Show simple item record

Νομικό πλαίσιο προμήθειας νοσοκομειακών φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.

dc.contributor.advisorΔελούκα - Ιγγλέση, Κορνηλία
dc.contributor.authorΜωυσάκος, Νικόλαος Σ.
dc.date.accessioned2016-08-25T06:53:07Z
dc.date.available2016-08-25T06:53:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9025
dc.description.abstractΔιαχρονικά, ανεξάρτητα από το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας μιας χώρας, ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικά οργανωμένες, κλινικά αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες υγείας συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων προβληματισμών τόσο των πολιτών όσο και των κυβερνήσεων οι οποίες και διαμορφώνουν την εκάστοτε πολιτική υγείας. Το φάρμακο ώς ένα μέσο άσκησης και παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί σημαντικότατο κοινωνικό και οικονομικό αγαθό, γεγονός το οποίο περιπλέκει σε σημαντικό βαθμό την διαχείρισή του. Τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο ο τομέας των νοσοκομειακών φαρμάκων, της προμήθειας αλλά και της διαχείρισης αυτών αποτελεί το κέντρο βάρους και έναν από τους πιο σημαντικούς συντελεστές στάθμισης που επηρεάζουν την ορθή λειτουργία και παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας εκ μέρους των νοσοκομείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (στο εξής Ε.Ε.) έχει θεσπίσει μια σειρά από Οδηγίες οι οποίες και αποκρυσταλλώνουν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και κατ’ επέκταση νοσοκομειακών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Οδηγίες οι οποίες από τα κράτη μέλη είτε υιοθετήθηκαν αυτούσιες είτε μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα εθνικά δίκαια εδώ και αρκετά χρόνια. Στην Ελλάδα αν και έχουν ενσωματωθεί εγκαίρως στο εθνικό δίκαιο οι κοινοτικές Οδηγίες (2004/18/ΕΚ, 17/2004/ΕΚ και 2014/24/ΕΚ) μέσω των Π.Δ. 118/07, Π.Δ. 60/07 και του Ν. 3861/2010 παρατηρούμε ότι, μέχρι τουλάχιστον πρότινος, δεν εφαρμόζονταν οι νόμιμες διαδικασίες προμηθειών νοσοκομειακών φαρμάκων. Οι προμήθειες των δημόσιων νοσοκομείων γίνονταν κυρίως με επιλεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας και με διαδικασίες οι οποίες κινούνταν στο μεταίχμιο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Ελλείψεις φαρμακευτικών σκευασμάτων, υπέρογκα αποθέματα στις αποθήκες και ληγμένα φάρμακα ήταν σύνηθες φαινόμενο του συστήματος Υγείας της χώρας ως συνέπεια των παραπάνω. Τα ανωτέρω προβλήματα και η ανάγκη για εξορθολογισμό των νοσοκομειακών δαπανών οδήγησαν την Ελλάδα μόλις πρόσφατα στην προσπάθεια προσαρμογής με τις κοινοτικές Οδηγίες και εφαρμογής σαφών και καθορισμένων διαδικασιών προμήθειας φαρμάκων. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η αναμόρφωση του Εθνικού συστήματος Υγείας με την ίδρυση της Ε.Π.Υ (Ν. 3580/2007) και ο καθορισμός του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (Ν. 3846/2010) ως κύριας διαδικασίας προμήθειας φαρμάκων. Μία διαδικασία η οποία στη σημερινή της μορφή και έπειτα από πολλές τροποποιήσεις που έχει υποστεί έχει συμβάλλει θετικά στη επίτευξη ιδιαίτερα χαμηλών συμβατικών τιμών. Εντούτοις έχουν παρατηρηθεί πολλά και διάφορα προβλήματα και παρατυπίες στη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με συνέπεια τα γενικά αποτελέσματα ναι μεν να χαρακτηρίζονται θετικά αλλά να μην επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στην παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί να δοθεί μια σφαιρική εικόνα σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολουθούνται για την προμήθεια φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τα αποτελέσματα τα οποία έχουν επιτευχθεί μέσω των διαδικασιών αυτών. Αρχικά θα διευκρινιστεί η έννοια των φαρμάκων και των διαφόρων ειδών τους τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο των συμβάσεων. Ειδικότερα θα αναλυθούν οι ορισμοί των πρωτότυπων, των γενόσημων και των ορφανών φαρμάκων προκειμένου να είναι δυνατόν να γίνει ευκολότερα αντιληπτή η ανάλυση του πλαισίου προμηθειών τους. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες αλλά και νόμοι σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες. Έννοιες όπως η Τεχνική Προδιαγραφή, η συμφωνία-πλαίσιο, η σύμβαση, η διακήρυξη, τα κριτήρια κατακύρωσης κ.α θα πρέπει να γίνουν πλήρως αντιληπτές ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω και εις βάθος ανάλυση του εν λόγω θέματος. Το κεφάλαιο 3 εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού σε αυτό περιλαμβάνεται μια αναφορά των αντίστοιχων νομοθετικών πλαισίων προμήθειας νοσοκομειακών φαρμάκων σε χώρες της Ε.Ε. αλλά και η περαιτέρω μελέτη περιπτώσεων συγκεκριμένων κρατών της Ε.Ε.. Ακολουθεί, στο κεφάλαιο 4, η ανάλυση του εθνικού πλαισίου προμηθειών νοσοκομειακών φαρμάκων και των οργάνων που μετέχουν στην ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών, ενώ παρουσιάζεται και αναλύεται εκτενώς η τελευταία διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με τα παραρτήματά της. Έπειτα, στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τιμές κατακύρωσης νοσοκομειακών φαρμάκων που επέφεραν οι τρείς πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αλλά και οι φαρμακευτικές δαπάνες ανά νοσοκομείο για κάθε Υ.Πε. Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο θα παρατεθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πλειστηριασμών αλλά και διάφορες παρατυπίες οι οποίες έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς ενώ τέλος θα διατυπωθούν και ορισμένες προτάσεις προς βελτίωση του ήδη υπάρχοντος πλαισίου προμηθειών.el
dc.format.extent294el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΔημόσια υγεία -- Ελλάδαel
