Show simple item record

dc.contributor.advisorΙθακήσιος, Διονύσιος Δ.
dc.contributor.authorΜεσσήνη, Παρασκευή
dc.date.accessioned2015-03-10T08:29:39Z
dc.date.available2015-03-10T08:29:39Z
dc.date.issued2015-03-10T08:29:39Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6370
dc.description.abstractΔιανύοντας μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις στον προϋπολογισμό του τομέα της υγείας με μειώσεις σε μισθούς, απολύσεις, κλείσιμο μονάδων περίθαλψης, περιορισμό στις υπηρεσίες φροντίδας, κλείσιμο ολόκληρων νοσοκομείων και συγχωνεύσεις νοσοκομείων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ζήτημα της στελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων εμφανίζεται στο προσκήνιο, συγκεντρώνοντας έντονο ερευνητικό, αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο ορισμό η διαδικασία της στελέχωσης περιλαμβάνει τη σαφή και συστηματική διαδικασία προσδιορισμού της αριθμητικής και ποιοτικής σύνθεσης του προσωπικού, που απαιτείται για την εξασφάλιση της παροχής φροντίδας προκαθορισμένων προτύπων σε μια ομάδα ασθενών και σε συγκεκριμένο περιβάλλον. Το επαρκές, αριθμητικά και ποιοτικά, προσωπικό συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού, καθώς η εργασιακή απασχόληση στην υγεία βρίσκεται σε συνάρτηση με τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Πρωταρχικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γίνει αντιληπτός ο καθοριστικός ρόλος της στελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων στην οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος υγείας. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα πρότυπα και οι οργανισμοί και γίνεται προσπάθεια διεξοδικής αναφοράς στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Προκειμένου να αναλυθεί ο ρόλος της στελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων η εργασία διαιρείται σε 4 ενότητες. Στην 1η ενότητα καθορίζονται τα πρότυπα στελέχωσης της ιατρικής, της νοσηλευτικής, της διοικητικής και της τεχνικής υπηρεσίας των νοσοκομείων. Στη 2η ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στους οργανισμούς και τις μορφές αυτών, παρουσιάζονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα από το 1980 έως το 2000 και εξετάζεται το θέμα της ποιότητας φροντίδας υγείας σε σχέση με τη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας και οι αρνητικές επιπτώσεις από την έλλειψη προσωπικού. Στην 3η ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της υφιστάμενης κατάστασης για τον προσδιορισμό πιθανών αποκλίσεων από τα διεθνή πρότυπα, μέσα από τυχαία επιλογή ορισμένων νοσοκομείων και με τη χρήση στατιστικών δεικτών υγείας. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων είναι επαρκής τουλάχιστον αριθμητικά και χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις από τα διεθνή πρότυπα. Τέλος, γίνεται αναφορά σε σημαντικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τη σωστή λειτουργία των νοσοκομείων και σε τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΝοσοκομεία -- Διοίκηση και οργάνωση
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωση προσωπικού
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας
dc.titleΣτελέχωση δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων: πρότυπα, οργανισμοί και σημερινή πραγματικότητα. = The staffing of public hospitals: standards, organizations and current reality.
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6370
dc.identifier.call658.913 621 1 ΜΕΣ
dc.description.abstractENCovering a period while the global economic crisis has brought about significant reductions in the budget of the health sector through reductions in wages, layoffs, closures of care units, limiting care services, closure of entire hospitals and hospital mergers, both in Greece and in other countries of European Union, the issue of staffing in public hospitals is emerging, bringing intense research, but also of practical interest. According to a widely used definition the process of staffing includes a clear and systematic process of determining the numerical and qualitative composition of staff required to ensure the standards of care defined in a group of patients and in particular environment. Sufficient numerically and qualitatively staff helps to develop and improve the health level of the population, as the employment situation in health is connected with the improvement of health population. The primary objective of this paper is to understand the key role of staffing in public hospitals in the organization and operation of the health system. Furthermore, models and organizations are presented and a reference to the actual situation today is being attempted. In order to analyze the role of the staffing of public hospitals, this paper is divided into four sections. In the first section, manning standards of medical, nursing, administrative and technical services of hospitals are established. In the second section, there is a detailed report on organizations and their forms, there are presented quantitative and qualitative data on human resources in health services in Greece from 1980 to 2000 and dealt with the issue of quality health care in relation to the staffing of health services and the negative impact of the lack of staff. In the third section, there is a detailed report on the situation today and it is attempted an approach of the current situation to identify possible deviations from international standards, through random selection of certain hospitals and using statistical health indicators. The conclusion is that the staffing of public hospitals is sufficient at least numerically without specific deviations from international standards. Finally, reference is made to significant changes to be made for the proper functioning of hospitals and how to overcome the problem of lack of nursing staff.
dc.corporate.nameΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»