Show simple item record

dc.contributor.advisorΚανάτας, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΦασόη, Στυλιανή Μ.
dc.date.accessioned2013-03-27T07:25:36Z
dc.date.available2013-03-27T07:25:36Z
dc.date.issued2013-03-27T07:25:36Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5279
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιγράφει και αναλύει όλα τα απαραίτητα -θεωρητικά- θέματα, ενώ το δεύτερο μέρος παρουσιάζει ένα συγ¬κεκριμένο μοντέλο συστήματος, τη προσομοίωσή του και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το θεωρητικό μέρος ξεκινάει με μια εισαγωγή στις ασύρματες, συνεργατικές και δορυφορικές επικοινωνίες χτίζοντας έτσι βήμα-βήμα τη γνώση που απαιτείται για το πιο σημαντικό μέρος το οποίο είναι η προσομοίωση. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να α¬ναλυθεί η χρήση των επίγειων αναμεταδοτών σε ΜΙΜΟ (πολλαπλές κεραίες στην είσοδο και έξοδο) πολυκυψελωτό δορυφορικό σύστημα, εφαρμόζοντας τεχνικές όπως amplify and for¬ward (AF) η οποία ενισχύει το σήμα και το προωθεί. Το συγκεκριμένο μοντέλο συστήματος αποτελείται από τον κόμβο πηγής με πολλαπλές κεραίες, τους πολλαπλούς κόμβους αναμετα¬δοτών με επίσης πολλαπλές κεραίες για κάθε κόμβο αναμεταδότη και τον κόμβο προορισμού που και εδώ εφαρμόζονται πολλαπλές κεραίες. Εστιάζει κυρίως στις τυπικές γραμμικές τεχνικές ανίχνευσης συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής μηδενισμού (ZF) και της τεχνικής του ελάχιστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MMSE). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των γραμμικών μεθόδων ανίχνευσης είναι χειρότερη από εκείνη των άλλων μη γραμ¬μικών τεχνικών δέκτη, αλλά κάποιες φορές είναι προτιμότερες εξαιτίας της πολυπλοκότητας της εφαρμογής του υλικού. Ωστόσο τα αποτελέσματα μπορούν να βελτιωθούν χωρίς ση¬μαντική αύξηση της πολυπλοκότητας, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο ακύρωσης διαδοχικών παρεμβολών (OSIC). Από τις προσομοιώσεις παρατηρείται πως συμπεριφέρεται το BER αρχικά με τις τέσσερις γραμμικές τεχνικές ανίχνευσης ZF, MMSE, SIC-ZF, SIC MMSE για τις περιπτώσεις "με τη χρήση του πίνακα κέρδους κυψέλης" και "χωρίς τη χρήση του πίνακα κέρδους κυψέλης”, δεύτερον με την αύξηση του παράγοντα ενισχύσεως και τέλος με διαφορετικά είδη διαμόρφωσης. Επίσης, καταλήγει στο συμπέρασμα ποια είναι η καλύτερη θέση των χρηστών σε κάθε κυψέλη για να μεγιστοποιείται το κέρδος. Τέλος, η υπολογισμένη μέση χωρητικότητα παρουσιάζεται αυξάνοντας κάθε φορά τον αριθμό των κεραιών και των αναμεταδοτών.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectRadio relay systems
dc.subjectMIMO systems
dc.subjectΔορυφορικές υπηρεσίες
dc.subjectΤηλεπικοινωνιακά δορυφορικά συστήματα
dc.subjectWireless communication systems
dc.titleUsing terrestrial relays in satellite communications systems
dc.typeMaster Thesis
dc.identifier.call621.384 ΦΑΣ
dc.description.abstractENThis thesis is divided into two parts; the first part describes and analyzes all the nec¬essary for the subject theory whereas the second part presents a specific system model, its simulation and finally the desirable results. The theoretical section opens with an introduction to wireless, cooperative and satellite communications, building step by step the knowledge needed for the most important part which is the performance evaluation through simulation. The purpose of the present thesis is to analyze the usage of terrestrial relays in MIMO multi-beam satellite systems implementing techniques such as amplify and forward (AF). The system model consists of the source node, multi-relay nodes and the destination node, all equipped with multiple antennas. We focus more on standard linear detection methods including the zero-forcing (ZF) technique and the minimum mean square error (MMSE) technique. The results show that the performance of the linear detection methods is worse than that of other nonlinear receiver techniques but sometimes are preferable because of their low complexity of hardware implementation. However, the results can be improved without increasing the complexity significantly us¬ing an ordered successive interference cancellation (OSIC) method. By the simulations we observe how BER is behaving firstly with the four linear detection ZF, MMSE,SIC- MMSE and SIC-ZF for the cases "With Beam Gain Matrix" and "Without Beam Gain Matrix", secondly with the increase of amplification factor and lastly with different kinds of modulation. Also, we reach the conclusion of which is the best position for the users in each beam in order to maximize the gain. Finally, the calculated average capacity is presented when increasing the number of relays.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»