Show simple item record

Μακροχρόνια φροντίδα υγείας: διαγενεακή σύγκριση του προφίλ ατόμων 50+ στην Ελλάδα πριν και μετά την οικονομική κρίση

dc.contributor.advisorΒοζίκης, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΚαλαβρής, Παναγιώτης
dc.date.accessioned2020-06-24T08:15:41Z
dc.date.available2020-06-24T08:15:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12774
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/197
dc.description.abstractΗ γήρανση του πληθυσμού έχει οδηγήσει σε μια αυξανόμενη ανάγκη για Μακροχρόνια Φροντίδα Υγείας (Μ.Φ.Υ.). Τα ηλικιωμένα άτομα απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των μακροχρόνιων υπηρεσιών υγείας καθότι χρειάζονται βοήθεια με δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Ερωτήματα εγείρονται ως προς το κατά πόσο τα υφιστάμενα συστήματα ΜΦΥ στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα ανταποκρίνονται επαρκώς μέχρι τώρα έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά στο εγγύς μέλλον τη διαφαινόμενη υπερβάλλουσα ζήτηση για την εν λόγω φροντίδα. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διαγενεακή σύγκριση του προφίλ των ατόμων ηλικίας 50 + στην Ελλάδα πριν και μετά την οικονομική κρίση σε συνάρτηση με διάφορους κοινωνικοοικονομικούς, δημογραφικούς, ατομικούς / ευρύτερους παράγοντες αλλά και παράγοντες της υγείας για πιθανές διακυμάνσεις στη ΜΦΥ. Η παρούσα μελέτη συμβάλει στην ελάχιστα εξερευνημένη περιοχή της σύγκρισης του προφίλ ηλικιωμένων ατόμων ως προς την αυτοεκτίμηση της υγείας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Η επίτευξη του ανωτέρου στόχου πραγματώθηκε αντλώντας δεδομένα από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων SHARE 50 +. Ο λόγος της επιλογής του συγκεκριμένου ηλικιακού group είναι ότι άτομα προχωρημένης ηλικίας θεωρούνται από τους κύριους λήπτες μακροχρόνιας φροντίδας υγείας και συνεπώς είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν την εν λόγω φροντίδα μελλοντικά. Συντελέστηκε στατιστική επεξεργασία, εφαρμόζοντας το στατιστικό πακέτο SPSS, δεδομένων από την έκδοση της βάσης easySHARE v. 7.0.0. Τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα αφορούν δείγμα 3387 ατόμων για το έτος 2007 (κύμα 2) αλλά και δείγμα 3061 ατόμων για το έτος 2017 (κύμα 7) στον ελληνικό πληθυσμό. Μελετήθηκε η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο καθαρό εισόδημα των νοικοκυριών, στις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής, στις λειτουργικές / δευτερεύουσες καθημερινές δραστηριότητες της ζωής, στον αριθμό των χρόνιων παθήσεων και στην αυτοεκτίμηση της υγείας των ατόμων. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η επίδραση δημογραφικών, κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και παραγόντων που σχετίζονται με την υγεία στην αυτοεκτίμηση της υγείας των ατόμων. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι το καθαρό εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε ενώ η ηλικία και ο αριθμός των χρόνιων παθήσεων αυξήθηκαν στο χρονικό διάστημα 2007 - 2017. Η αυτοεκτίμηση της υγείας των ατόμων μειώθηκε μέσα στη συγκεκριμένη δεκαετία. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες έχουν μικρότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τους άνδρες ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου. Η ηλικία, ο αριθμός των χρόνιων παθήσεων και οι δυσκολίες σε καθημερινές δραστηριότητες της ζωής έχουν ίδια επίδραση (αρνητική) στην αυτοεκτίμηση της υγείας ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος. Οι δυσκολίες σε λειτουργικές / δευτερεύουσες καθημερινές δραστηριότητες της ζωής εκτιμούν μείωση της αυτοεκτίμησης μόνο στη περίοδο μετά την οικονομική κρίση. Ηλικιωμένα άτομα (κυρίως 65 +) προβλέπεται να έχουν υψηλά επίπεδα συννοσηρότητας και να αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς τόσο στις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής όσο και στις δευτερεύουσες / λειτουργικές καθημερινές δραστηριότητες της ζωής και κατ’ επέκταση να αναφέρουν χειρότερα επίπεδα υγείας (κυρίως οι γυναίκες). Η γήρανση του συγκεκριμένου πληθυσμού με τη σειρά της σημαίνει ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός θα ταυτοποιείται με το προαναφερθέν προφίλ. Επομένως, η ανάγκη και η ζήτηση για ΜΦΥ θα είναι αυξημένη και συνεπακόλουθα πολιτικές υγείας πρέπει να εφαρμοστούν για την προστασία της υγείας του πληθυσμού - στόχου.el
dc.format.extent171el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΜακροχρόνια φροντίδα υγείας: διαγενεακή σύγκριση του προφίλ ατόμων 50+ στην Ελλάδα πριν και μετά την οικονομική κρίσηel
dc.title.alternativeLong – term care: longitudinal profile comparison of people aged 50 or older in Greece before and after the economic recessionel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENPopulation aging has led to a growing need for Long – Term Care (LTC). Older people absorb most of the long – term care services because they need help with activities of daily living. Questions are being raised about whether existing LTC systems in Europe, and especially in Greece, are adequately responsive so far so that they can effectively address the emerging over - demand for this care in the near future. The aim of this thesis is to cross - examine the profile of people aged 50 + in Greece before and after the economic crisis in relation to various socio - economic, demographic, individual / broader factors and health factors for possible fluctuations in LTC. The present study contributes to the least explored area of comparing the profile of older individuals in terms of their self - esteem in times of economic recession. Achieving the above goal was attained by extracting data from the European SHARE 50 + database. The reason for choosing this age group is that older people are considered to be the main recipients of long - term care and are therefore more likely to seek that care in the future. Statistical processing was performed, applying the statistical package SPSS, data from the publication of the easySHARE v base. 7.0.0. The data used concern a sample of 3387 people for the year 2007 (wave 2) but also a sample of 3061 people for the year 2017 (wave 7) in the Greek population. The impact of the economic crisis on the net income of households, Activities of Daily Living (ADLs), Instrumental Activities of Daily Living (IADLs), the number of chronic diseases and the self - perceived of people's health was studied. In addition, the impact of demographic, socioeconomic, and health - related factors on people's self - esteem has been studied. The findings show that the net income of households decreased while the age and number of chronic diseases increased over the period 2007 - 2017. People's self - esteem has declined over the past decade. More specifically, women have less self -esteem than men regardless of time period. Age, the number of chronic diseases and the difficulties in ADLs have the same (negative) effect on self - esteem regardless of time. Difficulties in IADLs are estimated to reduce self - esteem only in the post - crisis period. Older people (mainly 65 +) are predicted to have high levels of comorbidity and face severe limitations in both ADLs and IADLs and consequently report worse health levels (mainly women). The aging of this population in turn means that an increasing number will be identified with the aforementioned profile. Therefore, the need and demand for LTC will be increased and consequently health policies must be implemented to protect the health of the target population.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΓήρανσηel
dc.subject.keywordΜακροχρόνια φροντίδα υγείαςel
dc.subject.keywordΟικονομικές κρίσειςel
dc.subject.keywordADLsel
dc.subject.keywordIADLsel
dc.subject.keywordΔημόσια κάλυψηel
dc.subject.keywordSHARE 50+el
dc.subject.keywordΑυτοεκτίμηση της υγείαςel
dc.date.defense2020-06-18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»