic crisis we are experiencing, requires from businesses and industries to adopt practices and methods which aim to continuously improve their processes. Essentially, the need for high quality product, work safety and low production cost are the results of operational management strategies, perfectly aligned with the current reality. However, as aptly stated by Peter Drucker «You cannot manage what you cannot control and you cannot control what you cannot measure." Consequently, performance management requires measurements which will quantify the performance of the businesses and also will provide a basis for target setting and improvement. As performance measure can be defined the level of fulfillment of the five key objectives, which are quality, speed, reliability, flexibility and production cost. The statistical analysis of performance metrics, leads to key indicators which provide to enterprises the necessary "alignment" to strategic goals and evaluate the performance of their processes. The improvement of performance and thus the Key Performance Indicators, can be effected by applying techniques such as Kaizen, 6 sigma and TQM. The most well-known and also important methods, regarding the implementation of these techniques are the Deming’s cycle, SMED, 5 s, DMAIC etc. The preconditions of application, the improvement approach and also the outcomes of each method can be vary. However, the main goal remains the same and can be achieved even with the parallel implementation of these techniques. In this diploma thesis, it is performed a detailed linkage among Key Performance Indicators and modern forms of improvement. The process of performance calculation is analyzed through «Waterfall» application, as well as Kaizen and 6 sigma techniques, which represent the continuous and radical improvement respectively. Additionally, as a case study is presented the implementation of a Continuous Improvement project (Kaizen Event) which took place in Pavlides Chocolate plant of Mondelez International. The implementation of these techniques on plant basis, has demonstrated impressive results on performance and productivity. The focus on performance, quality and continuous improvement processes, contributes to development of competitive advantage and as consequence to maintain sustainability and profitability.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»