dc.subjectΠρομήθειες δημοσίου τομέα -- Δίκαιο και νομοθεσίαel
dc.titleΝομικό πλαίσιο προμήθειας νοσοκομειακών φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.el
dc.title.alternativeLegal frame of commissions of pharmaceutical material for hospitals in Greece and in the European Union (E.E)el
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThroughout time, regardless the level of financial growth and prosperity of a country, matters such as the equal access in health services which offer quality, organization and financial efficiency are among the most important concerns of the citizens as well as the governments’ which form their healthcare policy each time. The remedy as a means of practice and provision of healthcare is an important social and financial good and this fact makes its management substantially difficult. In global as well as in national level, the field of hospital medication, its commission and management has become the centre and one of the most important and weighting factor which influences the proper function and provision of efficient health services on behalf of the hospitals. The European Union (from now on E.E) has established a series of directives which regulate the procedures of making public contracts, provisions of goods and by extension material for the hospitals. These directives were either adopted from the member states as they were or passed into the national legislation of the states many years now. In Greece, although the community directives have already been assimilated in our national legislation (2004/18/ΕΚ, 17/2004/ΕΚ and 2014/24/ΕΚ) through the Presidential Decree 118/07, Presidential Decree 60/07 and the Law 3861/2010, we observe that until recently the legal procedures for the material for the hospitals are not applied. The provisions of the public hospitals occur mainly by a selective application of the current legislation and with procedures which are on the verge of being considered illegal. Lack of material for the hospitals, huge stock up in the stores and expired medicines are a common phenomenon of the current health system due to afore mentioned. The problems already mentioned and the need for rationalization of the cost of the hospitals have led Greece to attempt recently to adjust to the community directives and apply clear and predefined procedures in the commission of the medicines .The result of this attempt was the reformation of the National Health System with the establishment of the E.Π.Υ (Committee of Health Commissions) (Ν. 3580/2007) and the specification of the IT-based auction (Ν. 3846/2010) as the main procedure for the commission of the medicines. A procedure, which in its present form and after a lot of modifications, has positively contributed in the achievement of especially low prices. Therefore, many and diverse problems as well as malpractices have been noticed during the IT-based auctions and the general results although can be characterized positive, they cannot have the necessary effect. The present dissertation will attempt to give a global picture concerning the tender procedures that are being followed for the commission of the medicines in the public hospitals of the country, in the E.E as well as the results that have been achieved through these procedures. Initially, what medicine means will be clarified as well as their different kinds which are the object of the contracts. Specifically, the definitions of the prototypes, the generics, the COMP medicines will be analyzed in order for the analysis of the frame of their commission to be easily perceived. Then, in chapter 2, the basic principles and the laws concerning the public commissions will be presented. Principles such as the technical specification, the framework agreement, the contract, the manifest, the award criteria and many more must be fully perceivable in order for a further and deep analysis of the topic to be possible. The third chapter shows particular interest since it includes a reference of the respective legislation of commissions in hospitals in the countries of the E.E but the further study of specific states of the E.E. In the fourth chapter follows the analysis of the national frame of the commissions in the hospitals and the body that takes part in the completion of the procedures, while at the same time it is presented and analysed the last act of IT-based auction with its supplements. Then, in chapter 5, the data concerning the prices of medicines coming from the first three IT-based auctions are presented as well as the pharmaceutical expenditure per hospital for every healthcare region. In chapter 6, the last one, the advantages and disadvantages of the auctions will be presented along with the various illegal actions which have been noticed occasionally while in the end some suggestions for the improvement of the current legal framework of commissions will be presented.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΔημόσια νοσοκομείαel
dc.subject.keywordΝομικό πλαίσιο προμηθειώνel
dc.subject.keywordΔημόσιες συμβάσειςel
dc.subject.keywordΗλεκτρονικοί πλειστηριασμοίel
dc.subject.keywordΣύμβαση - πλαίσιοel
dc.subject.keywordΕ.Π.Υ.el
dc.subject.keywordΥ.Πεel
dc.subject.keywordLegal framework supplyel
dc.subject.keywordPublic procurementel
dc.subject.keywordElectronic auctionsel
dc.subject.keywordFramework contractsel
dc.subject.keywordCommittee for health suppliesel
dc.subject.keywordHealth regionel
dc.subject.keyworde-Προμήθειεςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»